You are currently viewing Consiliul clasei

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din:

  • totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă
  • din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și
  • pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

Președintele consiliului clasei este învățătorul / profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învățătorului / profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Obiectivele consiliului clasei

Consiliul clasei are următoarele obiective:

  • armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor;
  • evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;
  • coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;
  • stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;
  • organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe.

Atribuțiile consiliului clasei

Consiliul clasei are următoarele atribuții:

  • analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
  • stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
  • stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar, sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învățământul primar;
  • propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
  • participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului / profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
  • analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune învățătorului / profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Procesul-verbal de ședință

La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Documentele consiliului clasei sunt:

  • tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
  • convocatoarele la ședințele consiliului clasei;
  • registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Extras din ROFUIP.

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?