Ce ne dorim

Campanie de conştientizare a părinţilor în legătură cu drepturile și îndatoririle în relaţia cu sistemul de învăţământ

Cunoașterea cadrului legislativ

Necunoașterea legilor creează atât pentru părinţi, cât și pentru cadrele didactice o stare de confuzie, ale cărei urmări se manifestă, pentru părinţi, ca nemulţumiri, iar pentru profesori, ca frustrări. In consecinţă, se impune: 

 • Centralizarea pe site-ul ministerului a tuturor legilor, normelor și metodologiilor din învăţământ aflate in vigoare; 
 • Comunicarea între şcoală și părinţi să fie realmente asigurată printr-un dialog deschis:  site-urile și blogurile oficiale ale tuturor  școlilor să pună la dispoziţia comunităţii informaţii actualizate la zi;

Cunoașterea drepturilor și îndatoririlor

Contextul pur formal în care se desfășoară aducerea la cunoștinţă a drepturilor și îndatoririlor fiecăruia dintre cei implicati in  procesul de învăţământ generează stări conflictuale, cu efecte negative evidente asupra mediului școlar, principalii perdanţi fiind copiii. În consecinţă, se impune:

 • Contractul educaţional trebuie impus ca o necesitate și apreciat ca valoare, în sensul pe care îl are orice contract semnat între două părţi. Clauzele, regulile si urmărilor încălcării acestora lui trebuie discutate de ambele părţi, să fie asumat prin semnătură de toţi cei implicaţi și respectat întocmai. Capitolul „furnizor” le va include pe toate cadrele didactice care funcţionează la clasa unde copilul își desfășoară activitatea, astfel încât asumarea tuturor clauzelor să fie făcută în mod personal. Ȋntre Consiliul de Administraţie al școlii și fiecare cadru didactic să se semneze un contract similar, astfel încât răspunderea pentru încălcarea oricărei clauze să fie personală;
 • Înfiinţarea de centre/cabinete de consiliere juridica, atât pentru furnizori, cât si pentru beneficiari, care să monitorizeze conflictele și să ofere rezolvări ale acestora într-un mod transparent, eficient și prompt.
 • Centralizarea pe site-ul ministerului a tuturor legilor, normelor și metodologiilor din învăţământ aflate in vigoare;
 • Comunicarea între şcoală și părinţi să fie realmente asigurată printr-un dialog deschis:  site-urile și blogurile oficiale ale tuturor  școlilor să pună la dispoziţia comunităţii informaţii actualizate la zi;

Respectarea tuturor prevederilor legale fără nicio excepţie

Furnizorul de educaţie nu trebuie sub nicio formă să încalce dispoziţiile legale, nici pe cele referitoare la calitatea actului educativ, nici pe cele referitoare la cadrul de funcţionare.

Orice prevedere legală, se presupune, este urmarea directă a unor studii făcute de profesioniști a căror recomandare este știinţific argumentată. Ȋn consecinţă, se impune:

 • Respectarea numărului de copii într-o  clasă, evitându-se supraaglomerarea;
 • Elaborarea orarului în funcţie de recomandările psihologilor;
 • Raţionalizarea temelor pentru acasă, al căror rol este consolidarea conţinuturilor predate și nu brainstormingul familiei elevului, respectându-se astfel OMEN 5893/2016;
 • Respectarea calendarului pentru susţinerea lucrărilor semestriale (cu ore dedicate pregătirii acestora și cu ore pentru discutarea rezultatelor obţinute de elevi);
 • Repartizarea elevilor și a profesorilor pe clase să fie făcută după proceduri clare, dezbătute în ședinţe ale Comitetului de părinţi pe școală, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administraţie al școlii;
 • Să se renunţe la aplicarea unor criterii personale în oricare din demersurile care asigură procesul de învăţământ, astfel încât acesta să fie echitabil și transparent (eliminarea „claselor de elită” și a „claselor- problemă”);
 • Educaţia incluzivă să beneficieze de toate condiţiile necesare (profesor de sprijin, terapie cu specialiști, monitorizare făcută de personal abilitat etc.);
 • Acceptarea și aplicarea și celorlalte pedagogii recunoscute la nivel mondial: Planul Juno, Pedagogia Freinet, Step by Step, Waldorf, Montessori, şcoala aflând obligativitatea de a pune la dispoziţia părinţilor toate alternativele care pot asigura dezvoltarea optimă a copilului;
 • Reglementarea școlii acasă, mai ales pentru copii cu ADHD, CES;
 • Reglementarea și implementarea programului „Școala după școală”, ca real sprijin pentru elevi și părinţi, nu ca modalitate de completare a bugetului școlii;
 • Asigurarea transparenţei bugetului școlii prin publicarea pe site-urile unităţii,  lucru prevăzut de altfel și în lege;
 • Aducerea la cunoștinţa tuturor factorilor implicaţi în procesul de învăţământ a hotărârilor consiliului de administraţie al școlii, prin publicarea lor pe site-urile unităţii, lucru prevăzut de altfel și în lege;
 • Contractul educaţional trebuie impus ca o necesitate și apreciat ca valoare, în sensul pe care îl are orice contract semnat între două părţi. Clauzele, regulile si urmărilor încălcării acestora lui trebuie discutate de ambele părţi, să fie asumat prin semnătură de toţi cei implicaţi și respectat întocmai. Capitolul „furnizor” le va include pe toate cadrele didactice care funcţionează la clasa unde copilul își desfășoară activitatea, astfel încât asumarea tuturor clauzelor să fie făcută în mod personal. Ȋntre Consiliul de Administraţie al școlii și fiecare cadru didactic să se semneze un contract similar, astfel încât răspunderea pentru încălcarea oricărei clauze să fie personală;
 • Înfiinţarea de centre/cabinete de consiliere juridica, atât pentru furnizori, cât si pentru beneficiari, care să monitorizeze conflictele și să ofere rezolvări ale acestora într-un mod transparent, eficient și prompt.

Cadrele didactice- modele comportamental – umane și profesioniști veritabili

Copilul trebuie orientat pe tot traseul formării sale, iar procesul de învăţare trebuie să-i ofere măsura propriei valori. Ca un elev sa funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare, profesorii trebuie să-i dea pârghiile necesare împlinirii şi dezvoltarii personale și să-l facă conștient de competenţele și abilităţile dobândite și dezvoltate. Pentru că  profesorul nu trebuie să fie doar furnizor de informaţii, se impune: 

 • Formarea profesorilor pentru realitatea concretă în care își desfășoară activitatea, având cunoștinţe avizate despre abordarea elevilor cu ADHD, cu autism, cu probleme grave de comportament, cu probleme familiale;
 • Crearea unor sisteme matematic gândite, care să măsoare în mod real progresul școlar și să ofere profesorului feedback-ul concret pentru  munca depusă (pe tot parcursul ciclului de formare a copilului și la testările naţionale);
 • Regândirea grilei de evaluare pentru Gradaţia de merit  a cadrelor didactice, astfel încât acumularea de puncte să nu influenţeze nici activitatea la clasă, în sensul suprasolicitării elevilor pentru a participa la diverse concursuri, nici relaţia cu părinţii, în sensul atragerii de fonduri pentru achiziţii (mobilier, mijloace smart) catalogate drept „sponsorizare”;
 • Punctajele acordate în grila de evaluare anuală a activităţii și în cea pentru restrângerea activităţii să oglindească în mod real calitatea muncii depuse;
 • Respectarea conţinuturilor din programă și înţelegerea importanţei respectării particularităţilor de vârstă și de dezvoltare psiho-cognitivă ale copilului;
 • Acceptarea dimensiunii moderne a demersului didactic și utilizarea metodelor și mijloacelor de învăţare specifice acestui secol;
 • Asumarea conștientă a importanţei formării initiale si continue a profesorilor, nu pentru acumularea creditelor transferabile, ci pentru asigurarea unui proces educativ de calitate;
 • Asigurarea unui numar important de ore de practica;
 • Păstrarea verticalităţii, a probităţii morale în orice situaţie generată de procesul educativ pe care îl conduce, relaţia cu beneficiarii secundari sau terţiari (comunitatea) fiind exclusiv una profesională.

Elevii – viitori competitori pe piaţa muncii, inclusiv pe cea europeană

Rolul școlii este acela de a-l pregăti pe viitorul adult să facă faţă cerinţelor sociale, să-și găsească locul pe piaţa muncii, să-și aducă direct contribuţia la progresul general. Ȋn acest sens, el are nevoie:

 • Să i se respecte personalitatea;
 • Să se ţină cont, în educaţia lui, de particularităţile de vârstă și de dezvoltarea psiho-emoţională;
 • Să nu fie discriminat pe considerente financiare;
 • Să înveţe să nu tolereze favoritismul sau pâra;
 • Să accepte competiţia nu ca manifestare a încrâncenării, ci ca efort de autodepășire;
 • Să aprecieze colaborarea, să aibă încredere în munca în echipă;
 • Să i se aprecieze performanţele, nu doar să i se pedepsească greșelile;
 • Să i se dezvolte toate competenţele secolului căruia îi aparţine;
 • Eliminarea mediei de gimnaziu în calculul mediei de admitere la liceu, astfel încât asigurarea parcursului educativ să fie echitabilă si obiectivă pentru toţi copiii, în sensul unei reale orientări profesionale;
 • Deschiderea liceelor si a universităţilor spre o diversificare a paletei profilurilor propuse spre studiu, astfel încât alegerea traseului socio-profesional să se poată face conştient, prin asumarea raţională a viitoarei inserţii sociale a absolvenţilor;
 • Notarea elevilor sa se realizeze conform standardelor naţionale de evaluare, aşa cum se specifica in LEN 1/2011, art. 71, pct. 2, astfel incat elevii sa beneficieze de o evaluarea corecta
 • Evaluarea să asigure un real feedback elevilor și să sprijine învățarea.

Spaţiul

Ȋn orice activitate umană, condiţiile de muncă sunt răspunzătoare în mare măsură de calitatea activităţii desfășurate. Ȋn acest sens, se impune:  

 • Asigurarea condiţiilor de învăţare din sala de clasă; 
 • Asigurarea condiţiilor de siguranţă din școală și din perimetrul acesteia;
 • Asigurarea condiţiilor de sănătate și igienă în tot arealul școlii.
** Nota: Preluarea, copierea fara acordul nostru se supune Legii Drepturilor de Autor.
Start typing to see posts you are looking for.