You are currently viewing Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic

În cazul unui abuz a unui cadru didactic asupra unui elev, legislația prevede astfel:

Conform Legii Educatiei Nationale:

Răspunderea disciplinară şi patrimonială

ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru incălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere;
e) destituirea din funcţia de conducere;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic se constituie comisii de cercetare disciplinară:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;

ART. 281 (1) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

ART. 282 Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă.


Conform Codului Muncii

Art. 61.
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;


Conform Codului Penal

Art. 108 – Categoriile măsurilor de siguranţă

Măsurile de siguranţă sunt:

  • obligarea la tratament medical;
  • internarea medicală;
  • interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Art. 111 – Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

(1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.


Conform ROFUIP

Art. 55. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Conform Metodologiei de funcţionare a consiliului de administraţie

ART. 10 – (5) – Hotărârile privind răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie.


 

In sensul legii penale, profesorii din învăţământul preuniversitar de stat sunt consideraţi funcţionari publici. Ca atare aceştia pot fi pedepsiţi cu închisoare cu executare.

 
Sharing is caring!