Legislaţie

Fișa postului pentru profesor

fisa postului pentru profesor

Ministerul Educației a actualizat în 2020 fișa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online.

Fișa postului pentru profesor este obligatorie pentru orice instituție de învățământ și reprezinta documentul care stabilește caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile și responsabilitățile fiecărui angajat.

Fișa postului pentru profesor

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul …….., se incheie astazi……, prezenta fișa a postului:

Numele si prenumele ………………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………..

Denumirea postului: ………………………..

Decizia de numire: …

Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat

Numar de ore sarcini de serviciu: ….

Numar ore de predare: ….

Profesor diriginte la clasa: ……..

Cerinte:

– studii: ………………………………………………………………………

– studii specifice postului ………………………………………………

– vechime ………………………………………………………………

– grad didactic …………………………………………………………

Relatii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant;

– de reprezentare a unitatii scolare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

I. Atribuții specifice postului

1. Proiectarea activităţii – elemente de competenţă

 • 1.1. Analizarea curriculumului şcolar
 • 1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor
 • 1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime
 • 1.4. Elaborarea documentelor de proiectare
 • 1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC
 • 1.6. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online
 • 1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online
 • 1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică
 • 1.9. Proiectarea activității extracurriculare

2. Realizarea activităţilor didactice curriculare

 • 2.1 Organizarea si dirijarea activitatilor de predare – invatare.
 • 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate
 • 2.3. Integrarea și utilizarea TIC
 • 2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online
 • 2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor
 • 2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei
 • 2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ)

3. Realizarea activităţilor didactice extracurriculare

 • 3.1. Eficientizarea relației profesor-familie
 • 3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
 • 3.3. Implicarea partenerilor educaționali – realizarea de parteneriate
 • 3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat

4. Evaluarea rezultatelor învăţării

 • 4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • 4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare
 • 4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online
 • 4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor.
 • 4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării
 • 4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor

5. Managementul clasei de elevi

 • 5.1 Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi.
 • 5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte
 • 5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor – elevi, elevi – elevi, profesor – familie
 • 5.4. Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile lor specifice
 • 5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare

6. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

 • 6.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
 • 6.2 Participarea la activitati metodice, stagii de formare / cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice etc.
 • 6.3 Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite.

7. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

 • 7.1 Implicarea in realizarea ofertei educationale.
 • 7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale
 • 7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale
 • 7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional
 • 7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor
 • 7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei
 • 7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online.

II. Alte atribuții

In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum si sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU, in conditiile legii: …………………………………………………………………………………………………………………….

Atributiile functiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedra si ale altor comisii functionale din scoala sunt prevazute in prezenta fisa (daca este cazul).

Răspunderea disciplinara

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.

Data: ……………………….

Director, (nume, semnatura, stampila) …………………

Semnatura titularului de luare la cunostinta: …………………………………………

FIȘA CADRU a postului cadru didactic în învățământul preuniversitar | Ordin 4247/2020