Legislaţie

Dirigintele – numire, atribuții, responsabilități

Atribuțiile dirigintelui

Cine numește dirigintele?

Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă. Directorul unităţii de învăţământ numeste diriginţii, conform Rofuip, respectând principiul continuităţii si al performantei.

Pentru numirea profesorilor diriginţi la clasa, directorul unității de învățământ poate elabora o procedura interna, aprobata de Consiliul de administrație, pentru nominalizarea acestora, după consultarea cu şefii catedrelor/comisiilor metodice, cu seful comisiei diriginţilor cu coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare.

Atribuţiile dirigintelui

Dirigintele are următoarele atribuţii:

Dirigintele organizează și coordonează:

 • activitatea colectivului de elevi;
 • activitatea consiliului clasei;
 • şedinţele cu părinţii, semestrial si ori de câte ori este cazul;
 • acţiuni de orientară şcolară si profesională pentru elevii clasei;
 • activităţi educative si de consiliere;
 • activităţi extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;

Dirigintele monitorizează:

 • situaţia la învăţătură  a elevilor;
 • frecventa elevilor;
 • comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare si extra şcolare;
 • participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
 • nivelul de satisfacţie a elevilor si a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;

Dirigintele colaborează:

 • cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extra şcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
 • cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei;
 • cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
 • cu părinţii si comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi si cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară si extra şcolară;

Citește aici despre comitetul de părinți

Dirigintele informează:

 • elevii si părinţii acestora despre prevederile ROFUIP si ale Regulamentului intern al scolii;
 • elevii si părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale si cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul şcolar al elevilor;
 • părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru si an şcolar, precum si ori de câte ori este nevoie;
 • familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

Responsabilitățile dirigintelui

Dirigintele are câteva responsabilități:

 • răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul clasei;
 • completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
 • motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; (Citește aici despre motivarea absențelor)
 • stabileşte, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii;
 • încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru si de an şcolar si o consemnează în catalog si în carnetele de elev;
 • realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură  si purtare;
 • propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;
 • întocmeşte, semestrial si anual, si prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaţiei şcolare si comportamentale a elevilor;
 • completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
 • elaborează portofoliul dirigintelui.

Desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte

Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. Planificarea activităţilor extra şcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezentă a cadrelor didactice.

Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional si consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfă oară aceste activităţi va fi aprobat de directorul unităţii de învăţământ si va fi anunţat părinţilor, elevilor si cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

Dirigintele desfășoară, în afara orei săptămânale, și activități de suport educational, permanente, pentru elevii clasei pe care o coordonează.

Activităţile de suport educaţional sunt in concordanta cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor, iar profesorul diriginte poate aborda, totodată, teme privind educaţia pentru sănătate, educaţia privind protecţia mediului si dezvoltarea durabila, educaţia rutiera, educaţia si pregătirea antiinfractionala a elevilor, protecţia civita, antidrog, împotriva traficului de persoane, toleranta si nondiscrimare, de siguranţa online etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, in colaborare cu alte ministere, instituţii si organizaţii.

Managementul clasei este o activitate implicita, subsecventa tematicii programelor şcolare de consiliere si orientare/ consiliere si dezvoltare personala.

Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu părinţii, dirigintele realizează activitati de suport educaţional si consiliere pentru părinţi.

Ordinul MEN 5132/10.09.2009