Evaluări naționale

Evaluarea Națională clasa a VI-a

evaluările naționale cls a VI-a

Evaluarea națională clasa a VI-a își propune să evalueze capacitățile elevilor de a face corelaţii specifice într-un context transdisciplinar.

Evaluarea Națională clasa a VI-a – Limbă şi comunicare

În cazul probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, la Evaluarea Națională clasa a VI-a s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare: evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare, raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani).

Elevilor le sunt propuse două texte, unul în limba română şi unul într-o limbă modernă (limba modernă I studiată), texte care au o temă comună şi pe care trebuie să le înţeleagă, utilizându-le ca suport pentru rezolvarea unor situaţii posibil a fi identificate în universul lor imediat.

Textele selectate au fost alese astfel încât să aibă următoarele caracteristici, respectiv să îndeplinească următoarele criterii:

 • Textul-suport în limba română are între 500 şi 550 de cuvinte;
 • Textul-suport în limba modernă 1 are între 200 şi 300 de cuvinte;
 • Textul-suport în limba maternă are între 150 şi 200 de cuvinte;
 • A fost considerată esenţială alegerea textelor astfel încât să fie texte nonliterare autentice, reale, având la final sursa clar indicată;
 • Temele textelor au fost alese astfel încât să fie în conformitate cu programele şcolare în vigoare și să fie de interes pentru elevul de clasa a VI-a: comunicarea în şcoală şi în familie; universul real şi universul virtual, activităţi pentru şcoală, pentru familie, pentru timpul liber, prietenia, activităţi sportive, activităţi în şcoală, hobby-uri etc.
 • Tipologia textelor nonliterare selectate a respectat prevederile programelor şcolare în vigoare, de exemplu: anunţul, ştirea, scrisoarea, informaţii structurate pe baza unui mesaj, aşa cum apar pe website-uri, blog-uri accesibile elevului de clasa a VI-a, texte publicitare, articole de ziar/revistă, diferite anunţuri, ştiri din presa scrisă;
 • Textele propuse au fost selectate în perechi: un text în limba română şi un text în limba modernă 1, elementul comun fiind tema.

Ce urmăresc?

 • identificarea unor informații prezente în text
 • receptarea celor două texte (limba română și limba moderna), solicitând elevilor să asocieze anumite cuvinte din cele două texte
 • identificarea a patru adjective (două în limba română și două în limba -moderna) din cele două texte scrise
 • item obiectiv, adevărat/fals
 • valorificarea informațiilor din textul în limba română pentru a motiva alegerea variantei corecte dintr-un enunț –
 • valorificarea informațiilor din textul în limba moderna, pentru a completa o frază
 • producere de mesaje scrise

Rezultatele evaluării naţionale clasa a VI-a – combinaţia de teste limba română – limba engleză

Evaluarea națională clasa a VI-a

Evaluarea Națională clasa a VI-a – Matematică și științe

În cazul probei transdisciplinare „„Matematică şi Ştiinţe”, la Evaluarea Națională clasa a VI-a s-a optat pentru urmărirea următoarelor competențe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare.

 • C1. Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar.
 • C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale.
 • C3. Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă.
 • C4. Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete.
 • C5. Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice.
 • C6. Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Testele conțin atât itemi cu un nivel scăzut de dificultate, cât și itemi mai dificili, astfel încât să se poată obține informații descriptive detaliate despre gradul de formare/dezvoltare a competențelor evaluate pentru cât mai mulți dintre elevi.

Deoarece activitatea desfășurată în domeniul matematicii și științelor necesită abilități integrate care interacționează unele cu altele, au fost formulați itemi care prin intermediul codurilor alocate răspunsurilor oferă simultan informații despre formarea mai multor competențe.

Rezultatele Evaluării Naţionale clasa a IV-a la Matematică și Științe (matematică, fizică, biologie)

Evaluarea națională clasa a VI-a

Semnificația codurilor

 • Cod 2 – raspuns adecvat, coerent
 • Cod 21 – raspuns corect si justificat

 • Cod 1 – raspuns partial, ezitant
 • Cod 11 – raspuns corect, fara justificare
 • Cod 12 – raspuns corect, dar justificarea este ezitanta
 • Cod 13 – omiterea raspunsului, dar transcrierea unei secvente potrivite pentru valoarea de adevar a enuntului dat
 • Cod 0 – alte raspunsuri
 • Cod 9 – niciun raspuns

Evaluarea Națională clasa a VI-a – câteva concluzii

 • se poate constata că elevii performează, în general, mai bine la itemii care testează nivelul de înţelegere a textului suport în comparaţie cu itemii care vizează nivelul de exprimare liberă;
 • Elevul de clasa a şasea are o dificultate vădită în abordarea textului non literar în română, dificultate diminuată în cazul limbii străine (care, de altfel, se situează în cu totul altă paradigmă a învăţării). Constatarea nu face decât să dubleze, completeze şi reconfirme concluziile la care au ajuns de-a lungul anilor studiile PISA cu privire la capacitatea de citire şi înţelegere a textelor non literare la elevii români;
 • Aproximativ 50% dintre elevi demonstrează că au unele dificultăți privind exprimarea opiniei personale/justificării pornind de la aspecte-cheie ale textului citit la prima vedere;
 • Aproximativ 50% dintre elevii de clasa a VI-a oferă răspunsuri parțiale unor sarcini de lucru simple probabil deoarece nu citesc cu atenție cerința formulată, atât în limba română, cât și în limba maternă și în limba modernă 1. Procentajele ridicate de răspunsuri parțiale pot indica fie lipsa de atenție / concentrare / motivare în înțelegerea sarcinii de lucru, fie înțelegerea parțială a sarcinii de lucru. Aceste informații de bază pot fi integrate într-un feedback sau într-un diagnostic individualizat de către cadrul didactic de la clasă, prin corelarea cu informații suplimentare, provenind din surse diferite: evaluarea curentă, de la clasă, eventual alte teste formative etc.
 • în general, în județele în care scorul mediu obținut la proba de matematică și științe din cadrul evaluarii de la cls a VI-a este sub media de la nivel național si media notelor obținute la proba de matematică de la evaluarea de la clasa a VIII-a este sub media la nivel național;
 • analizarea corelațiilor dintre scorul mediu la proba de matematică și științe, ENVI și media notelor obținute la ENVIII scoate în evidență următoarele aspecte:
  • în mediul urban, coeficientul de corelație indică o corelație foarte puternică între scorul mediu (ENVI) și media notelor (ENVIII), chiar dacă este vorba despre elevi de la clase diferite (a VI-a, respectiv a VIII-a).
  • in mediul rural, corelația dintre scorul mediu la nivel de școală la proba de matematică și științe la ENVI și media la nivel de școală de la EN VIII este slabă;
 • Trebuie înțeles faptul că o „cosmetizare” a rezultatelor obținute la evaluările realizate de către profesorii din școală nu este nici în interesul elevului, nici în interesul procesului de învățământ, împiedicând cunoașterea situației reale și orientarea școlară corectă a elevilor;
 • In medie, sub 35% dintre elevi demonstrează faptul că au gândire logică, creativă, că au capacitatea de analiză și de sinteză pentru rezolvarea unei situații problemă în ceea ce privește starea de sănătate a organismului, manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții.
 • In medie, aproximativ 20% dintre elevi dau răspunsuri corecte, dar nu pot motiva, argumenta răspunsul dat. O cauză ar putea fi aceea că învățarea nu este activă, elevii nu sunt antrenați în analizarea unor situații problemă, nu sunt puși în situații de interpretare contextualizată a unor informații științifice, de rezolvare a unor situații concrete de viață pe baza unei gândiri logice.
 • Pentru elevii care încă înregistrează performanțe extrem de scăzute se pune problema unei intervenții de urgență în scopul creșterii nivelului de interes și motivație și al acordării de ajutor în vederea recuperării decalajelor. Nu trebuie uitați nici elevii aflați la celălalt capăt al spectrului, elevii capabili de performanță, care trebuie încurajați și sprijiniți, inclusiv prin oferirea de activități științifice suplimentare de învățare.

Surse

 • Raport naţional ENVI2015 – matematica si stiinte
 • Raport naţional ENVI2015 – limba si comunicare
 • Raport naţional ENVI2016 – matematica si stiinte
 • Raport naţional ENVI2016 – limba si comunicare
 • Raport naţional ENVI2017 – matematica si stiinte
 • Raport naţional ENVI2018 – matematica si stiinte
 • Raport naţional ENVI2018 – limba si comunicare
 • Raport naţional ENVI2019 
 • Raport naţional ENVI2021 matematica si stiinte
 • Raport naţional ENVI2021 limba si comunicare

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *