Legislaţie

Cum se completează catalogul școlar

Catalogul școlar

Catalogul școlar este un document oficial. De completarea lui răspunde învățătorul / dirigintele clasei și directorul școlii. Catalogul clasei devine document școlar cu regim special, după completarea cu datele de identificare ale elevilor.

Pentru fiecare clasă se folosește un catalog. Acolo unde sunt clase paralele, pe cataloagele acestor clase se adaugă o literă distinctivă. În cazul claselor care funcționează în regim simultan se folosește un singur catalog pentru clasele aferente.

În catalog se trec, în ordine alfabetică, la începutul anului școlar, toți elevii înscriși în clasa respectivă. Învățătorul / dirigintele este obligat ca în primele zile după deschiderea anului școlar să întocmească catalogul clasei, completându-l cu datele cerute de formular (numele și prenumele cadrelor didactice care predau la clasa respectivă, numele și prenumele elevilor și datele personale ale acestora).

Înscrierea disciplinelor în catalogul clasei se face de către profesorul diriginte, citeț și în întregime, în conformitate cu planul-cadru de învățământ și în funcție de disciplinele opționale stabilite.

În cazul elevilor transferați sau care nu mai frecventează cursurile din diferite motive, învățătorul face mențiunea respectivă în rubrica rezervată în acest scop. Această mențiune se face și în registrul de înscriere și de evidenta a elevilor a elevilor. In cazul elevilor sancționați, corigenți sau cu studii echivalate, dirigintele face mențiunea respectiva în rubrica rezervata în acest scop.

Cum se notează absențele și notele în catalogul școlar

Învățătorii / cadrele didactice sunt obligate să noteze zilnic absențele elevilor în rubricile rezervate la fiecare disciplină. Motivarea absențelor se face de învățător / diriginte, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră, pe baza documentelor prezentate de părinți. Absențele puse elevilor care au întârziat la orele de curs din motive obiective se motivează la sfârșitul orei de către învățător sau profesorul respectiv.

Citiți aici mai multe despre motivarea absentelor.

Calificativele obținute pe parcursul anului școlar se trec în catalog cu cerneală albastră, indicându-se ziua și luna. Notele elevilor, de la 10 la 4, se trec in cifre. Notele obținute cu prilejul evaluărilor se trec în catalog cu cerneala albastra, indicând-se ziua și luna.

Toate notele / calificativele se trec în catalog citeț, corect și numai cu cereala albastra. Mediile se trec în cifre și litere, cu cerneala roșie.

Mediile încheiate la examenele de corigenta se constituie în medii anuale la disciplinele respective, înscriind-se în rubrica „Media anuala”.

Pentru înscrierea absentelor, precum și pentru încheierea mediilor anuale răspunde în mod direct învățătorul / titularul de disciplină. Este interzisă înscrierea datelor fără note. Dirigintele răspunde de exactitatea calculului aritmetic al mediei generale anuale. 

Cum se fac modificările în catalog

Nu se admit modificări de note în cataloagele școlare. Notele / mediile înscrise greșit în catalog se anulează, barând-se cu o linie orizontala și se înlocuiesc cu notele/mediile corespunzătoare, înscrise cu cerneala roșie, sub semnătura profesorului și a directorului care aplica sigiliul. Eventualele modificări se fac cu tuș sau cu cerneala roșie, menționând actul în temeiul căruia au fost efectuate.

La sfârșitul anului școlar se întocmește, pe ultima pagina a catalogului clasei, un proces- verbal privind verificarea mediilor și a mediilor generale, semnat de diriginte și titularii de discipline și vizat de directorul unității de învățământ. 

Directorul este obligat să controleze periodic completarea la zi a cataloagelor cu datele respective (absențe, calificative, situații statistice etc.) și să asigure, după încheierea anului școlar, păstrarea loran arhiva școlii, conform normelor în vigoare.

Scoaterea catalogului din unitatea de învățământ este interzisa.

Catalogul clasei, după completarea procesului-verbal tipărit pe ultima sa pagina, se arhivează la unitatea de învățământ preuniversitar, cu termen de păstrare permanent. 

NORME pentru completarea şi utilizarea catalogului clasei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *