Legislaţie

Codul de etică din învățământ

Codul de etică din învățământ

Codul de etică din învățământ este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, denumite in continuare „personal didactic”, și care au obligația morală și datoria profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile Codului de etică .

În continuare, vă prezentăm, principalele linii ale codului de etică.

Codul de etică din învățământ – valori, principii și norme de conduită

Personalul didactic trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

a) imparțialitate și obiectivitate;
b) independență și libertate profesională;
c) responsabilitate morală, socială și profesională;
d) integritate morală și profesională;
e) confidențialitate și respectul pentru sfera vieții private;
f) primatul interesului public;
g) respectarea și promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației;
h) respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate și corectitudine;
k) atitudine decentă și echilibrată;
l) toleranță;
m) autoexigență în exercitarea profesiei;
n) interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice
și a prestigiului unității și instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității, domeniului în care
își desfășoară activitatea;
o) implicare în procesul de perfecționare a caracterului democratic al societății.

În relaţiile cu beneficiarii direcți ai educației, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcți ai educației prin:

 • (i) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia;
 • (ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor direcți ai educației;
 • (iii) protecţia fiecărui beneficiar direct al educației, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală, fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • (iv) combaterea oricăror forme de abuz;
 • (v) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcți ai educației.

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

 • (i) fraudarea examenelor;
 • (ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri
 • sau prestarea anumitor servicii, în vederea obținerii de către beneficiarii direcți ai educației de tratament
 • preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
 • (iii) favoritismul;
 • (iv) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat.

c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al educației.

În relaţiile cu părinții și cu reprezentanții legali ai beneficiarilor direcți ai educației, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și de comunicare;
b) respectarea confidențialității informațiilor, a datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;
c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite, în condițiile art. 5 lit. b (ii);
d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor contra cost.

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.
(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare și denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi și acționează pentru combaterea fraudei intelectuale şi a plagiatului

Personalul didactic care îndeplinește funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ sau al inspectoratului școlar respectă și norme de conduită managerială prin care se asigură:

a) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;
b) aplicarea obiectivă și imparțială a reglementărilor legale și a normelor etice;
c) evaluarea obiectivă conform atribuțiilor, responsabilităților, sarcinilor de serviciu din fișa postului;
d) prevenirea oricărei forme de constrângere, abuz din perspectiva funcției deținute;
e) prevenirea oricărei forme de hărțuire, discriminare a personalului didactic.

În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

a) să folosească baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;
b) să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) să organizeze activități care pun în pericol siguranța și securitatea beneficiarilor direcți ai educației sau a altor persoane aflate în incinta unității sau a instituției de învățământ;
d) să consume alcool și substanțe interzise, cu excepția celor recomandate medical;
e) să permită și să încurajeze consumul de alcool și de substanțe interzise de către beneficiarii direcți ai educației, cu excepția celor recomandate medical;
f) să organizeze și să practice pariuri și jocuri de noroc.

În relaţiile cu alte unități și instituții de învățământ, precum și cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care:

a) asigură sprijin în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
b) manifestă responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor beneficiarului direct al educației, atunci când interesul și nevoia de protecţie a acestuia impun acest lucru.

Răspunderi privind nerespectarea prevederilor codului de etică

Încălcările prevederilor prezentului Cod de etică reprezintă abateri disciplinare și se sancționează conform legislației în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *