Regulamentul privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene din 02.05.2012

Art. 1. – Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației și colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare se organizează și funcționează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3. – (1) Personalul de conducere din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației, care a fost sancționat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Personalul didactic de predare, precum și cel de conducere, sancționat în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancționare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației și colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare sunt organe administrativ-jurisdicționale.

CAPITOLUL II

Răspunderea disciplinară

Art. 5. – (1) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(2) Personalul didactic de predare, precum și cel de conducere, precum și personalul de îndrumare și control din cadrul Ministerului Educației răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit legii, contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.

Art. 6. – (1) Sancțiunea se stabilește în funcție de gravitatea abaterilor, de împrejurările în care au fost săvârșite, de urmările acestora, precum și de comportamentul persoanei în cauză.

(2) Dacă de la data săvârșirii faptei ce constituie abatere disciplinară și până la momentul aplicării sancțiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancționată disciplinar.

(3) Sancțiunea se aplică și se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unității de învățământ, inspectorul școlar general sau ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoștință despre săvârșirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară.

(4) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanței judecătorești este garantat.

CAPITOLUL III

Componența Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și a colegiilor de pe lângă inspectoratele școlare

Art. 7. -(1) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.

(2) Componența Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației este următoarea:

a) 4 reprezentanți și un secretar al Colegiului, desemnați de Ministerul Educației;

b) câte un reprezentant desemnat de fiecare federație sindicală din învățământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

(3) Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației se propune un membru supleant.

(4) Componența Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației – membrii titulari și supleanți – se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(5) În prima ședință a Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației se aleg prin vot secret președintele și vicepreședintele.

(6) Ședința Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației este statutară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 8. – (1) Membrii colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.

(2) Componența colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare este următoarea:

a) un inspector școlar general adjunct;

b) 2 inspectori școlari;

c) un consilier juridic al inspectoratului școlar – secretar al colegiului de disciplină;

d) câte un reprezentant desemnat de fiecare federație sindicală din învățământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și care există în județul respectiv.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în județele în care organizațiile sindicale sunt afiliate doar la două din federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, componența colegiului de disciplină este completată cu șeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului școlar. Dacă la nivelul județului toate organizațiile sindicale sunt afiliate la una dintre federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, colegiul de disciplină va avea un număr de 5 membri [membrii prevăzuți la art. 8 alin. (2) lit. a), b) și c) și reprezentantul federației sindicale respective].

(4) Pentru fiecare membru al colegiului de disciplină se propune un membru supleant.

(5) Componența colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului școlar – membrii titulari și supleanți – se aprobă prin decizie a inspectorului școlar general.

(6) În prima ședință a colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului școlar se aleg prin vot secret președintele și vicepreședintele.

(7) Ședința colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului școlar este statutară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare

Art. 9. – (1) Ca organe administrativ-jurisdicționale, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației și colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare județene soluționează contestația adresată de persoana sancționată în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Colegiul de disciplină, prin hotărâre motivată, pe baza probelor administrate și a susținerilor părților orale sau în scris, poate dispune următoarele:

a) admiterea contestației;

b) respingerea contestației.

(3) Prin hotărârea pronunțată colegiul de disciplină poate menține sancțiunea aplicată, o poate diminua sau înlocui cu altă sancțiune mai ușoară sau o poate anula în totalitate.

(4) Dacă prin hotărâre se admite contestația și se dispune reintegrarea în funcție a contestatarului, colegiul de disciplină se pronunță și asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.

Art. 10. – (1) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației este competent să soluționeze contestațiile conform art. 3 alin. (1).

(2) Colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele școlare sunt competente să soluționeze contestațiile conform art. 3 alin. (2).

CAPITOLUL V Procedura soluționării contestației

SECȚIUNEA 1 Procedura soluționării contestației de către Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 11. – (1) Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației primește și înregistrează contestația în registrul special de intrări-ieșiri al Colegiului, întocmește un dosar pentru fiecare cerere și elaborează referatul cauzei.

(2) Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: “părțile”, “obiectul”, “actul contestat”, “susțineri în apărare”, “acte la dosar”, “constatări” și “aspecte de elucidat”.

Art. 12. -(1) Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației convoacă membrii acestuia și citează părțile cu cel puțin 15 zile înainte de ședință. Intimatul este citat cu copie de pe contestația depusă.

(2) Președintele/Vicepreședintele Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației constată îndeplinirea condițiilor de cvorum necesare pentru desfășurarea statutară a ședinței acestuia și conduce lucrările acestuia.

Art. 13. -(1) La solicitarea părților, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației poate acorda un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.

(2) În situația în care, deși au fost legal citate, părțile nu se prezintă, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației procedează la judecarea cauzei în lipsă, dacă aceasta a fost solicitată de una dintre părți. În caz contrar, Colegiul dispune suspendarea soluționării cauzei.

Art. 14. -(1) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt obligați să stăruie în aflarea adevărului în vederea soluționării contestației și pentru a pronunța o hotărâre temeinică și legală.

(2) Cu privire la situația de fapt și motivarea în drept invocate de părți în susținerea pretențiilor și apărărilor lor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este în drept să le ceară acestora să prezinte explicații, oral sau în scris, precum și să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menționate în contestație sau în întâmpinare.

(3) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, din oficiu, poate pune în discuția părților excepții de procedură sau de fond, precum și administrarea de probe.

(4) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale.

(5) Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului au obligația de a se abține de la orice acțiune prin care ar putea influența declarațiile martorilor sau ale părților aflate în litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să se antepronunțe.

(6) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de ședință, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(7) După încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului hotărăsc motivat asupra contestației, pe baza probelor administrate și a susținerilor părților.

(8) Hotărârea se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Art. 15. -(1) Hotărârea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se redactează, se motivează atât în fapt, cât și în drept, se semnează de către secretarul și președintele/vicepreședintele Colegiului și se comunică părților.

(2) Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate amâna pronunțarea cel mult 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânării se consemnează în cuprinsul hotărârii.

Art. 16. -Procesul-verbal și înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum și dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. -Împotriva hotărârii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului partea nemulțumită se poate adresa cu acțiune la instanța competentă – secția specializată în soluționarea conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

SECȚIUNEA a 2-a

Procedura soluționării contestației de către colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor școlare

Art. 18. -Prevederile art. 11-15 și 17 se aplică în mod corespunzător și în cazul contestațiilor pentru a căror soluționare sunt competente colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor școlare.

Art. 19. -În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului școlar, se respectă procedura prevăzută la art. 18, cu mențiunea că acesta nu participă la dezbateri și nu are drept de vot.

Art. 20. -Procesul-verbal și înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum și dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva inspectoratului școlar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 21. -Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 22. – Membrii colegiilor de disciplină pot beneficia pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în condițiile legii.

Art. 23. – Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

https://lege5.ro/Gratuit/gmytknjqhe/regulamentul-privind-organizarea-functionarea-si-atributiile-colegiului-central-de-disciplina-al-ministerului-educatiei-cercetarii-tineretului-si-sportului-si-ale-colegiilor-de-disciplina-de-pe-langa-?d=2017-10-09

Share