Comitetul de părinți

Comitetul de părinți Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Art. 178. (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. (2) Comitetul de părinți se alege, prin…

Continue Reading Comitetul de părinți

Codul de etică din invătământul preuniversitar

Codul de etica este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educației naționale nr.…

Continue Reading Codul de etică din invătământul preuniversitar

Drepturile copilului – Educaţie, activităţi recreative şi culturale

Drepturile copilului - dreptul la educaţie, activităţi recreative şi culturale ART. 51 (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. (2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul…

Continue Reading Drepturile copilului – Educaţie, activităţi recreative şi culturale

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale Generalități privind răspunderea juridică disciplinară Sancţionarea angajaților este un act de cele mai multe ori ingrat, dar în acelaşi timp necesar pentru buna desfăşurare a activităţii manageriale. Atragerea răspunderii disciplinare a angajaților…

Continue Reading Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati…

Continue Reading Sancționarea elevilor

Excursii și tabere școlare

Organizarea si desfășurarea excursiilor și taberelor școlare. Regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber Art. 1. Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de timp liber, excursiilor, taberelor, expedițiilor şi conține…

Continue Reading Excursii și tabere școlare

Drepturile copilului – Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Drepturile copilului - Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei ART. 89 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de…

Continue Reading Drepturile copilului – Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Adunarea generală a părinților Art. 176. — (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. (2) Adunarea generală a părinților…

Continue Reading Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Lista documentelor solicitate de ARACIP

Lista documentelor solicitate de ARACIP Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității: Actul constitutiv al furnizorului de educație. Statutul furnizorului de educație. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului…

Continue Reading Lista documentelor solicitate de ARACIP

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Protecția și promovarea drepturilor copilului Art. 33(1) Copilul are dreptul la respectarea personalităţii si individualităţii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.(2) Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in…

Continue Reading Protecția și promovarea drepturilor copilului

Creșterea siguranței în unitățile de învatamant

Creșterea siguranței în unitățile de învatamant LEGEA Nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamant 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. -…

Continue Reading Creșterea siguranței în unitățile de învatamant

Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic In cazul in care un profesor abuzează un elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă,…

Continue Reading Abuzul cadrului didactic

Calitatea educatiei

Calitatea educației Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată…

Continue Reading Calitatea educatiei

Bugetul scolii

Bugetul scolii trebuie făcut public, de către fiecare şcoala in parte, prin afişarea pe site sau la avizier. Finanţarea de baza - de la Ministerul Educaţiei Statul asigura finanţarea de baza pentru toţi elevii din invatamantul obligatoriu. Finanţarea se face…

Continue Reading Bugetul scolii

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic Evaluarea activităţii personalului didactic din unităţile învăţământ se realizează în următoarele etape: Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice Evaluarea finală a…

Continue Reading Evaluarea activităţii personalului didactic

Fișa postului pentru profesor

Ministerul Educației a publicat în fisa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online. FISA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si…

Continue Reading Fișa postului pentru profesor

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Fișa postului pentru director de școală gimnazială Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul didactic: Obligația de predare: ______ ore/săptămână Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr.: Data numirii…

Continue Reading Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Contractul educational

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. (2) Modelul contractului educațional este particularizat la nivelul…

Continue Reading Contractul educational