Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 7. Şcoala în Italia

Şcoala în Italia

Şcoala în Italia începe la 6 ani, durează 10 ani si este structurata astfel:

 • 6-11 ani – învățământ primar
 • 11-14 ani – învățământ secundar inferior
 • 14-16 ani – învățământ secundar superior
scoala in Italia

Şcoala în Italia – Învățământul primar

Evaluarea elevilor

Evaluarea elevilor este atât formativă cât și sumativă și se concentrează asupra proceselor de învățare ale elevilor, precum și asupra rezultatelor lor generale. De asemenea, ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele de învățare stabilite în planul pentru oferta educațională (PTOF) a fiecărei școli, curriculum naţional și cu planurile personalizate. În cadrul PTOF, consiliul profesorilor din fiecare școală definește și metodele și criteriile pentru asigurarea egalității, transparenței și corectitudinii evaluării elevilor.

Evaluarea zilnică, periodică și finală a elevilor dintr-o clasă este responsabilitatea profesorilor de la clasa respectivă.

Evaluarea periodică are loc la sfârșitul fiecărui trimestru/4 trimestre. Anul școlar este împărțit, în perioade de cate 3 luni sau 4 luni, si se stabileste de fiecare școală.

Evaluarea finală are loc la sfârșitul fiecărui an școlar. Elevii nu susţin examene finale la sfârșitul școlii primare.

Toate cadrele didactice si profesorii de sprijin participă la procedura de evaluare.

Evaluarea periodică și finală la fiecare disciplină este exprimată prin note (de la 0 la 10), corespunzând la zece niveluri de învățare. Descrierea proceselor de învățare ale fiecărui elev și a nivelului general de învățare atins, completează evaluarea numerică.

O nota egală sau mai mare de 6 înseamnă atingerea suficientă a obiectivelor de învățare. O nota mai mică de 6 înseamnă că atingerea obiectivelor de învățare este parțial deficitara. Notele mai mici de 6 nu afectează promovarea clasei Profesorii de la clasă pot decide nepromovarea unui elev numai în cazuri excepționale și prin vot unanim. Decizia trebuie motivată.

Profesorii de la clasă evaluează si comportamentul fiecărui elev printr-o evaluare sintetică. Evaluarea comportamentului elevilor se referă la dezvoltarea competențelor cetățenești.

Profesorii de religie și profesorii de activități alternative evaluează elevii prin rapoarte sintetice separate, care descriu interesul prezentat fata de subiect și rezultatele obținute.

Institutul Național pentru Evaluarea Sistemului Educațional efectuează evaluarea externă a elevilor. Testarea standardizată la nivel național a elevilor are loc în cursul clasei a II-a și a V-a a școlii primare, în luna mai. Testarea națională în clasa a II-a vizează verificarea nivelului de învățare al elevilor la limba italiană și matematică, în timp ce în clasa a V-a acoperă și limba engleză. Testele la limba engleză trebuie să fie compatibile cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine.

Dispoziții speciale se aplică pentru evaluarea elevilor cu nevoi educaționale speciale și a elevilor spitalizați.

Progresul elevilor

Elevii sunt admiși in clasa următoare a școlii primare și in primul an de învățământ secundar inferior, chiar dacă nu au atins obiectivele așteptate, adică cu note mai mici de 6 la una sau mai multe materii. La evaluarea periodică sau finală, școala avertizează părinţii elevului care a obţinut note mici și ia măsuri și acțiuni specifice pentru a ajuta elevii să-și îmbunătățească rezultatele.

Nepromovarea unui elev la clasa următoare este excepțională și este decisă de toți profesorii de clasă, în baza unui acord unanim și a unor motivații specifice.

Elevii nu susţin examene la sfârșitul școlii primare. De fapt, școala primară, împreună cu școala secundară inferioară, fac parte dintr-un singur ciclu școlar numit „primul ciclu de învățământ”, iar Constituția italiană stabilește că examenele finale se desfășoară numai la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ.

Certificatul final

Atât la sfârșitul fiecărei perioade de şcolarizare, cat și la sfârșitul anului școlar, elevii primesc un raport de evaluare, care include notele, descrieri, precum și evaluarea asupra comportamentului elevului.

Documentul de evaluare este furnizat în format electronic; totuși, familiile discută, de obicei, rezultatele cu profesorii.

Elevii nu primesc o diploma care să ateste absolvirea școlii primare, deoarece școala primară este primul segment al invatamantului obligatoriu.

La sfârșitul școlii primare elevii primesc o certificare a competențelor dobândite. Certificarea competențelor se referă la „profilul absolventului” inclus în Ghidul Național pentru curriculum, care descrie competențele generale pe care fiecare elev trebuie să le dețină la sfârșitul primului ciclu de învățământ. În plus, certificarea competențelor trebuie să se refere la cele opt competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, definite la nivel european (2006/962 / CE) și să ia în considerare competențele importante dezvoltate de elevi prin învățarea non-formală și informală. Competențele sunt evaluate pe o scală de patru niveluri, fiecare nivel descris cu indicatori explicativi. Școlile (profesorii) sunt responsabile de întocmirea certificatului.


Şcoala în Italia – Învățământul secundar inferior

Evaluarea elevilor

Statutul elevilor din școlile secundare stabilește faptul că elevii au dreptul la o „evaluare transparentă și rapidă, menită să inițieze un proces de autoevaluare pentru a-și identifica punctele forte și punctele slabe și pentru a-și îmbunătăți propria performanță “.

Pentru elevii cu nevoi educaționale speciale și cei spitalizați se aplică dispoziții speciale.

Evaluare periodică / anuală

Evaluarea se face in acelaşi mod descris mai sus, la invatamantul primar.

La sfârșitul fiecărui an școlar, consiliul clasei evaluează elevii printr-o procedură cunoscută sub numele de scrutinio . Fiecare profesor propune o nota pentru fiecare elev, la materia sa, iar consiliului clasei aprobă nota finală cu votul majorității. Toți profesorii clasei participă la procedura de evaluare.

Pentru ca anul școlar să fie valabil, elevii din învățământul secundar inferior trebuie să participe la cel puțin trei sferturi din timpul de predare anual. În cazuri excepționale, școlile pot prevedea în mod autonom derogări justificate. Înainte de începerea fiecărui an școlar, școlile definesc durata de predare anuală, care se utilizează pentru a calcula participarea de 75% necesară pentru validarea anului școlar. În același timp, școala definește și criteriile pentru derogări. În cazul în care numărul de absențe pune în pericol posibilitatea unei evaluări periodice, elevii nu sunt admiși in anul următor sau la examenul de stat la sfârșitul primului ciclu de învățământ.

Institutul Național pentru Evaluarea Sistemului Educațional efectuează evaluarea externă a elevilor.  Testarea standardizată națională are in ultimul an de şcoala gimnaziala, în luna aprilie. Scopul său este de a verifica nivelul elevilor la limba italiană, matematică și engleză. Participarea la examene este una dintre cerințele obligatorii pentru admiterea la examenul de maturitate de la primul ciclu. Elevii care nu pot participa la testări din motive întemeiate au posibilitatea de a susţine testele într-o alta sesiune.

Examenul la finalul primului ciclu de învățământ

Acest examen are loc la sfârșitul celui de-al III-a an al ciclului de invatamant secundar (14 ani). Examenul își propune să testeze cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite de către elevi, pe baza obiectivelor stabilite în Ghidul Național pentru curriculum.

a) Admiterea la examen

Pentru ca elevii sa fie admişi la examen sunt necesare următoarele cerințe:

 • au participat la cel puțin 75% din ore;
 • nu au fost supuși sancțiunilor disciplinare care implică neadmiterea la examen;
 • au participat la testele standardizate pentru evaluarea externă.

Elevii care nu au atins, parțial sau complet, competentele necesare la una sau mai multe discipline sunt, de asemenea, admişi la examen. Cu toate acestea, consiliul clasei poate decide ca un elev să nu fie admis la examenul final. În acest caz, decizia este luată cu majoritate și trebuie motivată în mod adecvat.

În cazul admiterii la examenul final, consiliul clasei atribuie elevilor o notă de admitere, luând în considerare parcursul elevilor pentru toata perioada învățământului secundar inferior. Nota de admitere poate fi chiar mai mică de 6 și se ia in calcul la media de la examenul final.

b) Organizarea examenului

In fiecare școală se alcătuieşte o comisie formată din toţi profesorii și este prezidata de directorul școlii.

Comisia este împărțită în subcomisii, corespunzătoare fiecărei clase, care administrează examenul.

Examenul include trei teste scrise și un examen oral.

Evaluarea loc între sfârșitul anului școlar și 30 iunie. Testele scrise se desfășoară pe o perioada de trei zile, nu neapărat consecutive, în conformitate cu programul de teste al fiecărei instituții.

Testele scrise sunt întocmite de comisia de examinare, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare a competențelor stabilite în Ghidul Național pentru curriculum. Comisia stabilește durata fiecărui test, care nu poate depăși patru ore și criteriile comune de evaluare.

c) Conținutul examenului

Cele trei teste scrise se referă la următoarele subiecte:

 • Limba italiană
 • matematică
 • limbi străine

Interviul are loc, de obicei, după cele trei teste scrise.

Limba italiană

Examenul scris la limba italiană urmărește verificarea cunoştinţelor elevilor în limba italiană și utilizarea corectă a acesteia, precum capacitatea de expresie personală și expunerea ideilor.

Elevii aleg între trei tipuri diferite de teste:

 1. textul narativ sau descriptiv pe baza indicațiilor specifice furnizate
 2. Textul argumentativ, cu o expunere de reflecții personale asupra temelor indicate
 3. înțelegerea și sinteza unui text literar, popularizator, științific.

De asemenea, testul poate fi organizat astfel încât să acopere toate cele trei tipuri.

Matematica

Examenul scris pe matematică vizează verificarea competențelor elevilor la matematica : numere, spațiu, funcții, interpretarea datelor.

Testul include atât rezolvarea de probleme, cât și întrebări cu răspuns deschis.

Limbi străine

Examinarea scrisă la limbi străine are ca scop verificarea competențelor elevilor de înțelegere și scriere intr-o limba străina: nivelul A2 pentru limba engleză și A1 pentru a doua limbă străina.

Examenul este organizat în două sesiuni diferite, câte una pentru fiecare limbă străină studiată. Testul poate fi: chestionar cu răspuns închis / deschis pe un text dat, completarea sau redactarea unui text, elaborarea unui dialog după un anumit plan, scrierea unei scrisori, rezumarea unui text.

Interviul

Interviul acoperă toate disciplinele din ultimul ciclu de școală, concentrându-se în special pe abilitățile de raționament, rezolvarea problemelor, gândirea critică, competențele legate de cetățenie și limbile străine.

d) Rezultatele examinării

Elevilor li se atribuie note pentru fiecare test scris și pentru examenul oral.

În primul rând, fiecare subcomisie calculează, pentru fiecare student, media punctelor obținute la teste scrise și orale. Apoi, calculează nota finala a examenului, făcând media intre nota de la admitere si notele obținute la teste. O nota de trecere este considerată nota 6. O distincție poate fi acordata prin decizia unanimă elevilor care au obținut o nota finala de 10/10.

Rezultatele sunt publicate la avizerul școlii. Candidații care nu au promovat examenul, vor găsi numai cuvântul „nepromovat”, fara a se specifica nota obținută.

Elevii care au promovat examenul primesc certificatul de absolvire a primului ciclu de invatamant secundar, care permite accesul la al doilea ciclu de învățământ.

Progresul elevilor

Elevii sunt admiși in clasa următoare, chiar dacă nu au atins obiectivele așteptate, adică au note mai mici de 6 la una sau mai multe materii. La evaluarea periodică sau finală, școala avertizează părinţii elevului care a obţinut note mici și ia măsuri și acțiuni specifice pentru a ajuta elevii să-și îmbunătățească rezultatele.

Cu toate acestea, consiliul clasei poate refuza promovarea la clasa următoare sau la examenul final elevilor care nu au dobândit competentele necesare (nota mai mica de 6/10). Decizia trebuie luată cu majoritate și trebuie motivată corespunzător.

Elevilor care, potrivit Statutului elevilor, li sa aplicat o măsură disciplinară de excludere de la evaluare , li se refuză promovarea la clasa următoare sau participarea la examenul final.

Absolvirea primului ciclu permite accesul la al doilea ciclu de învățământ.

Certificatul final

Școlile stabilesc în mod autonom modul de informare a elevilor și a familiilor acestora cu privire la rezultatele obținute la evaluările periodice și finale. În general, elevii și familiile primesc un raport evaluare individual la sfârșitul fiecărui trimestru și al anului școlar. Școlile transmit raportul în format electronic și, de obicei, părinții discută rezultatele cu profesorii. Raportul certifică promovarea sau nepromovarea elevului in clasa următoare sau la examenul final.

Elevii care au promovat examenul final al primului ciclu de învățământ primesc „Diploma pentru primul ciclu de învățământ”.

Diploma conţine datele personale ale elevului și nota finală obținută la examen, durata studiilor, precum și limba / limbile străine studiate și, eventual, instrumentul muzical la care a susţinut testarea (daca a fost cazul).

Elevii care au promovat examenul final primesc, de asemenea, un certificat care atestă competențele dobândite la sfârșitul primului ciclu de învățământ. Certificarea competențelor se referă la profilul absolventului din Ghidul Național pentru curriculum, care descrie aptitudinile pe care fiecare elev ar fi trebuit să le dobândească la sfârșitul primului ciclu de învățământ. Mai mult, certificarea se referă la cele opt competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, definite la nivel european (2006/692 / CE). În cele din urmă, în certificarea competențelor trebuie să ia în considerare, de asemenea, competențele relevante dobândite prin învățarea non-formală și informală. Competențele sunt evaluate pe o scală de la 1-4, fiecare competenta fiind descrisă prin intermediul unor indicatori explicativi. Școlile sunt responsabile de completarea acestei secțiuni a certificatului.

Citiți aici cum sunt organizate și alte sisteme de învățământ.


Alte date:

 • Italia aloca 4% din PIB pt. educaţie
 • Salariile profesorilor pt. învățământul primar si gimnazial sunt intre 25.000 si 37.000 euro/an (min si max.)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 490, media 490
  • scris/citit 485, media 493
  • ştiinţe 481, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 11:1
 • Durata anului şcolar este de 200 zile
 • Numărul total de ore pt. invatamantul primar si gimnazial:
scoala in Italia

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *