Teste Pisa, Timss, Pirls

Ce este PISA?

Ce este PISA

Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor OECD / PISA este o evaluare standardizată internaţional, cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii de 15 ani să facă faţă provocărilor societăţii cunoaşterii, vieţii active sau vieţii educaţionale, fie că se vor confrunta curând cu piaţa muncii, fie că îşi vor continua studiile.

Vârsta de 15 ani este aleasă deoarece, în majoritatea ţărilor OECD, elevii se află aproape de finalul învăţământului obligatoriu şi, astfel, pot fi măsurate unele dintre competenţele-cheie, majoritatea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor dobândite în cei aproximativ zece ani de educaţie instituţionalizată. Cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile dobândite până la această vârstă reflectă abilitatea elevilor de a continua să înveţe de-a lungul întregii vieţi prin aplicarea a ceea ce au învăţat în şcoală în afara acesteia, evaluându-şi propriile alegeri şi luând decizii personale în legătură cu opţiunile lor.

Vezi și câteva modele de teste Pisa.

PISA combină evaluarea unor arii cognitive specifice domeniului, precum Citirea / Lectura, Matematica şi Știinţele

Accentul evaluării cade pe ceea ce participanţii la evaluare ştiu şi pot să facă în mod concret cu ceea ce au învăţat de-a lungul timpului.

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

Deşi achiziţia cunoştinţelor specifice este importantă în învăţarea şcolară, aplicarea acestor cunoştinţe în viaţa adultă depinde în mod esenţial de achiziţia unor concepte şi deprinderi mai largi:

La citire / lectură, capacităţile de a construi interpretări corecte şi semnificative ale unei game variate de materiale scrise şi de a reflecta asupra conţinutului şi a caracteristicilor textului sunt deprinderi esenţiale atât în educaţie, cât şi în viaţa adultă.

La ştiinţe, a deţine cunoştinţele specifice, precum numele plantelor şi al animalelor are o valoare mai mică decât înţelegerea reală a aspectelor complexe ale unor probleme aflate în dezbatere la nivelul întregii comunităţi umane, precum consumul de energie, biodiversitatea, sănătatea.

La matematică, atunci când este pusă în discuţie utilizarea deprinderilor matematice în viaţa de zi cu zi, a fi capabil de raţiona cantitativ şi de a înţelege şi a reprezenta relaţii sau interdependenţe sub forma graficelor, diagramelor, tabelelor complexe, este mai important decât abilitatea de a răspunde unor întrebări familiare din manualele de şcoală, conform practicii tradiţionale.

Opiniile specialiştilor internaţionali converg în a afirma că există anumite deprinderi complexe, cu un caracter generic care sunt absolut esenţiale în dezvoltarea elevilor ca viitori adulţi capabili să se adapteze rapid cerinţelor societăţii cunoaşterii. Aceste deprinderi includ: comunicarea eficientă, adaptabilitatea la situaţii noi, flexibilitatea în abordarea sarcinilor de lucru, rezolvarea de situaţii-problemă complexe şi utilizarea tehnologiilor informaţiei pentru o varietate de scopuri. Aceste deprinderi sunt dezvoltate prin educaţia formală, cea non-formală şi cea informală, în mod vizibil transdisciplinar, iar evaluarea lor necesită în consecinţă o focalizare transdisciplinară largă.

Ce anume face ca Programul PISA să fie unic?

PISA nu este primul sau unicul studiu comparativ internaţional al performanţelor elevilor. În ultimii 40 de ani au fost iniţiate şi implementate multe alte studii.  Aceste studii  anterioare generaţiei PISA au focalizat atenţia asupra rezultatelor raportate direct la curriculum şi în special pe acele părţi ale curriculumului care sunt în mod esenţial comune tuturor ţărilor participante.

Programul OECD / PISA are o abordare diferită de cea a studiilor anterioare, din mai multe puncte de vedere:

Regularitatea sa: angajamentul de a acoperi mai multe domenii de evaluare, cu actualizări la fiecare trei ani face posibilă monitorizarea regulată şi predictibilă a progresului în atingerea obiectivelor de învăţare cheie de către toate ţările participante;

Grupul de vârstă vizat: evaluarea tinerilor aflaţi către finalul educaţiei obligatorii în majoritatea ţărilor participante oferă o imagine utilă asupra performanţei sistemelor educaţionale;

Cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile testate: acestea nu sunt definite în termenii numitorului comun al curriculumului şcolar naţional, ci în termeni considerate esenţiale pentru viaţa adultă.

Perspectiva evaluării fiecărui domeniu în PISA

Domeniul Ştiinţe și Tehnologii

Se testeaza asimilarea de cunoştinţe ştiinţifice pe care le utilizează pentru a identifica întrebări, pentru a dobândi noi cunoştinţe, pentru a explica fenomene ştiinţifice şi pentru a formula concluzii întemeiate pe date despre probleme legate de ştiinţă. Include înţelegerea caracteristicilor tipice ale ştiinţei ca formă de investigare şi de cunoaştere umană. Este demonstrată conştientizarea modului în care ştiinţa şi tehnologia modelează mediile noastre materiale, intelectuale şi culturale și se angajează în probleme de factură ştiinţifică şi cu idei de natură ştiinţifică, în calitate de cetăţean reflexiv. Alfabetizarea ştiinţifică solicită înţelegerea conceptelor ştiinţifice, precum şi abilitatea de a aplica perspectiva ştiinţifică şi de a gândi stiinţific utilizând datele şi dovezile puse la dispoziţie.

Alfabetizarea ştiinţifică – abilitatea de a utiliza cunoştinţele şi procesele ştiinţifice nu numai pentru a înţelege lumea naturală, dar şi pentru a participa la luarea deciziilor care o afectează.

Domeniul Matematică

Se testeaza capacitatea individuală de a formula, de a utiliza şi de a interpreta elemente matematice într-o varietate de contexte. Include raţionamentul matematic şi utilizarea conceptelor matematice, a procedurilor şi a instrumentelor pentru a descrie, a explica şi a anticipa fenomenele. Ajută fiecare individ la recunoaşterea rolului pe care îl joacă matematica în lume şi la fundamentarea judecăţilor şi a deciziilor de care au nevoie cetăţenii constructivi, angajaţi şi reflexivi. Alfabetizarea matematică este legată de utilizarea extinsă, funcţională a matematicii; angajamentul include abilitatea de a recunoaşte şi de a formula probleme matematice în situaţii variate.

Alfabetizarea matematică – capacitatea individuală de a identifica şi de a înţelege rolul jucat de matematică în lume, de a face judecăţi corect fundamentate şi de a utiliza matematica şi a se angaja în abordarea matematicii în moduri care răspund necesităţilor vieţii individuale în calitate de cetăţean constructiv, responsabil şi reflexiv.

Domeniul Citire / Lectură

Se testeaza capacitatea individuală de a înţelege, de a utiliza, de a reflecta asupra şi de a se angaja în lectura textelor scrise pentru a-şi atinge propriile scopuri, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi pentru a participa în societate. În plus faţă de decodificare şi comprehensiunea literală, alfabetizarea la Citire/Lectură implică şi reflecţia asupra, precum şi abilitatea de a utiliza procesul de Citire/Lectură pentru îndeplinirea propriilor scopuri în viaţă. PISA focalizează asupra competenţei de a învăţa să înveţi şi nu asupra celei de a învăţa să citeşti. În consecinţă, elevii nu sunt evaluaţi privind stăpânirea deprinderilor de bază de citire.

Alfabetizarea la Citire / Lectură – capacitatea individuală de a înţelege, de a utiliza şi de a reflecta asupra textelor scrise, pentru a-şi atinge scopurile, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi pentru a participa la viaţa societăţii.

Perspectiva PISA pentru politicile educaţiei

Concluziile rezultate în urma administrării PISA 2015 au condus la întemeierea, de către analiștii OECD, a unei serii de recomandări cu valoare de generalizare ridicată pentru sistemele educaționale. Aceste recomandări pot fi sintetizate după cum urmează:

 • Cele mai ambițioase reforme ale educației vizează schimbarea a ceea ce se întâmplă în clasă
 • Crearea unui mediu de învățare pozitiv pentru toți
 • Susținerea școlilor pentru a utiliza multiple forme de evaluare
 • Dezvoltarea unor evaluări echilibrate
 • Proiectarea strategică a evaluărilor
 • Focalizarea pe abilitățile și deprinderile elevilor
 • Caracterizarea prin corectitudine
 • Asigurarea caracterului inovator
 • Dezvoltarea unui corp profesoral dedicat, având competențele necesare
 • Atragerea și menținerea în sistem a cadrelor didactice calificate și asigurarea condițiilor pentru învățarea pe tot parcursul carierei
 • Echilibrarea autonomiei școlii cu responsabilizarea și dezvoltarea capacității la nivel local
 • Crearea de școli de excelență în proximitate și accesibilizarea acestora pentru toți elevii
 • Ajustarea dimensiunilor școlilor și ale claselor atunci când resursele sunt limitate
 • Furnizarea de sprijin elevilor care se străduiesc să promoveze, în locul repetării clasei
 • Amânarea vârstei de selecție pentru pentru programe educaționale diferențiate
 • Oferirea accesului la educație timpurie de calitate pentru toți elevii
 • Furnizarea de sprijin în plus școlilor dezavantajate

PISA a demonstrat faptul că atingerea dezideratului educaţiei universale, pentru toată lumea, înseamnă mai mult decât garantarea faptului că toţi copiii petrec un anumit timp în şcoală. A fost demonstrat faptul că accentul trebuie pus, în schimb, pe garantarea faptului că toţi copiii îşi însuşesc în şcoală deprinderile fundamentale şi capabilităţile necesare pentru a trăi o viaţă sănătoasă şi pentru a fi cetăţeni activi. 

Scorurile Pisa în 2018

Pisa-2018

Sursa datelor RAPORTUL CENTRULUI NAŢIONAL Ciclul de testare 2014-2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *