You are currently viewing Calitatea educatiei

Calitatea educatiei

Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Pentru a defini o şcoală de calitate trebuie analizat: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum-ul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori ai şcolii de calitate apar în fiecare lecţie, material auxiliar, activitate metodică, întâlnire cu părinţii, aspect al unei recreaţii, discuţie în cancelarie între cadrele didactice, întâlnire între director şi autorităţile locale; pot fi observaţi în procesul de organizare a unui consiliu profesoral sau în orice discuţie informală între profesori şi elevi pe holurile şcolii.

În felul acesta, o ”şcoală de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un program, o clasă sau un profesor.

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate

Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi studenţii. Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate.

In acest sens la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – CEAC. Din comisie fac parte:

 • 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
 • un reprezentant al sindicatului reprezentativ;
 • un reprezentant al părinţilor;
 • un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
 • un reprezentant al consiliului local;
 • un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz.

Atribuţiile comisiei sunt:

 1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii in educaţie;
 2. elaborează anual un raport de evaluare internă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; (vezi aici rapoartele);
 3. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

CEAC este obligata sa întocmească cate o procedura operaţionala pentru orice activitate desfăşurata. Exemple de proceduri:

 • Procedură generală privind evaluarea satisfacţiei educabililor şi părinţilor acestora
 • Procedura operaţională privind informarea regulată a elevilor şi părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare
 • Procedură generală privind evaluarea sistematică a satisfacţiei personalului
 • Procedura operaţională privind determinarea stilurilor de învăţare
 • Procedura operaţională privind pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat
 • Procedura operaţională privind pregătirea suplimentară a elevilor
 • Procedura operaţională privind elaborarea, validarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială
 • Procedură operaţională răspunderea disciplinară a personalului
 • Procedură operaţională privind accesul persoanelor străine în unitatea de învăţământ
 • Procedură operaţională acces la informaţii de interes public
 • Procedura operaţională privind centralizarea rezultatelor la învăţătură şi monitorizarea performanţei elevilor
 • Procedura operaţională privind evaluarea performanţei personalului auxiliar şi nedidactic.

În cadrul procedurii privind evaluarea satisfacţiei elevilor şi părinţilor acestora se aplică acestora chestionare

Chestionarul pentru elevi 

Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor variante.

 1. Cum ai ajuns la această şcoală?
 • Este singura din localitate – cea mai aproape de domiciliu
 • A fost decizia părinţilor
 • Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile
 1. Dacă ai răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea (bifează toate situaţiile aplicabile)?
 • □ De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude
 • □ Din ziare
 • □ De la Radio sau TV
 • □ De pe Internet
 1. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu
 1. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu
 1. Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?
 • Ο Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο Câteodată am  putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 1. Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?
 • Ο A fost preluată şi aplicată direct
 • Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirgintele, directorul, alte cadre didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial
 • Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată
 • Ο Nu s-a întâmplat nimic
 1. Enumeră cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.
 • 1…….
 • 2…….
 • 3…….
 1. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu)
 • 1……
 • 2……
 • 3……
 • 4……
 • 5……
 1. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)
 • 1……
 • 2……
 1. La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni?
 • Ο 2 sau mai multe
 • Ο 1
 • Ο Niciunul
 • Ο Nu ştiu
 1. Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi):
 • □ Discuţii informale
 • □ Consultaţii individuale
 • □ Telefon (inclusiv SMS)
 • □ Email
 1. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale?
 • Ο Zilnic
 • Ο Săptămânal
 • Ο Lunar
 • Ο De 1-3 ori pe semestru
 • Ο O dată pe an sau mai rar
 1. Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi)
 • □ Discuţii informale
 • □ Consultaţii individuale
 • □ Telefon (inclusiv SMS)
 • □ Email
 1. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru probleme personale?
 • Ο Zilnic
 • Ο Săptămânal
 • Ο Lunar
 • Ο De 1-3 ori pe semestru
 • Ο O dată pe an sau mai rar
 1. De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar?
 • Ο Mai mult de trei ori
 • Ο De două sau de trei ori
 • Ο O dată
 • Ο Niciodată
 1. Cum te orientezi în şcoală?
 • Ο Pot ajunge uşor la orice spaţiu (sală de clasă, laborator, secretariat, cabinetul medical etc.)
 • Ο Pot identifica doar spaţiile în care îmi desfăşor activitatea
 • Ο Mi se întâmplă să nu găsesc anumite locuri – laboratoare, cabinete, secretariat etc. 
 1. Te simţi în siguranţă în incinta şcolii?
 • Ο Întotdeauna mă simt în siguranţă
 • Ο De cele mai multe ori mă simt în siguranţă
 • Ο De cele mai multe ori nu mă simt în siguranţă
 • Ο Niciodată nu mă simt în siguranţă
 1. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)?
 • Ο Întotdeauna mă simt în siguranţă
 • Ο În general mă simt în siguranţă
 • Ο În general nu mă simt în siguranţă
 • Ο Niciodată nu mă simt în siguranţă
 1. Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)?
 • Ο Întotdeauna mă simt în siguranţă
 • Ο În general mă simt în siguranţă
 • Ο În general nu mă simt în siguranţă
 • Ο Niciodată nu mă simt în siguranţă
 1. Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală?
 • Ο Este foarte curat în toată şcoala
 • Ο În general, şcoala este curată
 • Ο Şcoala este mai degrabă murdară
 • Ο Este foarte murdar în toată şcoala
 1. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?
 • Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu ştiu – nu frecventez biblioteca
 1. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?
 • Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu ştiu
 1. Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
 • Ο Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării (calificativele obţinute)
 • Ο Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele
 • Ο Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele
 1. Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din şcoală?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă ai răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile):
 • Dirigintele
 • Cadre didactice care predau la clasa în care învăţ
 • Alte cadre didactice din şcoală
 • Directorul sau directorul adjunct
 1. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 • Ο Nu ştiu
 1. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip: ________
 2. Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate? (bifează câte un răspuns, la fiecare din punctele a) şi b) de mai jos)

a)

 • Toate cadrele didactice
 • Ο Majoritatea cadrelor didactice
 • Ο Unele cadre didactice
 • Ο Niciun cadru didactic
 • Ο Nu am solicitat /nu am avut nevoie de ajutor

b)

 • Ο Sunt ajutat ori de câte ori am nevoie
 • Ο Sunt ajutat numai dacă întâmpin dificultăţi majore
 • Ο Sunt ajutat din când în când, atunci când insist
 • Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor
 1. Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?
 • Ο Înainte de fiecare evaluare
 • Ο Doar în momentele importante – cum ar fi înainte de teze
 • Ο Niciodată
 1. Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă?
 • Ο De fiecare dată când sunt evaluat şi notat
 • Ο Doar în momentele importante, de exemplu atunci când ne sunt prezentate rezultatele la teze
 • Ο Niciodată
 1. Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? (un singur răspuns posibil)
 • Ο Profesorii sunt întotdeauna de acord cu ce spun
 • Ο Profesorii sunt de acord cu ce spun însă îmi cer să demonstrez, să argumentez
 • Ο Profesorii cer părerea colegilor mei, se provoacă o discuţie în clasă
 • Ο Profesorii îmi spun să stau jos şi să nu mai vorbesc
 • Ο Altfel, şi anume ………..
 1. În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri)
 • □ Pun note mici sau lasă corijenţi
 • □ Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine
 • □ Explică din nou lecţia respectivă
 • □ Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe
 • □ Ne arată unde greşim şi cum să învăţăm la materia respectivă
 • □ Ne încurajează insistând pe rezultatele bune obţinute
 • □ Altfel, şi anume …………….
 1. În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare?
 • Ο Toate cadrele didactice mă încurajează să mă autoevaluez
 • Ο Majoritatea cadrelor didactice mă încurajează să mă autoevaluez
 • Ο Unele cadre didactice mă încurajează să mă autoevaluez
 • Ο Niciun cadru didactic nu mă încurajează să mă autoevaluez
 1. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
 • Progresul personal realizat în ultimul an şcolar ___
 • Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.) ___
 • Starea de curăţenie în şcoală ___
 • Respectul arătat de personalul şcolii ___
 • Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) ___
 • Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală ___
 1. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
 • a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire ___
 • b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate ___
 • c) Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii ___
 1. Faci parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC)?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu

Chestionarul pentru părinţi

Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor variante.

 1.  De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ?
 • Ο Este singura din localitate – cea mai aproape de domiciliu
 • Ο A fost decizia copilului
 • Ο Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile
 1. Dacă aţi răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum aţi aflat de ea (bifaţi toate situaţiile aplicabile):
 • □ De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude
 • □ Din ziare
 • □ De la Radio sau TV
 • □ De pe Internet
 1. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu
 1. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe unitate ?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu
 1. Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?
 • Ο Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο Câteodată am  putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 • Ο Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat
 1. Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută:
 • Ο A fost preluată şi aplicată direct
 • Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele, directorul, alte cadre didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial
 • Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată
 • Ο Nu s-a întâmplat nimic
 1. Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.
 • 1…….
 • 2…….
 • 3…….
 1. Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu):
 • 1……
 • 2……
 • 3……
 • 4……
 • 5……
 1. Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)
 • 1……
 • 2……
 1. Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni?
 • Ο 2 sau mai multe
 • Ο 1
 • Ο Niciunul
 • Ο Nu ştiu
 1. Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):
 • □ Şedinţe
 • □ Discuţii informale
 • □ Consultaţii individuale
 • □ Telefon (inclusiv SMS)
 • □ Email
 • □ Nu comunic în niciun fel
 1. Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):
 • □ Şedinţe
 • □ Discuţii informale
 • □ Consultaţii individuale
 • □ Telefon (inclusiv SMS)
 • □ Email
 1. Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi):
 • □ Şedinţe
 • □ Consultaţii individuale
 • □ Telefon (inclusiv SMS)
 • □ Email
 1. Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră?
 • Ο Zilnic
 • Ο Săptămânal
 • Ο Lunar
 • Ο De 1-3 ori pe semestru
 • Ο O dată pe an sau mai rar
 • Ο Nu comunic în niciun fel
 1. Dar cu ceilalţi profesori?
 • Ο Zilnic
 • Ο Săptămânal
 • Ο Lunar
 • Ο De 1-3 ori pe semestru
 • Ο O dată pe an sau mai rar
 • Ο Nu comunic în niciun fel
 1. Dar cu directorul / directorul adjunct ?
 • Ο Zilnic
 • Ο Săptămânal
 • Ο Lunar
 • Ο De 1-3 ori pe semestru
 • Ο O dată pe an sau mai rar
 • Ο Nu comunic în niciun fel
 1. De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar?
 • Ο Mai mult de trei ori
 • Ο De două sau de trei ori
 • Ο O dată
 • Ο Niciodată
 1. Cum vă orientaţi în şcoală?
 • Ο Pot ajunge uşor la orice spaţiu din şcoală (sală de clasă sau laborator în care învaţă copilul meu, secretariat, cabinetul medical, cancelaria profesorilor, cabinetul directorului etc.)
 • Ο Ştiu unde sunt spaţiile importante pentru mine (sala de clasă în care învaţă copilul meu, secretariatul/cabinetul directorului etc.)
 • Ο De obicei nu mă orientez prin şcoală – nu găsesc locurile unde am de rezolvat anumite probleme.
 1. Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ?
 • Ο Foarte mare
 • Ο Mare
 • Ο Mediu
 • Ο Mic
 • Ο Foarte mic
 1. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ?
 • Ο Foarte mare
 • Ο Mare
 • Ο Mediu
 • Ο Mic
 • Ο Foarte mic
 1. Dar în vecinătatea şcolii ?
 • Ο Foarte mare
 • Ο Mare
 • Ο Mediu
 • Ο Mic
 • Ο Foarte mic
 1. Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală:
 • Ο Este foarte curat în toată şcoala
 • Ο În general, şcoala este curată
 • Ο Şcoala este mai degrabă murdară
 • Ο Este foarte murdar în toată şcoala
 1. Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?
 • Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu ştiu – nu am informaţii în acest sens
 1. Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?
 • Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut
 • Ο Nu ştiu
 1. Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
 • Ο Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării (calificativele obţinute)
 • Ο Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele
 • Ο Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele
 1. Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă aţi răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile):
 • □ Dirigintele sau învăţătorul copilului dumneavoastră
 • □ Cadre didactice care predau la clasa în care învăţă copilul dumneavoastră
 • □ Alte cadre didactice din şcoală
 • □ Directorul sau directorul adjunct
 1. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 • Ο Nu ştiu
 1. Dacă aţi răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip:……..
 2. Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate (bifaţi câte un răspuns, la fiecare din punctele a) şi b) de mai jos):

34.a)

 • Ο Toate cadrele didactice
 • Ο Majoritatea cadrelor didactice
 • Ο Unele cadre didactice
 • Ο Niciun cadru didactic
 • Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor

34.b)

 • Ο Copilul meu a primit ajutor ori de câte ori am solicitat
 • Ο Copilul meu a fost ajutat numai dacă a întâmpinat dificultăţi majore
 • Ο Copilul meu a fost ajutat din când în când, atunci când am insistat
 • Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor
 1. Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?
 • Ο Înainte de fiecare evaluare
 • Ο Doar în momentele importante – de exemplu, înainte de teze
 • Ο Niciodată
 • Ο Nu ştiu, nu mă interesează
 1. Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă ?
 • Ο După fiecare evaluare
 • Ο Doar în momentele importante, de exemplu atunci când sunt prezentate rezultatele la teze
 • Ο Niciodată
 • Ο Nu ştiu, nu mă interesează
 1. În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri)
 • □ Pun note mici sau lasă corijenţi
 • □ Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine
 • □ Explică din nou lecţia respectivă
 • □ Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe
 • □ Arată unde se greşeşte şi cum să înveţe la materia respectivă
 • □ Încurajează copiii, insistând pe rezultatele bune obţinute
 • □ Altfel, şi anume …………….
 • □ Nu ştiu, nu mă interesează
 1. În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ?
 • Ο Toate cadrele didactice îl încurajează să se autoevalueze
 • Ο Majoritatea cadrelor didactice îl încurajează să se autoevalueze
 • Ο Unele cadre didactice îl încurajează să se autoevalueze
 • Ο Niciun cadru didactic nu îl încurajează să se autoevalueze
 • Ο Nu ştiu, nu mă interesează
 1. Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 • Ο Nu mă interesează subiectul
 1. Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 • Ο Nu mă interesează subiectul
 1. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
 • Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar ___
 • Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.) ___
 • Starea de curăţenie din şcoală ___
 • Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs. ___
 • Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) ___
 • Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală ___
 1. În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
 • a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire ___
 • b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate ___
 • c) Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii ___
 1. Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) ?
 • Ο Da
 • Ο Nu
 1. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC ?
 • Ο Regulat, lunar sau mai des
 • Ο Regulat la 2-3 luni
 • Ο Regulat, o dată sau de două ori pe semestru
 • Ο De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume
 • Ο Nu se întruneşte
 • Ο Nu ştiu

Extras din Legea nr. 87/2006

Sharing is caring!