Legislaţie

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic din școli se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi are două componente:

 • a)autoevaluarea;
 • b)evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual.

Procedura de evaluare anuală a activității personalului didactic

Cadrul didactic are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul scolii. Fişele se validează în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

La solicitarea comisiilor metodice sau a consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.

Evaluarea activităţii personalului didactic se realizează în cadrul şedinţelor de comisie metodică, pe specialităţi/arii curriculare. Fiecare comisie metodică completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare pentru fiecare cadru didactic (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie.

La solicitarea directorului scolii se întruneşte consiliul de administraţie pentru acordarea punctajului final de evaluare. Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.

Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic şi stabileşte punctajul final de evaluare. Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:

 • de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
 • de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
 • de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
 • sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte. Calificativul anual şi punctajul corespunzător sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie. Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.

Fişa cadru de autoevaluare a personalului didactic

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic, în perioada pentru care se face evaluarea.

1.Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă – total 15 puncte

 • 1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;
 • 1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;
 • 1.3 Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – TIC în activitatea de proiectare;
 • 1.4 Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
 • 1.5 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

2. Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă – total 25 puncte

 • 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;
 • 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
 • 2.3 Utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare pe platforme educaţionale
 • 2.4 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;
 • 2.5 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online
 • 2.6 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”.
 • 2.7 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;

3. Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă – total 20 puncte

 • 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;
 • 3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
 • 3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;
 • 3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării;
 • 3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;
 • 3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.
 • 3.7 Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev

4. Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă – 12 puncte

 • 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat – reguli de conduită, atitudini, ambient – pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;
 • 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;
 • 4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
 • 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

5. Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă – total 8 puncte

 • 5.1 Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;
 • 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei / responsabil;
 • 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal; .
 • 5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;

6. Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă – total 15 puncte

 • 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
 • 6.2 Promovarea ofertei educaţionale;
 • 6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;
 • 6.4 Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online;
 • 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;
 • 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei;
 • 6.7 Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei

7. Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă – total 5 puncte

 • 7.1 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)
 • 7.2 Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.

Anexa Nr. 3 ORDIN NR.6143/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar