You are currently viewing Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui


Atribuțiile dirigintelui – Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Cap.1 Dispoziţii generale

Art.1.

(1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă.

(2) Directorul unităţii de învăţământ nume te diriginţii, respectând principiul continuităţii si al performantei,

 (3)Pentru activităţile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct.

Cap.2 Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Art.3.

(3)Dirigintele desfăşoară si activităţi educative extra şcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor si în concordantă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(4)Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional si consiliere pentru părinţi.

Art.4.

Dirigintele are următoarele atribuţii:

(1)organizează si coordonează:

a)activitatea colectivului de elevi;

b)activitatea consiliului clasei;

c)şedinţele cu părinţii, semestrial si ori de câte ori este cazul;

d)acţiuni de orientară şcolară si profesională pentru elevii clasei;

e)activităţi educative si de consiliere;

f)activităţi extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;

(2)monitorizează:

a)situaţia la învăţătură  a elevilor;

b)frecventa elevilor;

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare si extra şcolare;

e)participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

f)nivelul de satisfacţie a elevilor si a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;

(3)colaborează:

a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extra şcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b)cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei;

c)cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d)cu părinţii si comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi si cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară si extra şcolară; (Citește aici despre comitetul de părinți)

(4)informează:

a)elevii si părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;

b)elevii si părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale si cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul şcolar al elevilor;

c)părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru si an şcolar, precum si ori de câte ori este nevoie;

d)familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

Art.5. Responsabilităţile dirigintelui

(1)răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul clasei;

(2)completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

(3)motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; (Citește aici despre motivarea absențelor)

(4)stabileşte, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

(5)aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii;

(6)încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru si de an şcolar si o consemnează în catalog si în carnetele de elev;

(7)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură  si purtare;

(8)propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

(9)întocmeşte, semestrial si anual, si prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaţiei şcolare si comportamentale a elevilor;

(10)completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;

(11)elaborează portofoliul dirigintelui.

Cap.3 Desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Art.6. 

(2)Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.

(3)Planificarea activităţilor extra şcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezentă a cadrelor didactice.

(4)Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional si consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfă oară aceste activităţi va fi aprobat de directorul unităţii de învăţământ si va fi anunţat părinţilor, elevilor si cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

Documentul integral poate fi gasit aici

http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/ACTIVITATEA_DIRIGINTELUI_.pdf


NOTA 38546/2017

Catre INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE/AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Ca urmare a discuţiilor purtate in cadrul consfătuirilor inspectorilor educativi cu privire la rolul si importanta activităţii de dirigenţie in sistemului de invatamant preuniversitar, va transmitem următoarele Precizări cu privire la activitatea specifice funcţiei de diriginte:

 1. Numirea profesorului diriginte, coordonarea, monitorizarea si îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin se fac in conformitate cu Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a invatamantutui preuniversitar, cu prevederile Metodologiei-cadru de mişcare a personalului didactic si cu prevederile Ordinului MENCS nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
 2. Pentru numirea profesorilor diriginţi la clasa, directorul unitatii de invatamant poate elabora o procedura interna, aprobata de Consiliul de administraţie, pentru nominalizarea acestora, după consultarea cu şefii catedrelor/comisiilor metodice, cu seful comisiei diriginţilor cu coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare.
 3. La nivelul unitatii de invatamant comisia diriginţilor/comisia pentru consiliere si orientare funcţionează cu caracter permanent, fiind inclusa in comisia pentru curriculum.
 4. Activitatea dirigintelui cuprinde activitatea ia clasa (o ora pe saptamana, consemnata in condica), desfăşurata conform programelor şcolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare, pentru clasa pregătitoare si clasele 1-XII/X111, si atribuţiile prevăzute in Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a invatamantutui preuniversitar si OMENCS nr. 5132/2009 (activitati de management ale clasei, activitati extracurricutare si extraşcolare, de consiliere si suport educaţional pentru elevi si părinţi etc.), Pentru invatamantul preşcolar, primar si liceal, unde nu sunt prevăzute ore in planul cadru pentru aria curriculara Consiliere si orientare, se aplica prevederile din adresele MEN nr. 46267/2010 (invatamant preşcolar), nr. 44366/2010 (invatamant primar) si OMENCS nr. 5132/2009 (invatamant liceal).
 5. La disciplina Consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala nu se pun note, absentele se trec, după caz, in catalog la rubrica purtare/consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala /dirigenţie (in cazul Programului „A doua Şansa” invatamant secundar inferior, activitatea este notata conform metodologiei aprobate prin OMECTS nr. 5248/2011).
 6. Managementul clasei este o activitate implicita, subsecventa tematicii programelor şcolare de consiliere si orientare/ consiliere si dezvoltare personala.
 7. Orele de consiliere si orientare, altele decât cete prevăzute in planurile cadru, sunt obligatorii si se desfasoara, de către diriginte, in cadrul unei ore saptamanale, consemnate in condica, conform prevederilor OMENCS nr. 5132/2009.
 8. Pentru toate nivelurile de invatamant orele de consiliere si orientare/ consiliere si dezvoltare personala se distribuie in orar pe tot parcursul zilei/saptamanii.
 9. Atribuţiile dirigintelui sunt valabile pentru toate formele si nivelurile de invatamant preuniversitar (inclusiv invatamantul preşcolar, primar, special si Programul „A doua şansa”).
 10. Dirigintele desfasoara, in afara orei saptamanale, si activitati de suport educaţional, permanente, pentru elevii clasei pe care o coordonează.
 11. Activităţile de suport educaţional sunt in concordanta cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor, iar profesorul diriginte poate aborda, totodată, teme privind educaţia pentru sănătate, educaţia privind protecţia mediului si dezvoltarea durabila, educaţia rutiera, educaţia si pregătirea antiinfractionala a elevilor, protecţia civita, antidrog, împotriva traficului de persoane, toleranta si nondiscrimare, de siguranţa online etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, in colaborare cu alte ministere, instituţii si organizaţii.
 12. Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu părinţii, dirigintele realizează activitati de suport educaţional si consiliere pentru părinţi.
 13. in formare continua a cadrelor didactice, profesorului diriginte ii este recomandat a se perfecţiona prin cursuri de formare acreditate in domeniul consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala, sau prin cursuri de abilitare curriculara cu modul de consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala organizate de către MEN si/sau CCD-uri.
 14. Evaluarea activitatii dirigintelui se face de către:
 • Directorul unitatii de invatamant care controlează, cu sprijinul şefilor de catedra si responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistente la ore si prin participări la diverse activitati educative extracurriculare si extraşcolare ale corectivului coordonat de profesorului diriginte;
 • ISJ-uri/ISMB/MEN prin tipurile de inspecţie (inspecţie şcolara generata, inspecţie de specialitate curenta/inspecţie tematica, pentru ora consemnata saptamanal in condica), in conformitate cu Regulamentul de inspecţie al unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin OMENCTS nr. 5547/2011. Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, prin inspectorat cu atribuţii in domeniul activitati educative, prin consiliul consultativ constituit la nivel de judeţ/municipiu Bucureşti si cu sprijinul profesorilor metodişti, realizează inspecţii de specialitate/tematice, consiliază si monitorizează activitatea de dirigenţie/consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala la nivelul unitatilor de invatamant de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti, asigurând buna desfăşurare a acestei activitati.
 1. Pentru aria curriculara consiliere si orientare, ISJ/ISMB, pe baza unor criterii suplimentare aprobate de Consiliul de administraţie, vor selecta profesori metodişti din rândul cadrelor didactice care au si calitatea de diriginte.

Ordinul MEN 5132/10.09.2009

Sharing is caring!