Legislaţie

Drepturile și obligațiile părinților în raport cu școala

Drepturile si obligațiile părinților

Părinții elevului sunt parteneri educaționali principali ai unităților de învățământ. Aceștia au anumite drepturi, dar și îndatoriri.

Drepturile părinților

Părinții elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.

Părinții elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătăți aptitudinile ca parteneri în relația familie-școală.

Părintele elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil si are dreptul să dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil.

Părintele are acces în incinta unității de învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:

  • a)a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;
  • b)desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
  • c)depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
  • d)participă la întâlnirile programate învățătorul/ profesorul diriginte;
  • e)participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților în unitățile de învățământ.

Părinții au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.

Rezolvarea situațiilor conflictuale

Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul unității de învățământ implicat, învățătorul/profesorul diriginte. Părintele elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. În cazul în care părintele consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală.

Îndatoririle părinților

Potrivit prevederilor legale, părintele are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor.

Părintele care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.  Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învățământ, părintele  are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate sau unitatea de învățământ.

Părintele  are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățătorul/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenta părintelui va fi consemnată în caietul învățătorului/ profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.

Părintele  răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

Părintele preșcolarului sau al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească pe acesta până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor să îl preia. În cazul în care părintele nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

Părintele elevului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Asigurarea securității și siguranței în incinta unității de învățământ la venirea și părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

Părintele elevului are obligația de a-l susține pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități.

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului unității de învățământ.

Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinți.

Extras din Rofuip

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *