Evaluări naționale

Ce urmăresc evaluările naționale cls a VI-a?

evaluările naționale cls a VI-a

Evaluările Naționale cls a VI-a își propun să evalueze capacitățile elevilor de a face corelaţii specifice într-un context transdisciplinar.

Evaluarea națională clasa a VI-a – Combinaţia de teste limba română – limba moderna

În cazul probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare:

 • evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare.
 • raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani);

Ce urmăresc?

 • identificarea unor informații prezente în text
 • receptarea celor două texte (limba română și limba moderna), solicitând elevilor să asocieze anumite cuvinte din cele două texte
 • identificarea a patru adjective (două în limba română și două în limba -moderna) din cele două texte scrise
 • item obiectiv, adevărat/fals
 • valorificarea informațiilor din textul în limba română pentru a motiva alegerea variantei corecte dintr-un enunț –
 • valorificarea informațiilor din textul în limba moderna, pentru a completa o frază
 • producere de mesaje scrise

Evaluarea națională clasa a VI-a – Matematica și științe (matematica, fizica, biologie)

Pentru proba transdisciplinară „Matematică şi Ştiinţe”, analiza curriculumului monodisciplinar actual la „Matematică”, „Fizică” şi „Biologie” a făcut posibilă formularea următorului set de competenţe de evaluat, comune la nivelul disciplinelor aflate în aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”:

 • C1. Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar.
 • C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale.
 • C3. Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă.
 • C4. Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete.
 • C5. Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice.
 • C6. Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.


Evaluarea națională clasa a VI-a – semnificatia codurilor

 • Cod 2 – raspuns adecvat, coerent
 • Cod 21 – raspuns corect si justificat

 • Cod 1 – raspuns partial, ezitant
 • Cod 11 – raspuns corect, fara justificare
 • Cod 12 – raspuns corect, dar justificarea este ezitanta
 • Cod 13 – omiterea raspunsului, dar transcrierea unei secvente potrivite pentru valoarea de adevar a enuntului dat
 • Cod 0 – alte raspunsuri
 • Cod 9 – niciun raspuns

Evaluarea națională clasa a VI-a – câteva concluzii

 • se poate constata că elevii performează, în general, mai bine la itemii care testează nivelul de înţelegere a textului suport în comparaţie cu itemii care vizează nivelul de exprimare liberă
 • Elevul de clasa a şasea are o dificultate vădită în abordarea textului non literar în română, dificultate diminuată în cazul limbii străine (care, de altfel, se situează în cu totul altă paradigmă a învăţării). Constatarea nu face decât să dubleze, completeze şi reconfirme concluziile la care au ajuns de-a lungul anilor studiile PISA cu privire la capacitatea de citire şi înţelegere a textelor non literare la elevii români
 • se remarca o ușoară creștere a nivelului de perfomanță la itemii care vizează înțelegerea textelor, dar și o scădere greu explicabilă a capacității de exprimare în scris, atât în limba maternă, cât și în limba română.
 • în general, în județele în care scorul mediu obținut la proba de matematică și științe din cadrul ENVI 2017 este sub media de la nivel național SI media notelor obținute la proba de matematică de la ENVIII este sub media la nivel național
 • în mediul urban exista o corelație foarte puternică între rezultatele evaluarii de la cls a VI-a și media notelor de la EN VIII, chiar dacă este vorba despre elevi de la clase diferite (a VI-a, respectiv a VIII-a).
 • Trebuie înțeles faptul că o „cosmetizare” a rezultatelor obținute la evaluările realizate de către profesorii din școală nu este nici în interesul elevului, nici în interesul procesului de învățământ, împiedicând cunoașterea situației reale și orientarea școlară corectă a elevilor

Vezi rezultatele evaluării naţionale Cls A VI-a.

Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *