Cele 8 competențe cheie

Cele 8 competențe cheie

De competențele-cheie au nevoie toți cetățenii pentru dezvoltarea personală, precum și pentru ocuparea unui loc de muncă. Aceste competențe se dezvoltă pe tot parcursul vieții, din copilărie și pe toată perioada vieții adulte.

Aptitudinile, cum ar fi soluționarea problemelor, gândirea critică, capacitatea de a coopera, creativitatea, sunt mai esențiale decât oricând în contextul societății noastre aflate în schimbare rapidă.

Competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

 • Cunoștințele – sunt formate din fapte și cifre, concepte, idei și teorii deja stabilite și care sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect.
 • Aptitudinile – sunt definite ca abilitatea și capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza cunoștințele existente pentru obținerea de rezultate.
 • Atitudinile – descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane sau situații.

Cele opt competențe-cheie

 1. comunicarea într-o limbă maternă
 2. comunicarea în limbi străine
 3. competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii
 4. competența digitală
 5. a învăța să înveți
 6. competențe sociale și civice
 7. spirit de inițiativă și antreprenoriat
 8. sensibilizare și exprimare culturală.

1. Comunicare în limba maternă

Cunoştinţe – vocabular, gramatică funcţională, funcţii ale limbii; sunt incluse şi: conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală; un registru de texte literare şi non-literare; principalele caracteristici ale diferitelor stiluri şi registre de limbă; variabilitatea limbii şi a comunicării în diferite contexte.

Deprinderi – comunicare orală şi în scris într-o varietate de situaţii, monitorizarea şi adaptarea propriei comunicări la cerinţele situaţiei; sunt incluse şi: a distinge şi a folosi diferite tipuri de texte; a căuta, a colecta şi a procesa informaţia, a folosi resurse, a formula şi a exprima argumente orale şi scrise în mod convingător, adecvat contextului.

Atitudini – deschiderea (dispoziţia) pentru dialog constructiv, aprecierea calităţilor estetice şi dorinţa de a le promova şi interesul pentru interacţiunea cu alţii. Implică şi conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi nevoia de a înţelege şi a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.

2. Comunicare în limbi străine

Cunoştinţe – vocabular, gramatică funcţională, conştientizarea principalelor tipuri de interacţiune verbală şi registre ale limbii; convenţii societale, aspectul cultural şi varietatea limbilor.

Deprinderi – abilitatea de înţelege mesaje orale, iniţierea, susţinerea şi încheierea unor conversaţii, înţelegerea şi producerea de texte scrise adecvate nevoilor individului; folosirea adecvată a resurselor, învăţarea limbilor în context informal ca parte a educaţiei pe parcursul întregii vieţi.

Atitudini – aprecierea diversităţii culturale, interesul şi curiozitatea pentru limbi şi comunicare interculturală.

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii

Competenţe matematice

Cunoştinţe – numere, măsuri şi structuri, operaţii de bază, prezentări matematice de bază, înţelegerea termenilor şi conceptelor matematice, conştientizarea întrebărilor la care matematica poate oferi răspunsuri.

Deprinderi – abilitatea de a aplica principii şi procese matematice de bază în contexte cotidiene acasă sau la locul de muncă, a urmări şi a evalua argumente; a raţiona matematic, a înţelege probe (dovezi) matematice, a comunica în limbaj matematic, a folosi resurse adecvate.

Atitudini – respectarea adevărului, dorinţa de a căuta motive şi de a le proba validitatea.

Competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii

Cunoştinţe – principii de bază ale lumii naturale, concepte, principii şi metode ştiinţifice fundamentale, tehnologie şi produse şi procese tehnologice, înţelegerea impactului ştiinţei şi tehnologiei asupra lumii naturale, înţelegerea progreselor, a limitărilor şi a riscurilor teoriilor ştiinţifice, a aplicaţiilor şi a tehnologiei în ansamblul societăţii (în legătură cu luarea deciziilor, problematica valorilor, morala, cultura etc.).

Deprinderi – abilitatea de a folosi şi mânui instrumente şi utilaje tehnologice şi date ştiinţifice pentru atingerea unui scop sau pentru a ajunge la o decizie sau concluzie fundamentată; recunoaşterea caracteristicilor investigaţiei ştiinţifice, abilitatea de a comunica concluzii şi raţionamentele care au condus la acestea.

Atitudini – apreciere critică şi curiozitate, interesul pentru problematica etică şi respectul pentru siguranţă şi dezvoltare durabilă, în particular în privinţa progresului ştiinţific şi tehnologic în legătură cu sinele, familia, comunitatea şi problemele globale.

4. Competenţa digitală (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei)

Cunoştinţe – înţelegerea şi cunoaşterea naturii, a rolului şi a oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală, socială, profesională. Include aplicaţiile principale de tipul: procesor de text foi de calcul, baze de date, stocarea şi gestionarea informaţiilor; înţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea) în contexte de: muncă, petrecerea timpului liber, schimbul de experienţe, colaborarea în reţea, învăţare, cercetare; înţelegerea modului prin care TSI sprijină creativitatea şi inovaţia, conştientizarea aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile precum şi de principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a TSI.

Deprinderi – abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică şi sistematică, apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual şi recunoscând legăturile dintre acestea; abilităţi de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii 3 complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet; folosirea TSI pentru sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei.

Atitudini – atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale.

5. A învăţa să înveţi

Cunoştinţe – referitoare la competenţele, cunoştinţele, deprinderile şi calificările cerute de o anumită activitate sau profesie (carieră); cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor tari şi slabe, căutarea de oportunităţi şi consiliere pentru educaţie şi carieră.

Deprinderi – dobândirea alfabetizărilor de bază – scris, citit, numeraţie, TIC – care sunt necesare pentru învăţare; accesarea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi; managementul propriei învăţări şi al structurilor de muncă şi de carieră, abilitatea de a persevera în învăţare, concentrarea pe perioade extinse şi reflectarea critică asupra scopurilor şi ţintelor învăţării; abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, colaborare în procesul învăţării, obţinerea de beneficii din grupuri de lucru eterogene, împărtăşirea achiziţiilor învăţării; organizarea propriei învăţări, evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi sprijin când este cazul

Atitudini – motivaţia şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; o atitudine centrată pe rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul învăţării şi abilităţile individului de a gestiona schimbarea şi obstacolele; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi experienţele de viaţă; curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost învăţat într-o varietate de contexte de viaţă.

6. Competenţe sociale şi civice

Competenţe sociale

Cunoştinţe – înţelegerea felului în care indivizii îşi asigură un optim fizic şi mintal, inclusiv ca resursă pentru sine, pentru familie, pentru mediul social imediat; înţelegerea felului în care un stil de viaţă sănătos poate contribui la aceasta; înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de exemplu, la muncă); conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizaţii de muncă, egalitate de gen, non-discriminare, societate şi cultură; înţelegerea dimensiunilor multi-culturale şi socio-economice ale societăţilor europene; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană.

Deprinderi – abilitatea de a comunica constructiv în diferite medii pentru a manifesta toleranţă; exprimarea şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere; negocierea şi abilitatea de a crea încredere şi de a manifesta empatie; abilitatea de a face faţă stresului şi frustrării precum şi abilitatea de a le exprima în mod constructiv, realizarea unei distincţii între sfera personală şi cea profesională.

Atitudini – colaborare, asertivitate şi integritate; interes pentru dezvoltările socio-economice şi comunicarea interculturală; valorizarea diversităţii şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi prejudecăţile şi pentru compromis.

Competenţe civice

Cunoştinţe – cunoaşterea conceptelor de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice, inclusiv a modului în care acestea sunt exprimate în Carta Fundamentală a UE şi în declaraţii internaţionale şi a felului în care sunt aplicate de către diverse instituţii la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional; cunoaşterea evenimentelor contemporane, precum şi a principalelor evenimente şi tendinţe din istoria naţională, europeană şi a lumii; conştientizarea scopurilor, valorilor şi politicilor mişcărilor sociale şi politice; cunoştinţe despre integrarea europeană, despre structurile UE, despre valorile şi obiectivele acesteia; conştientizarea diversităţii şi a identităţilor culturale în Europa.

Deprinderi – implicarea alături de ceilalţi în domeniul public, solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea locală sau mai amplă; reflectarea critică şi creativă şi participarea constructivă în activităţile comunităţii sau ale vecinătăţii precum şi luarea de decizii la toate nivelurile, de la nivel local la nivel naţional şi European, în special prin intermediul votului.

Atitudini – respect plenar pentru drepturile omului, inclusiv pentru egalitate ca bază a democraţiei, aprecierea şi înţelegerea diferenţelor dintre sistemele de valori ale diferitelor grupuri religioase şi etnice; cultivarea sensului apartenenţei la propria comunitate, ţară, la UE şi Europa în general, la lume, manifestarea dorinţei de a participa la luarea democratică a deciziilor la toate nivelurile; sentimentul responsabilităţii, manifestarea înţelegerii şi a respectului pentru valori comune necesare coeziunii sociale, de exemplu, respectul pentru principii democratice; implicare în activităţi civice, sprijin pentru diversitatea şi coeziunea socială şi pentru dezvoltarea durabilă, deschiderea pentru respectarea valorilor şi a privatităţii celuilalt.

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

Cunoştinţe – abilitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/ sau de afaceri, inclusiv aspecte care ţin de viziunea ansamblului care oferă contextul în care trăiesc şi lucrează oamenii, de exemplu înţelegerea largă a activităţilor economice, oportunităţile şi provocările întâmpinate de un angajator sau o organizaţie; conştientizarea poziţiei etice a întreprinderilor, a modalităţii în care acestea sunt o forţă benefică, de exemplu prin schimburi cinstite şi activităţi sociale.

Deprinderi – management de proiect proactiv (incluzând activităţi de planificare, organizare, gestiune, conducere, delegare, analiză, comunicare, revizuire, evaluare, înregistrare a rezultatelor); reprezentare şi negociere eficiente; abilitatea de a lucra individual şi în echipe. Abilitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi punctele slabe, evaluarea şi asumarea riscurilor.

Atitudini – iniţiativă, proactivitate, independenţă şi inovare în viaţa personală, socială şi la locul de muncă; motivaţia şi hotărârea de a realiza obiectivele propuse, fie că acestea sunt personale sau fixate împreună cu alţii, inclusiv la locul de muncă.

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

Cunoştinţe – conştientizarea moştenirii culturale, locale, naţionale, europene şi a locului patrimoniului cultural în lume; cunoştinţe de bază referitoare la produse culturale majore, inclusiv cultura contemporană populară; înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice în Europa şi în alte regiuni ale lumii, înţelegerea nevoii de a conserva această diversitate, a importanţei factorilor estetici în viaţa de fiecare zi.

Deprinderi – aprecierea critică şi estetică a operelor de artă şi a spectacolului, precum şi a propriei exprimări printr-o varietate de mijloace, folosind propriile aptitudini; raportarea propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altora; identificarea şi realizarea oportunităţilor sociale şi economice în activitatea culturală; dezvoltarea abilităţilor creative care pot fi transferate într-o varietate de contexte profesionale.

Atitudini – înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul identităţii ca bază a respectului şi a atitudinii deschise faţă de diversitatea exprimării culturale; creativitate şi dorinţă pentru cultivarea capacităţii estetice prin expresie artistică şi prin participare la viaţa culturală.

Descriptivul competențelor cheie europene – traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1).

Share with:


Lasă un răspuns