Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 15. Şcoala în Spania

Şcoala în Spania

Şcoala în Spania durează 10 ani și este împărțită în două etape:     

 • Învățământul primar, care se desfasoara în școlile primare. Acesta dureaza 6 ani, între 6 și 12 ani;
 • Învățământul secundar obligatoriu, se desfasoara în școli secundare. Acesta dureaza 4 ani, între 12 și 16 ani. La sfârșitul acestei etape, elevii primesc primul certificat oficial, Certificatul de Învățământ secundar obligatoriu, care le permite să aibă acces la învățământul secundar superior sau piata muncii.

Şcoala în Spania – Învățământul primar

Evaluarea elevilor

Evaluarea elevilor urmărește să verifice gradul de dobândire a competențelor și realizarea obiectivelor în învățământul primar. Ea cuprinde:

 • evaluarea formativă, pe parcursul întregului proces de învățare;
 • evaluarea sumativă, în scopul de a determina nivelul de cunoștințe pentru fiecare disciplină, precum și pe cel al aptitudinilor dobândite.

Criteriile de evaluare și standardele de învățare:

 • sunt stabilite de către Ministerul Educației și Formării Profesionale;
 • autoritățile educaționale le întocmesc și le consolidează în sfera lor de management;
 • instituțiile de învățământ fac același lucru prin programele pe care le desfășoară;
 • Consiliul Profesoral organizează evaluarea elevilor;
 • la clasă, fiecare profesor este responsabil pentru adoptarea celor mai adecvate tehnici și instrumente de evaluare.

Pentru mai multe informații, consultați „Asigurarea calității în învățământul preșcolar și școlar”.

Evaluarea formativă

Evaluarea formativă:

 • se evaluează procesele de învățare ale elevilor;
 • este continuă, globală și ține cont de progresul elevilor la toate disciplinele de studiu;
 • autoritățile educaționale stabilesc trei momente în acest proces: evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea finală.

La sfârșitul acestui ciclu de învățământ, este pregătit un raport individualizat privind gradul de achiziție a conținuturilor predate:

 • acele tipuri de învățare care pot avea un impact asupra progresului în instruire sunt evidențiate, alături de altele, care sunt importante pentru a asigura o atenție individualizată fiecărui elev în parte;
 • acest raport este confidențial și contribuie la îmbunătățirea coordonării cu următorul nivel de educație: învățământul gimnazial, care este obligatoriu.

Comunicarea rezultatelor evaluării:

 • familiile sunt informate în scris cu privire la rezultatele evaluării de către profesorul de la clasă, cel puțin o dată la trei luni;
 • aceste informații nu au valoare academică oficială, dar sunt esențiale pentru a decide dacă progresul elevilor este cel scontat;
 • rezultatele evaluării sunt exprimate în termenii următori: un „Insuficient” este o evaluare negativă, în timp ce restul sunt pozitive:
  • „Insuficient”
  • „Suficient”
  • „Bine”
  • „Foarte bine”
  • „Excelent”

Atunci când elevul nu progresează la nivelul așteptat, se stabilesc și sunt adoptate măsuri de recuperare, imediat ce dificultățile sunt identificate. În cazul elevilor cu nevoi educaționale speciale, legislația prevede adoptarea unor măsuri calibrate pe aceste nevoi.

Evaluarea sumativă

În învățământul primar se efectuează următoarele evaluări:

 • evaluarea individualizată la sfârșitul celui de-al treilea an al ciclului primar. Verifică gradul de dezvoltare a deprinderilor și abilităților în exprimarea orală și scrisă, înțelegere, calcul și rezolvarea problemelor, în strânsă conexiune cu abilitățile de comunicare lingvistică și cele matematice;
 • evaluarea de la sfârșitul acestui ciclu. Verifică gradul de dezvoltare a deprinderilor de comunicare lingvistică și a abilităților matematice, formarea abilităților de bază în domeniul științei și tehnologiei, precum și realizarea obiectivelor stabilite pentru întregul ciclu primar.

Progresul elevilor

Ministerul Educației și Formării Profesionale este responsabil de stabilirea criteriilor pentru progresul elevilor în curriculumul de bază pentru învățământul primar.

Comunitățile Autonome definesc și exprimă acest set de criterii, deși pot apărea diferențe în modul în care acestea sunt formulate.

Pentru a promova în anul sau în ciclul următor este necesar ca:

 • elevii să fi realizat obiectivele stabilite pentru ciclul în curs sau pe cele corespunzătoare anului de studiu în care se află și să fi dobândit competențele-cheie relevante;
 • întreg colectivul de cadre didactice este responsabil pentru deciziile privind progresul la învățătură al elevilor, deși o atenție deosebită este acordată datelor și criteriilor învățătorului.

Repetarea anului de studiu:

 • este o măsură excepțională, care este adoptată numai atunci când toate celelalte măsuri obișnuite de consolidare și recuperare pentru a face față dificultăților de învățare ale copiilor au fost  epuizate;
 • elevii pot repeta un singur an pe parcursul ciclului primar, cu un plan special de recuperare sau remediere, organizat de instituțiile de învățământ în conformitate cu ceea ce stabilesc autoritățile educaționale.

Părinții și tutorii legali trebuie să cunoască deciziile privind evaluarea și promovarea și să colaboreze în sprijinul sau întărirea măsurilor adoptate de școli pentru a facilita progresul elevilor la învățătură.

Certificatul final

La absolvirea ciclului primar de învățământ nu se acordă nicio diplomă, deoarece, în acest moment, elevii nu au parcurs învățământul de bază, care include și ciclul gimnazial obligatoriu. Abia la sfârșitul acestuia elevii primesc primul lor certificat oficial.

Registrul școlar din ciclul primar este documentul oficial care reflectă rezultatele evaluării, precum și deciziile privind progresul școlar al elevilor pe parcursul acestui ciclu de învățământ și atestă finalizarea cu succes a studiilor din această etapă. Păstrarea lui este responsabilitatea școlii în care elevul este înscris. Documentul este supervizat de către inspectorii școlari.

Orice astfel de registru trebuie să cuprindă:

 • date de identificare a elevului;
 • disciplinele studiate în fiecare an;
 • rezultatele evaluării obținute în fiecare sesiune de examinare (obișnuită și extraordinară);
 • deciziile privind progresul și retenția, media notelor obținute pe fiecare arie curriculară;
 • media obținută la evaluarea de la sfârșitul ciclului primar;
 • informații privind schimbările instituției de învățământ;
 • măsuri curriculare și organizatorice implementate;
 • datele calendaristice ale diferitelor etape în învățare.

Şcoala în Spania – Învățământul gimnazial

Evaluarea elevilor

Evaluarea elevilor pe parcursul ciclului gimnazial obligatoriu trebuie să fie continuă, formativă și integrativă.

Ministerul Educației și Formării Profesionale este responsabil de stabilirea curriculumului de bază pentru acest ciclu de învățământ, incluzând criteriile de evaluare pe fiecare disciplină, pe tot teritoriul statului spaniol.

Autoritățile din domeniul educației concep și dezvoltă criteriile de evaluare. Tot ele definesc procesul de evaluare a elevilor pentru fiecare regiune în parte. În plus, aceleași autorități instituie măsuri adecvate pentru adaptarea evaluărilor la elevii cu nevoi educaționale speciale.

În instituțiile de învățământ, tot ceea ce privește planificarea și organizarea evaluării elevilor reprezintă responsabilitatea Consiliului Profesoral, deși fiecare Departament Educațional (catedră) include în planificarea sa criteriile de evaluare a materiilor pe care le predă, precum și procedurile de evaluare și criteriile de notare. Fiecare profesor poate adopta tehnicile și instrumentele de evaluare pe care le consideră cele mai potrivite.

Caracteristicile procesului de evaluare:

 • este diferit pentru fiecare materie în parte;
 • cuprinde trei momente: evaluarea inițială, evaluarea continuă și evaluarea finală;
 • la încheierea fiecărui an de gimnaziu, dirigintele scrie un raport individualizat pentru fiecare elev în parte, care cuprinde: gradul de atingere a obiectivelor și de dezvoltare a competențelor relevante, precum și o propunere cu calea de urmat cea mai potrivită pentru fiecare elev. Aceasta ar putea include accesul la un program de ameliorare a învățării și a performanțelor sau la un ciclu de formare profesională de bază;
 • evaluarea este efectuată de către toți profesorii care predau la o clasă și este coordonată de către diriginte, cu supervizarea Departamentului de Consiliere;
 • în cazul în care un elev nu progresează în mod corespunzător, se stabilesc măsuri de remediere în cadrul procesului de evaluare continuă. Pentru mai multe informații, consultați „Prevederile privind nevoile educaționale speciale în învățământul de masă”, „Măsurile de sprijin pentru elevii din învățământul preșcolar și școlar” și „Sprijin și îndrumare educațională”;
 • autoritățile din educație stabilesc condițiile în care școlile pot organiza examene suplimentare, care să le permită elevilor să promoveze eamenele la materiile la care au picat.

Rezultatele evaluării sunt exprimate în numere (numai numere întregi) de la 1 la 10. Orice notă mai mică decât 5 înseamnă nepromovare.

Acestea trebuie, de asemenea, să fie însoțite de următorii termeni:

 • „Insuficient” pentru notele de la 1 la 4;
 • „Suficient”, dacă nota obținută este 5;
 • „Bine”, dacă este 6;
 • „Foarte bine” pentru notele 7 și 8;
 • „Excelent” pentru notele 9 și 10.

Raportarea rezultatelor evaluării:

 • familiile primesc aceste informații prin intermediul unor rapoarte scrise, care trebuie să fie elaborate cel puțin în fiecare semestru;
 • ele nu au valoare de document școlar oficial;
 • sunt esențiale pentru a aprecia dacă progresul elevilor este cel scontat;
 • este responsabilitatea dirigintelui să informeze periodic părinții elevilor despre progresul și dificultățile întâmpinate de aceștia;
 • după consultarea autorităților din educație, Ministerul Educației și Formării Profesionale stabilește documentele de evaluare de bază și cerințele formale ce derivă din procesul de evaluare și care garantează mobilitatea elevilor.

În afară de evaluările progresului școlar al elevilor, instituțiile din învățământ evaluează, de asemenea, procesele și practicile de predare, pentru a analiza, evalua și reorienta, dacă este cazul, acțiunile desfășurate pe parcursul acestui ciclu de învățământ. Pentru mai multe informații, consultați „Asigurarea calității în învățământul preșcolar și școlar”.

Evaluarea externă la sfârșitul învățământului gimnazial obligatoriu

În învățământul gimnazial are loc o evaluare finală, care are ca scop aprecierea realizării obiectivelor formulate pentru acest ciclu, precum și determinarea gradului de dobândire a competențelor relevante. Pentru mai multe informații, consultați „Evaluările externe în învățământul secundar obligatoriu”.

Progresul elevilor

Ministerul Educației și Formării Profesionale este responsabil de stabilirea criteriilor de promovare a elevilor în programele de bază pentru învățământul secundar obligatoriu.

Autoritățile din educație definesc aceste criterii pentru fiecare regiune în parte, la sfârșitul fiecărui an de studiu.

Deciziile privind progresul elevilor la învățătură pe parcursul ciclului gimnazial iau în considerare rezultatele evaluării finale. Aceste decizii sunt adoptate colectiv, de către toți profesorii unei clase, în funcție de realizarea obiectivelor și de gradul de dobândire a competențelor corespunzătoare.

Elevii promovează în anul următor dacă:

 • au trecut examenele la toate disciplinele studiate;
 • nu au obținut un rezultat negativ la mai mult de două discipline.

Elevii nu promovează și repetă anul dacă:

 • au obținut un rezultat negativ la următoarele două discipline simultan: limba și literatura spaniolă și matematică;
 • au picat la trei sau mai multe materii, neincluzându-le aici, simultan, pe cele două menționate mai sus.

În situații excepționale, promovarea poate fi autorizată dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 • toți profesorii care predau la clasă consideră că acest lucru nu îi împiedică pe elevii în cauză să finalizeze cu succes anul școlar următor. Dimpotrivă, apreciază că o astfel de evoluție favorizează performanța școlară a elevilor respectivi;
 • se aplică măsuri educaționale specifice, propuse în sfaturile orientative notate în raportul individualizat al elevului în cauză.

Elevii care promovează fără să fi obținut notă de trecere la toate disciplinele trebuie să se înscrie în  programele de remediere care vor fi stabilite de către colectivul de profesori care predau la clasă.

În ceea ce privește repetenția:

 • elevilor li se permite să repete același an o singură dată;
 • elevilor li se permite să repete câte un an doar de două ori pe parcursul întregului ciclu gimnazial;
 • în circumstanțe excepționale, elevilor li se permite să repete pentru a doua oară cel de-al patrulea an de gimnaziu, cu condiția să nu fi rămas repetenți pe parcursul celor trei ani anteriori.

Repetarea anului necesită adaptarea la nevoile elevului și trebuie să vizeze depășirea dificultăților întâmpinate de acesta.

Certificatul final

Elevii primesc primul certificat oficial la absolvirea ciclului gimnazial, care reprezintă sfârșitul perioadei de învățământ de bază, obligatoriu și gratuit în sistemul de învățământ spaniol.

Elevii care promovează la toate disciplinele studiate în ciclul gimnazial primesc Certificatul de Învățământ secundar obligatoriu inferior.

Deși reglementările stabilesc că nota finală pentru absolvirea ciclului gimnazial din învățământul  obligatoriu trebuie să fie media dintre notele obținute la fiecare dintre disciplinele studiate (70%) și  nota obținută la evaluarea externă, la sfârșitul celor patru ani (30%), această evaluare externă este în prezent bazată pe eșantioane, pe diagnoză și nu este utilizată în scop școlar.

Diploma trebuie să precizeze disciplina sau disciplinele alese pentru examinare în evaluarea finală de la sfârșitul ciclului gimnazial, precum și media finală a celor patru ani. Acest document poate fi completat de o anexă incluzând noua medie finală a celor patru ani de studiu, dacă elevul va relua examinarea, după ce a picat-o prima oară: el/ea este examinat/ă la aceleași discipline, cu scopul de a ridica nota finală sau poate trece examenul final la alte discipline decât cel specificate pe diplomă.

Diplomele sunt eliberate, în numele regelui, de către ministrul educației sau de către autoritatea educațională competentă din Comunitatea Autonomă în cauză. Următoarele detalii sunt incluse pe spatele acestui document:

 • menționarea explicită a faptului că diploma este eliberată, în numele regelui, de către ministrul educației sau de către autoritatea regională competentă;
 • menționarea faptului că aceasta se eliberează după finalizarea cu succes a studiilor corespunzătoare;
 • numele și prenumele, locul și data nașterii și naționalitatea elevului;
 • numele și adresa instituției de învățământ în care s-au încheiat studiile, luna și anul absolvirii și, dacă este cazul din punct de vedere legal, media finală obținută;
 • locul și data eliberării diplomei;
 • dovada statutului oficial al diplomei;
 • trei semnături: în cazul Comunităților Autonome, semnăturile organismului abilitat, a autorității competente ce face parte din organului executiv responsabil cu controlul eliberării certificatelor în Comunitatea Autonomă și semnătura părții interesate. În ceea ce privește certificatele emise de Ministerul Educației, este vorba despre semnăturile ministrului, a directorului general responsabil de eliberarea certificatelor și cea a părții interesate;
 • reglementările naționale și regionale care garantează caracterul oficial al studiilor.

Diploma de absolvire a ciclului de învățământ secundar obligatoriu inferior oferă accesul atât la studiile post-obligatorii ale „Bachillerato” și la formarea profesională intermediară, precum și către piața forței de muncă.

Elevii de gimnaziu care nu obțin diploma de absolvire a gimnaziului primesc un certificat oficial care indică numărul de ani studiați, precum și gradul de atingere a obiectivelor acestui ciclu și de dobândire a competențelor relevante.

Elevii de pe filiera de formare vocațională de bază care pot obține Certificatul de absolvire a ciclului secundar inferior obligatoriu

Elevii care dețin un Certificat de Formare Vocațională de Bază pot obține diploma de absolvire a ciclului de învățământ secundar obligatoriu inferior, dacă trec de evaluarea de la sfârșitul ciclului gimnazial la oricare dintre cele două opțiuni, în funcție de disciplinele din trunchiul de bază. Media finală de absolvire va fi reprezentată de nota obținută în cadrul acestei evaluări.

Cu toate acestea, atâta timp cât evaluarea finală din ciclul gimnazial obligatoriu este bazată pe eșantioane și pe diagnoză și, prin urmare, nu este utilizată în scopuri școlare:

 • elevii care obțin un certificat de formare vocațională de bază pot obține certificatul de învățământ gimnazial, cu condiția ca, în evaluarea finală a ciclului de formare, profesorii de la clasă să considere că aceștia au atins obiectivele ciclului de învățământ parcurs și au dobândit abilitățile corespunzătoare;
 • în aceste cazuri, nota finală pentru ciclul gimnazial va fi media obținută în modulele legate de blocurile comune de discipline școlare.

Citiți aici cum sunt organizate și alte sisteme de învățământ.

***

Alte date:

 • Spania aloca 4.2% din PIB pt. educaţie
 • Salariile profesorilor pt. învățământul primar si gimnazial sunt intre 31.000 si 44.000 euro/an (min si max.)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 486, media 490
  • scris/citit 496, media 493
  • ştiinţe 493, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 14:1
 • Durata anului şcolar este de 178 zile
 • Numărul total de ore pt. invatamantul primar si gimnazial:

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *