Legislaţie

Consiliul de administrație al școlii

Consiliul de administrație al școlii

Consiliul de administraţie al scolii este organul de conducere al unităţii de învăţământ.

Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.

Constituirea consiliului de administraţie

Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă:

 • 3 cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ
 • 2 reprezentanţi ai părinţilor
 • primarul sau un reprezentant al primarului
 • 1 reprezentant al consiliului local.

Directorul unităţii de învăţământ este membru de rept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia

 • 4 sunt cadre didactice
 • primarul sau un reprezentant al primarului
 • 2 reprezentanţi ai consiliului local
 • 2 reprezentanţi ai părinţilor.

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia

 • 6 sunt cadre didactice
 • primarul sau un reprezentant al primarului
 • 3 reprezentanţi ai consiliului local
 • 3 reprezentanţi ai părinţilor.

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.

Funcționarea consiliului de administrație al școlii

Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.

Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot la toate şedinţele consiliului de administraţie. Însituaţiileîn care la nivelulunităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici privind elevii.

Discuțiile, punctele de vedere ale participantilor se consemnează in procesul-verbal de ședința si sunt asumate de acestia prin semnatura.

Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.

Numărul minim necesar de membri și voturi, după caz, pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administrație este următorul, potrivit fiecărei structuri de CA:

Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina de web a unitatii de invatamant.

Hotărârile consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Numărul total de
membri ai
CA
Condiție minimă de cvorum –
jumătate plus unu din numărul
total de membri reprezintă
Numărul minim de voturi
necesar adoptării hotărârilor –
2/3 din numărul total de membri
745
956
1168

Atribuțiile Consiliului de administrație al școlii

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 • aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale;
 • isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;
 • particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor;
 • validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;
 • adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite. Citeste aici mai multe despre bugetul scolii;
 • întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
 • avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
 • aprobă curriculumul la decizia şcolii (opționalele școlare) cu respectarea prevederilor legale. Citeste aici mai multe despre opționalele școlare;
 • realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale. Citeste mai multe despre Evaluarea activităţii personalului didactic ;
 • avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psiho comportamentală, pentru salariaţii unităţii de învăţământ;
 • propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului şcolar;

Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din școli – Ordin 4619/2014 si 3160/2017. A se mai vedea si legea 1/2011, art 96, Rofuip art 18