You are currently viewing Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii profesorului se realizează în următoarele etape:

  • Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare
  • Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice
  • Evaluarea finală a activităţii personalului didactic se face în cadrul consiliului de administraţie.

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic, în perioada pentru care se face evaluarea.

1.Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă – total 15 puncte

1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;

1.3 Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – TIC în activitatea de proiectare;

1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

2. Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă – total 25 puncte

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;

2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”.

3. Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă – total 20 puncte

3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;

3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării;

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.

4. Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă – 12 puncte

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat – reguli de conduită, atitudini, ambient – pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

5. Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă – total 8 puncte

5.1 Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;

5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei / responsabil;

5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal; .

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;

6. Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă – total 15 puncte

6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;

6.2 Promovarea ofertei educaţionale;

6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;

6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

7. Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă – total 5 puncte

7.1 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

7.2 Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.

Anexa Nr. 3 ORDIN NR.6143/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

Sharing is caring!