Școală

Ciclurile curriculare în învăţământul preuniversitar

Ciclurile curriculare în învăţământ

Ciclurile curriculare în învăţământ reprezintă perioade ale școlarității, grupate mai mulţi ani de studiu, în funcție de nivelurile de dezvoltare cognitivă, afectivă și fizică ale elevilor, care au în comun anumite finalități educaționale și sisteme metodologice. Din punct de vedere structural și funcțional, periodizarea școlarității pe cicluri curriculare a stat la baza generării planurilor de învățământ, programelor și manualelor școlare pentru fiecare ciclu de învățământ.

Citește aici mai multe despre ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculară.

Fiecare ciclu curricular oferă un set coerent de obiective de învățare care consemnează ceea ce ar trebui sa dobândească elevii la capătul unei anumite etape a parcursului lor școlar. Prin aceste obiective, ciclurile curriculare conferă diferitelor etape ale școlarizării o serie de dominante care se reflecta în alcătuirea programelor școlare.

Ciclul curricular de achiziţii fundamentale

Clasa pregatitoare clasele I şi a II-a – au ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială.

Acest ciclu curricular vizează asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic), stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat, stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia, formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă că o activitate socială, dezvoltarea abilitaților de scriere.

Ciclul curricular de dezvoltare

Clasele a III-a -a VI-a – au ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

Ciclul de dezvoltare vizează dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare, dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplică în practică rezolvarea de probleme, familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii, constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă, încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă, formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

Ciclurile curriculare

Ciclul curricular de observare şi orientare

Clasele a VII-a–a VIII-a – au ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare.

Acest ciclu curricular vizează: descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive, formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională, dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate, dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.

Citește aici mai multe despre cele 8 competente cheie.

Ciclul curricular de aprofundare

Clasele a IX- a – a X-a – au ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă, asigurând, în acelaşi timp, o pregătire generală pe baza opţiunilor din celelalte arii curriculare.

Ciclul de dezvoltare vizează dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii, dezvoltarea competenţelor socioculturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri sociale, formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de acţiunile personale cu impact asupra mediului social, exersarea imaginaţiei şi a creativităţii că surse ale unei vieţi personale şi sociale de calitate.

Ciclul curricular de specializare

Clasele a XI- a – a XII-a/a-XIII-a – au ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii.

Ciclul de dezvoltare vizează dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale, luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii condiţiilor sociale şi profesionale, înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a societăţii şi de schimbare socială.

Sursa foto Aletheea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *