You are currently viewing Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei – copilul are dreptul la respectarea personalităţii si individualităţii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.

Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla in legătura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afectează starea emoţionala a copilului.

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc. Vezi aici ce înseamnă abuzul împotriva copilului.

Orice persoană poate sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

Orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă.

Angajaţii instituţiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligaţia de a sesiza de urgenţă direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul copilului, al cărui număr va fi adus la cunoştinţa publicului.

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează potrivit legii.

La angajarea personalului se va prezenta în mod obligatoriu şi o expertiză neuropsihiatrică

În cazul în care abuzul, neglijarea, exploatarea şi orice formă de violenţă asupra copilului a fost săvârşită de către persoane care, în baza unui raport juridic de muncă sau de altă natură, asigurau protecţia, creşterea, îngrijirea sau educaţia copilului, angajatorii au obligaţia să sesizeze de îndată organele de urmărire penală şi să dispună îndepărtarea persoanei respective de copiii aflaţi în grija sa.

În instituţiile publice sau private, precum şi în serviciile de tip rezidenţial, publice sau private, care asigură protecţia, creşterea, îngrijirea sau educarea copiilor, este interzisă angajarea persoanei împotriva căreia a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea, cu intenţie, a unei infracţiuni.

La angajarea personalului de educaţie, protecţie şi îngrijire din cadrul instituţiilor publice şi private, care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul, se va prezenta în mod obligatoriu şi o expertiză neuropsihiatrică. Anual personalul este evaluat din punct de vedere psihologic. Rapoartele privind expertizele neuropsihiatrice, precum şi rapoartele de evaluare
psihologică se păstrează conform legii la dosarul personal al salariatului.

Legea 272/21 iunie 2004 Republicată privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Sharing is caring!