Evaluări naționale

Ce urmăresc evaluările naționale cls a IV-a?

Evaluari Nationale Cls A IV-A

Evaluările Naționale cls a IV-a își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în școala, iar accentul nu se pune pe cunoștințele elevilor, ci pe:

 • cunoştinţele pe care elevul trebuie să le posede
 • aptitudinile, abilitatile pe care el trebuie să si le însuşească
 • contextul în care elevii vor fi puşi în fata unor probleme din viata cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Testele nu vizează „ceea ce se predă la clasă”, deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilitaţi  de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competențele dobândite, NU pe reproducerea de cunoştinţe predate.

Evaluarea este una specifică, diferită de cea curentă la clasă, în urma căreia se acordă note sau calificative.

Elaborarea testelor s-a realizat, încă de la început, după modelul evaluărilor internaţionale (PIRLS, TIMSS şi PISA) și evaluarea acestora trebuia să se apropie de cea a evaluărilor internaţionale.

Acest sistem de evaluare este considerat deja un instrument de evaluare mult mai transparent decât calificativele sau notele acordate în acest moment în urmă evaluării curente la clasă, mai ales dacă se ia în considerare faptul că evaluarea națională nu are drept scop ierarhizarea elevilor, ci evidențierea unor deficiențe/dificultăți de învățare, a căror remediere să conducă la optimizarea învățării.

Evaluarea națională clasa a IV-a – Limba română

Ce se evalueaza:

 • D1. Extragerea informaţiilor explicit formulate
 • D2. Formularea unor concluzii directe
 • D3. Operarea cu ideile principale ale textului
 • D4. Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor

D1- Extragerea informaţiilor explicit formulate – 85.4% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text;
 • să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute;
 • să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut;
 • să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text;
 • să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate.

D2 – Formularea unor concluzii directe – 74.9% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie;
 • să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării;
 • să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate.

D3 – Operarea cu ideile principale ale textului – 77.7% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar);
 • să alcătuiască povestirea unui text literar după un plan simplu de idei.

D4 -Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor – 47.2% (media naţionala)

Obiective de referinţă:

 • să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare sau nonliterare;
 • să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o idee la alta;
 • să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.

Ce urmareste fiecare item in parte:

 • Item 1 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate
 • Item 2 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate
 • Item 3 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate
 • Item 4 – Înţelegerea textului scris – Extragerea informaţiilor explicit formulate
 • Item 5 – Înţelegerea textului scris – Operarea cu ideile principale ale textului
 • Item 6 – Înţelegerea textului scris – Operarea cu ideile principale ale textului
 • Item 7 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 8 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 9 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 10 –Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 11 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 12 – Înţelegerea textului scris – Formularea unor concluzii directe
 • Item 13 – Înţelegerea textului scris –  Interpretarea si inegrarea ideilor si informaţiilor
 • Item 14 – Înţelegerea textului scris –  Interpretarea si inegrarea ideilor si informaţiilor
 • Item 15 – Înţelegerea textului scris –  Interpretarea si inegrarea ideilor si informaţiilor

Evaluarea națională clasa a IV-a – Matematică

Ce se evalueaza:

 • D1. Numere naturale
 • D2. Figuri geometrice, măsurători, fracţii
 • D3. Organizarea datelor în tabele

D1- Numere naturale – 72.7% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să descopere, să recunoască si să utilizeze în contexte variate corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli date;
 • să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două operaţii prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul;
 • să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale;
 • să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii şi împărţirii utilizând modalităţi variate de lucru;
 • să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă;
 • să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme;
 • să aprecieze valoarea de adevăr a unei afirmaţii şi să cunoască sensul implicaţiei ,,dacă-atunci” pentru exemple simple, eventual din cotidian;
 • să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice

D2 – Figuri geometrice, măsurători, fracţii – 61.6% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să recunoască proprietăţi simple de simetrie ale unor desene;
 • să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru lungime, capacitate, masă, suprafaţă, timp şi unităţile monetare în situaţii variate;
 • să depăsească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin încercare-eroare noi căi de rezolvare.

D3 – Organizarea datelor în tabele – 72.4% (media naţionala)

Ce ar trebui sa stie elevii

 • să colecteze date, să le organizeze în tabele, să le sorteze şi clasifice pe baza unor criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor;
 • să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea de probleme.

Ce urmareste fiecare item in parte:

 • Item 1 – Numere – Cunoaştere
 • Item 2 – Numere – Cunoaştere
 • Item 3 – Numere – Cunoaştere
 • Item 4 – Numere – Cunoaştere
 • Item 5 – Numere – Aplicare
 • Item 6 – Numere – Aplicare
 • Item 7 – Numere – Aplicare
 • Item 8 – Numere – Aplicare
 • Item 9 – Numere – Raţionament
 • Item 10 – Numere – Raţionament
 • Item 11 – Figuri geometrice si măsurători – Cunoaştere
 • Item 12 – Figuri geometrice si măsurători – Cunoaştere
 • Item 13 – Figuri geometrice si măsurători – Cunoaştere
 • Item 14 – Figuri geometrice si măsurători – Aplicare
 • Item 15 – Figuri geometrice si măsurători – Aplicare
 • Item 16 – Figuri geometrice si măsurători – Aplicare
 • Item 17 – Figuri geometrice si măsurători – Raţionament
 • Item 18 – Organizarea datelor – Cunoaştere
 • Item 19 – Organizarea datelor – Aplicare
 • Item 20 – Organizarea datelor – Raţionament

Evaluarea națională clasa a IV-a – semnificația codurilor

 • Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 • Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în funcţie de gradualitatea rezolvării itemului respectiv;
 • Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii de lucru);
 • Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns, marcată de spaţiul gol/blank.

Evaluarea națională clasa a IV-a – câteva concluzii

 • Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor exprimă faptul că elevii nu receptează fidel toate ideile şi informaţiile din textele literare date şi nu redau cu motivaţie susţinută, nu argumentează logic ideile exprimate în redactare.
 • Majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere, utilizează în general corect elementele de construcţie a comunicării scrise, aplică în redactare regulile de ortografie şi de punctuaţie învăţate, însă sunt elevi care nu pot închega un text de mică întindere pe baza ideilor personale sau ofertate.
 • Itemii de raţionament au un nivel scăzut de rezolvare şi la acest domeniu de conţinut, dovadă că demersul practic la clasă se bazează foarte puţin pe acest tip de domeniu cognitiv.
 
Vezi si rezultatele evaluării naţionale Cls A IV-a

Sursa: Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 2015 (ENIV2015) – Raportul administrării

 
Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *