Acțiuni

Educația pe repede înainte

programa scolara

Programa școlară este extrem de încărcată! Există foarte puțin timp alocat fiecărei noțiuni noi și nu există timp pentru aprofundarea și fixarea noțiunilor nou predate.

Ca părinți, am analizat și noi programa școlară pentru clasele V-VII, pentru materiile Matematică și Limba și Literatura Română. Astfel, am constatat că programa prevede foarte multe noțiuni noi și lecții de predat într-un timp foarte scurt. Din analiză ne-am dat seama că există foarte puțin timp alocat fiecărei noțiuni noi și că nu există timp pentru aprofundarea și fixarea noțiunilor nou predate. Analiza are la bază programa școlară, planificările anuale și manualele școlare. 

Am analizat numărul de conținuturi și numărul de ore de recapitulare și de evaluare. A rezultat astfel că timpul alocat unei noi informații este între 1,6 și 2 ore la Matematică și între 1,7 și 1,8 ore la Limba și Literatură Română, ceea ce înseamnă că într-o oră se predă lecția, a doua zi, în cel mai bun caz, se verifică tema, apoi se trece imediat la următoarea lecție. 

De asemenea, timpul alocat verificării temei fiecărui copil, ținând cont de faptul că sunt multe clase suprapopulate, este de  max. 1 minut/copil.

programa scolara

Situația prezentată mai sus se întâlnește, din păcate, și la celelalte materii. 

La Fizică, Chimie, Biologie sau Geografie, ritmul de predare este la fel de alert: ora și lecția nouă. Volumul de informații este foarte mare și, cu toate acestea, achizițiile copiilor sunt minime, cu alte cuvinte, rămân cu foarte puțină informație la final. 

Peste toate acestea, trebuie să avem în vedere și faptul că un elev de gimnaziu are de parcurs 16-18 materii săptămânal, la care are de memorat un volum foarte mare de informații, are teme pentru acasă și proiecte – toate acestea în timpul liber, astfel că elevilor nu le mai rămâne timp pentru odihnă, pentru activități de recreere sau pentru pasiunile și hobby-urile lor. 

Elevii petrec la școală între 5-7 ore, cu pauze de 5-10 minute, după care continuă acasă pregătirea pentru a doua zi. 63,5% dintre elevii români petrec mai mult de 2 ore cu pregătirea temelor, așa cum rezultă și din studiul efectuat de către Ministerul Educației, în 2017, “Temele pentru acasă – Consultare națională privind rolul, consistența și eficiența temelor pentru acasă”.


Luând în considerare cele de mai sus, vă rugăm și sperăm să tratați cu prioritate următoarele aspecte:

 1. Regândirea completă a planurilor-cadru din învăţământul preuniversitar, prin unirea unor materii precum științe sau arte, astfel încât elevii să aleagă ceea ce li se potrivește și să fie pregătiți realmente pentru piața muncii. 
 2. Reformarea programei școlare, aerisirea masivă a acesteia prin diminuarea numărului de noțiuni noi și alocarea unui număr de 3-4 ore/lecție pentru aprofundare și consolidare.
 3. Punerea accentului pe dezvoltarea creativității și a învățării logice, experiențiale, și nu pe memorare, ca acum.

Există și alte consecințe ale încărcării excesive a programului unui elev, motiv pentru care venim cu câteva recomandări suplimentare față de cele exprimate mai sus, respectiv: 

 1. Programul școlar să fie gândit astfel încât să țină cont de nevoile fiziologice ale elevilor, cum ar fi masa de prânz.  
 2. Găsirea soluțiilor necesare pentru ușurarea greutății ghiozdanelor. 
 3. Diminuarea numărului de ore pentru elevii aflați în ani terminali (clasa a VIII-a și a XII-a) și care urmează să susțină examene, astfel încât aceștia să folosească timpul respectiv pentru pregătirea respectivelor examene. 

27.11.2019

Mai jos aveți o lista cu toate conținuturile pe care un elev de clasa a V-a, a VI-a și a VII-a trebuie să le parcurgă, PE REPEDE ÎNAINTE, la matematică și română. 

Matematica cls V-a

 1. Numere naturale
 2. Operații cu numere naturale (adunare și scădere)
 3. Operații cu numere naturale (înmulțire)
 4. Operații cu numere naturale (împărțire)
 5. Fracții
 6. Organizarea datelor și elemente de geometrie
 7. Scrierea şi citirea numerelor naturale;
 8. Compararea şi ordonarea numerelor naturale;
 9. Reprezentarea pe axa numerelor; aproximări, estimări;
 10. Adunarea numerelor naturale, proprietăţi;
 11. Scăderea numerelor naturale;
 12. Înmulţirea numerelor naturale;
 13. Proprietăţile înmulțirii; Factor comun;
 14. Împărţirea cu rest zero a numerelor naturale; Împărţirea cu rest a numerelor naturale; ·
 15. Puterea cu exponent natural a unui număr natural;
 16. Pătratul unui număr natural;
 17. Reguli de calcul cu puteri;
 18. Compararea puterilor;
 19. Scrierea în baza 10; scrierea în baza 2 (fără operații); 
 20. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade; 
 21. Metoda reducerii la unitate; 
 22. Metoda comparaţiei
 23. Metoda falsei ipoteze
 24. Metoda figurativă; 
 25. Metoda mersului invers;
 26. Divizor; multiplu;
 27. Divizori comuni; multipli comuni; 
 28. Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10n ; 
 29. Criterii de divizibilitate cu 3 și 9; 
 30. Numere prime; numere compuse; 
 31. Fracţii ordinare; fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; 
 32. Fracții echivalente; procente, (prin reprezentări); 
 33. Scoaterea întregilor dintr-o fracție; Introducerea întregilor într-o fracție; 
 34. Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare; 
 35. Compararea fracţiilor cu acelaşi numitor/numărător; 
 36. Cel mai mare divizor comun a două numere naturale (fără algoritm); cel mai mic multiplu comun a două numere naturale (fără algoritm); 
 37. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor; Fracţii ireductibile; 
 38. Aducerea fracţiilor la un numitor comun;  
 39. Adunarea şi scăderea fracţiilor;
 40. Înmulţirea fracţiilor,
 41. Împărţirea fracţiilor; 
 42. Ridicarea la putere a unei fracții; 
 43. Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară; 
 44. Fracţii zecimale; scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub formă de fracţii zecimale; transformarea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule în fracţie ordinară 
 45. Aproximări; compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a unor fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 
 46. Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule 
 47. Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
 48. Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală; 
 49. Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale; 
 50. Împărţirea unei fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule la un număr natural nenul; 
 51. Împărţirea a două fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule;
 52. Transformarea unei fracţii zecimale periodice în fracţie ordinară;
 53. Număr raţional pozitiv; ordinea efectuării operaţiilor cu numere raţionale pozitive; 
 54. Probleme de organizare a datelor; frecvenţă; 
 55. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare şi/sau cu linii; 
 56. Media unui set de date statistice Probleme de organizare a datelor; frecvenţă; 
 57. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare şi/sau cu linii; 
 58. Media unui set de date statistice 
 59. Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment (descriere, reprezentare, notaţii);
 60. Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; puncte coliniare; poziţiile relative a două drepte: drepte concurente, drepte paralele; 
 61. Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente congruente (construcție); mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un punct; 
 62. Unghi: definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi; 
 63. Măsura unui unghi, unghiuri congruente (măsurarea și construcția cu raportorul); clasificări de unghiuri: unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; unghi nul, unghi alungit; 
 64. Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale; 
 65. Figuri congruente (prin suprapunere); axa de simetrie (prin suprapunere); 
 66. Unităţi de măsură pentru lungime, Perimetrul unui poligon; 
 67. Unităţi de măsură pentru arie; 
 68. Aria pătratului și aria dreptunghiului; 
 69. Unităţi de măsură pentru volum; 
 70. Volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări ale unităților de măsură;

Matematica cls VI-a

 1. Multimi – Descriere, notaţii, reprezentări; mulţimi numerice/nenumerice;  
 2. Relaţia dintre un element şi o mulţime; relaţii între mulţimi
 3. Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi finite; mulţimi infinite, mulțimea numerelor naturale
 4. Operaţii cu mulţimi: reuniune, intersecţie, diferenţă
 5. Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime;  
 6. Determinarea celui mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) şi a celui mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.); numere prime între ele
 7. Proprietăţi ale divizibilității în N
 8. Rapoarte
 9. Procente. Probleme în care intervin procente
 10. Proporţii ; proprietatea fundamentală a proporţiilor
 11. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie
 12. Proporţii derivate
 13. Mărimi direct proporţionale
 14. Mărimi invers proporţionale
 15. Regula de trei simplă
 16. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice;  
 17. Probabilităţi  
 18. Mulţimea numerelor întregi Z; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor
 19. Valoarea absolută a unui număr întreg; compararea şi ordonarea numerelor întregi
 20. teza
 21. Adunarea  numerelor întregi; proprietăţi  
 22. Scăderea numerelor întregi  
 23. Înmulţirea numerelor întregi; proprietăţi
 24. Împărţirea numerelor întregi
 25. Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural
 26. Reguli de calcul cu puteri
 27. Ordinea efectuării operaţiilor
 28. Ecuaţii în Z
 29. Inecuaţii în Z
 30. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor și inecuațiilor
 31. Noţiunea de număr raţional; forme de scriere a unui nr. raţional; NQ
 32. Reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor. Opusul și modulul unui număr rațional. Compararea și ordonarea numerelor raționale.
 33. Adunarea  și scăderea numerelor raţionale
 34. Înmulţirea și împărțirea numerelor raţionale
 35. Puterea cu exponent număr întreg a unui număr rațional nenul;  Reguli de calcul cu puteri
 36. Ordinea efectuării operaţiilor
 37. Ecuații în Q. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor
 38. Unghiul. Clasificare
 39. Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale
 40. Unghiuri adiacente;
 41. Unghiuri opuse la vârf  
 42. Unghiuri formate în jurul unui punct. Suma măsurilor lor.
 43. Unghiuri suplementare; unghiuri complementare
 44. Bisectoarea unui unghi
 45. Drepte paralele; construirea dreptelor paralele;
 46. Unghiuri formate de două drepte cu o secantă
 47. Axioma paralelelor
 48. Criterii de paralelism
 49. Aplicații practice în poligoane și corpuri geometrice 
 50. Distanța de la un punct la o dreaptă
 51. Mediatoarea unui segment. Simetria față de o dreaptă
 52. Drepte perpendiculare; oblice
 53. Cerc. Elemente. Construcție. Elemente în cerc
 54. Unghi la centru. Măsuri.
 55. Pozițiile une drepte față de un cerc
 56. Pozițiile relative a două cercuri
 57. Triunghi,elemente; perimetru; clasificarea triunghiurilor 
 58. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi
 59. Construcția triunghiurilor. Inegalități între elementele triunghiului
 60. Bisectoarele unghiurilor unui triunghi
 61. Mediatoarele laturilor unui triunghi
 62. Înălțimea unui triunghi
 63. Medianele unui triunghi
 64. Congruența triunghiurilor. Criterii de congruență
 65. Congruența triunghiurilor dreptunghice.
 66. Criterii de congruență
 67. Metoda triunghiurilor congruente
 68. Proprietăţile triunghiului isoscel
 69. Proprietăţile triunghiului echilateral
 70. Proprietăţile triunghiului dreptunghic 

Matematica cls VII-a

 1. Numere naturale; numere raționale; descompuneri 
 2. Ordinea efectuării operațiilor cu numere raționale. Operații inverse
 3. Rădăcina pătrată dintr-un număr pătrat perfect
 4. Estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr
 5. Poligoane
 6. Suma unghiurilor unui patrulater convex
 7. Paralelogramul. Definiție și proprietățI
 8. Condiții ca un patrulater să fie paralelogram  
 9. Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat; proprietățile lor
 10. Trapezul. Trapeze particulare
 11. Linia mijlocie în triunghi. Linia mijlocie în trapez
 12. Numere raționale, numere iraționale
 13. Mulţimea numerelor reale
 14. Aproximări ale numerelor reale
 15. Reguli de calcul cu radicali 
 16. Adunarea și scăderea numerelor reale
 17. Înmulțirea numerelor reale; media geometrică
 18. Rapoarte de numere reale; media aritmetică
 19. Puteri cu exponent întreg de numere reale
 20. Ordinea efectuării operațiilor
 21. Calculul lungimilor unor segmente; perimetrul unui polygon
 22. Aria paralelogramului; aria rombului
 23. Aria triunghiului
 24. Aria trapezului
 25. Cercul; elemente ale cercului 
 26. Unghi la centru. Unghi înscris în cerc. Măsuri de unghiuri
 27. Coarde congruente și arce congruente în cerc
 28. Distanța de la centrul cercului la o coardă
 29. Poligoane regulate înscrise în cerc
 30. Tangente la cerc 
 31. Lungimea cercului; aria discului
 32. Segmente proporționale
 33. Paralele echidistante. Aplicații  
 34. Teorema lui Thales. Reciproca teoremei lui Thales  
 35. Triunghiuri asemenea
 36. Teorema fundamentală a asemănării  
 37. Criterii de asemănare a triunghiurilor: L.L.L.  
 38. Criterii de asemănare a triunghiurilor: L.U.L.
 39. Criterii de asemănare a triunghiurilor: U.U.  
 40. Perimetre și arii în triunghiuri asemenea
 41. Transformări echivalente; identități  
 42. Ecuații de forma ax + b=0, unde a, b ∈ ℝ  
 43. Sisteme de ecuații liniare cu două necunoscute. Metoda reducerii  
 44. Sisteme de ecuații liniare cu două necunoscute. Metoda substituției
 45. Probleme care se rezolvă prin ecuații sau sisteme
 46. Segmente proporționale în triunghiul dreptunghic
 47. Teorema lui Pitagora și reciproca teoremei lui Pitagora; aplicații  
 48. Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic
 49. Rezolvarea triunghiului dreptunghic  
 50. Relații metrice în poligoane regulate  
 51. Aproximarea distanțelor, în situații practice, folosind relații metrice
 52. Produsul cartezian a două mulțimi nevide  
 53. Sisteme de axe ortogonale  
 54. Distanța dintre două puncte din plan
 55. Tabele, diagrame și grafice; poligonul frecvențelor

Limba si literatura Romana cls V-a

 1. Cartea mea de povești Zâna Munților (text de bază integral)
 2. Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, informații generale și de detaliu
 3. Exprimarea adecvată a emoțiilor 
 4. Strategii de ascultare activă
 5. Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă
 6. Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
 7. Enunțul. Punctuația enunțului
 8. Enunțuri asertive, interogative, exclamative și imperative
 9. Predicatul verbal
 10. Textul narativ. Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spațiu
 11. Subiectul. Propoziția simplă și propoziția dezvoltată
 12. Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
 13. Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
 14. Subiectul simplu, subiectul multiplu
 15. Acordul predicatului cu subiectul
 16. Limba standard. Normă și abatere
 17. Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină
 18. Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
 19. Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice și de punctuație
 20. Identitate personală –identitate națională –diversitate culturală și lingvistică
 21. Carte de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală
 22. Cartea pricoliciului de Adina Popescu (fragment)
 23. Atributul
 24. La școală și acasă. Vizită…. de I.L.Caragiale (text de bază integral)
 25. Înțelegerea textului.Vocabular. Comunicare orală. Ștafeta povestitorilor
 26. Narativul literar
 27. Verbul. Flexiunea
 28. Verbul.Timpurile 
 29. Verbul. Modurile 
 30. Timpurile simple și compuse
 31. Fii creativ! Proiect. 
 32. Hai la teatru
 33. Situația de comunicare
 34. Portretul colegei de bancă de Mircea Sântimbreanu (integral)
 35. Lectura și înțelegerea textului 
 36. Prieteni mari și prieteni mici. Copiii sunt așteptați la aniversarea ursului Baloo în stațiunea Straja (text de bază integral)
 37. Ințelegerea textului. Vocabular
 38. Narativul nonliterar
 39. Narativul în textele multimodale
 40. Timpul viitor
 41. Verbe auxiliare
 42. Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu (text de bază integral)
 43. Joc și joacă Joc de creion de Tudor Arghezi (text de bază integral)
 44. Înțelegerea textului. Vocabular 
 45. Elemente de fonetică.Forma și conținutul cuvântului 
 46. Ortografie și punctuație
 47. Textul descriptiv literar Interpretarea limbajului figurat.Personificarea și comparația
 48. Comunicarea orală
 49. Textul descriptiv nonliterar
 50. Substantivul. Genul și numărul
 51. Adjectivul
 52. Articolul demonstrativ
 53. Adjectivul.Gradele de comparație 
 54. Acordul adjectivului cu substantivul
 55. Redactare de texte. 
 56. A patra inimă de Mircea Cărtărescu (fragment) Înțelegerea textului.Vocabular
 57. Cine sunt eu? Portret de Geo Dumitrescu (text de bază integral) Înțelegerea textului.Vocabular
 58. Silaba și accentul
 59. Elemente de construcție a comunicării. Pronumele personal
 60. Pronumele personal de politețe
 61. Numeralul
 62. Numeralul cardinal
 63. Numeralul ordinal
 64. Textul explicativ. Dicționar de mitologie: Prometeu
 65. Amintiri din copilărie de Ion Creangă (fragment). Înțelegerea textului. Vocabular

Limba si literatura Romana cls VI-a

 1. Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a mesajului prin formularea unor întrebări de clarificare, de reformulare, semnale nonverbale de încurajare;
 2. Lectură I Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje;
 3. Naraţiunea la persoana I şi naraţiunea la persoana a III-a
 4. Lectură II – Jack London, Chemarea străbunilor
 5. Redactare
 6. Tipare textuale. Textul narativ.
 7. Diftong, triftong, hiat.
 8. Despărţirea cuvintelor în silabe
 9. Obiceiuri şi tradiţii în cultura românească. Valori ale culturii populare în spaţiul românesc.
 10. Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a actului de limbaj, intenţia de comunicare şi efectul actului de limbaj;
 11. Lectură – Limba noastră de Alexei Mateevici
 12. Redactare
 13. Adecvarea la temă. Proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate.
 14. Vocabular. Cuvântul: formă şi sens (sensul propriu, sensul de bază şi sensul secundar, sensul figurat). Rolul contextului în realizarea sensului.
 15. Omonime. Cuvinte polisemantice.
 16. Limba vorbită şi limba scrisă.
 17. Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia dintre interlocutori, cunoştinţele comune legate de tema discuţiei;
 18. Lectură I – Căprioara de Emil Gârleanu
 19. Textul narativ. Momentele subiectului /etapele acţiunii.
 20. Lectură II – Boul şi viţelul de Grigore Alexandrescu
 21. Textul narativ în versuri.
 22. Redactare
 23. Etapele scrierii. Planul textului.
 24. Verbul. Actualizare.
 25. Modul conjunctiv.
 26. Modul condiţional-optativ.
 27. Predicatul verbal.
 28. Predicatul nominal.
 29. Valori etice în legendele popoarelor
 30. Atitudini comunicative: interes, curiozitate, deschidere. Inteligenţa emoţională (exprimarea adecvată a emoţiilor)
 31. Lectură – Cititorul din peşteră de Rui Zink
 32. Dialogul în textul literar.
 33. Argumentarea apartenenţei la textul narativ
 34. Redactare
 35. Transformarea din vorbirea directă în vorbire indirectă.
 36. Substantivul.
 37. Substantive colective. Substantive defective.
 38. Cazurile substantivului. Articolul genitival. Punctuaţia vocativului.
 39. Pronumele personal. Cazurile pronumelui.
 40. Pronumele reflexiv.
 41. Subiectul. Subiectul exprimat. Subictul neexprimat (inclus, subînţeles).
 42. Verificarea gradului de înţelegere a unui text oral făcând apel la limbajul paraverbal (dicţie);
 43. Diferenţierea limbajului paraverbal, nonverbal şi rolul lor în comunicare;
 44. Lectură I – Balul pomilor de Dimitrie Anghel
 45. Textul descriptiv literar. Textul descriptiv în versuri. Elemente de versificaţie. Epitetul. Enumeraţia.
 46. Lectură II – În munţii noştri de Alexandru Vlahuţă
 47. Textul descriptiv în proză.
 48. Redactare
 49. Tipare textuale. Textul descriptiv.
 50. Textul narativ-descriptiv.
 51. Textul explicativ.
 52. Adjectivul. Gradele de comparaţie.
 53. Adverbul. Clasificare. Gradele de comparaţie.
 54. Strategii de concepere şi de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informaţii explicite şi implicite şi rezumare;
 55. Lectură I – Fram, ursul polar de Cezar Petrescu
 56. Textul narativ
 57. Lectură II- Cireşarii, vol III, Roata norocului, de Constantin Chiriţă
 58. Redactare
 59. Rezumatul
 60. Atributul (actualizare).
 61. Complementul direct şi indirect. Complementele circumtanţiale de loc, de timp şi de mod.
 62. Limba română în Europa. Comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni.

Limba si literatura Romana cls VII-a

 1. Textul narativ literar în proză (narativul literar, structură, legarea secvențelor narative; naratorul, personajele, autorul; enumerația)
 2. Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul
 3. Contacte culturale
 4. Principii de interacțiune în comunicare
 5. Fraza. Norme de punctuație
 6. Conjuncția
 7. Derivarea
 8. Compunerea. Familia lexicală
 9. Categorii semantice (actualizare). Confuzii paronimice
 10. Pleonasmul
 11. Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj popular. Variație regională a limbii
 12. Utilizarea corectă a accentului. Variantele accentuale admise/neadmise de normă
 13. Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare
 14. Anunțarea proiectului de grup Valorile mele, valorile comunității
 15. Textul narativ literar (structura textului narativ; mijloacele de construcție a personajului; repetiția)
 16. Prezentarea și evaluarea proiectului Valorile mele, valorile comunității
 17. Fapte și opinii. Textul explicativ
 18. Verbul. Tipuri de verbe. Locuțiunea verbală
 19. Modurile și timpurile verbului
 20. Forme verbale nepersonale: infinitivul și participiul
 21. Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul
 22. Posibilități combinatorii ale verbului. Circumstanțialul de cauză
 23. Circumstanțialul de scop
 24. Caracterizarea personajului
 25. Textul liric (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, limbajul figurat)
 26. Tradiții și obiceiuri legate de sentimente și emoții
 27. Atitudini comunicative
 28. Textul descriptiv
 29. Substantivul
 30. Prepoziția
 31. Posibilități combinatorii ale substantivului
 32. Adjectivul
 33. Posibilități combinatorii ale adjectivului
 34. Textul descriptiv
 35. Comentarea unor pasaje dintr-un text. Descrierea unei emoții
 36. Textul narativ literar (acțiunea, timpul și spațiul, structura textului, fantasticul)
 37. Textul multimodal: enciclopedia
 38. Elemente de mitologie românească: Baba-Dochia și tradiția mărțișorului
 39. Structura textului narativ oral
 40. Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral
 41. Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv
 42. Pronumele și adjectivul pronominal posesiv
 43. Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ
 44. Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
 45. Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
 46. Pronumele și adjectivul pronominal relativ
 47. Pronumele și adjectivul pronominal negativ
 48. Adjectivul pronominal de întărire
 49. Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal
 50. Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților
 51. Textul dramatic (structura, rolul indicațiilor scenice, autorul; arta spectacolului, personajul dramatic; rolul dialogului, dialogul în textul scris și în spectacol
 52. Dialogul în textul nonliterar. Interviul
 53. Proiect de grup. De la text la spectacol. Anunțarea proiectului
 54. Proiect de grup. De la text la spectacol. Prezentarea proiectului
 55. Textul dialogat. Tracul comunicativ
 56. Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului
 57. Adverbul. Posibilități combinatorii ale adverbului
 58. Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă
 59. Tipare textuale de structurare a ideilor. Cererea 
 60. Textul liric (limbajul poeziei; metafora)
 61. Despre limba și cultura țărilor vecine
 62. Strategii de ascultare activă
 63. Sintaxa propoziției
 64. Stil: naturalețe, armonie, varietate, originalitate, concizie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *