fisa-postului-profesor

FISA CADRU A POSTULUI – CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul …….., se incheie astazi……, prezenta fisa a postului:

Numele si prenumele ………………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………..

Denumirea postului: ………………………..

Decizia de numire: …

Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat

Numar de ore sarcini de serviciu: ….

Numar ore de predare: ….

Profesor diriginte la clasa: ……..

Cerinte:

– studii: ………………………………………………………………………

– studii specifice postului ………………………………………………

– vechime ………………………………………………………………

– grad didactic …………………………………………………………

Relatii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant;

– de reprezentare a unitatii scolare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI
  1. PROIECTAREA ACTIVITATII – ELEMENTE DE COMPETENTA

1.1 Analizarea curriculumului scolar.

1.2 Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale elevilor.

1.3 Stabilirea strategiilor didactice optime.

1.4 Elaborarea documentelor de proiectare.

1.5 Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselor TIC.

1.6 Actualizarea documentelor de proiectare didactica.

1.7 Proiectarea activitatii extracurriculare.

  1. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE CURRICULARE

2.1 Organizarea si dirijarea activitatilor de predare – invatare.

2.2 Utilizarea materialelor didactice adecvate.

2.3 Integrarea si utilizarea TIC.

2.4 Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare ale elevilor.

2.5 Asigurarea formarii competentelor specifice disciplinei.

2.6 Elaborarea propunerilor si a continuturilor curriculumului la decizia scolii (CDS).

  1. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE

3.1 Eficientizarea relatiei profesor familie.

3.2 Organizarea, coordonarea sau/si implementarea activitatilor extracurriculare.

3.3 Implicarea partenerilor educationali – realizarea de parteneriate.

  1. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII

4.1 Elaborarea instrumentelor de evaluare.

4.2 Administrarea instrumentelor de evaluare.

4.3 Aprecierea cantitativa si calitativa a rezultatelor elevilor.

4.4 Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluarii.

4.5 Coordonarea si completarea portofoliilor educationale al elevilor.

  1. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

5.1 Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi.

5.2 Elaborarea de norme specifice clasei la care preda sau/si este diriginte.

5.3 Gestionarea situatiilor conflictuale in relatiile profesor – elevi, elevi-elevi, profesor – familie.

5.4 Tratarea diferentiata a elevilor, in functie de nevoile lor specifice.

5.5 Comunicarea profesor – elevi, utilizarea feedback – ului bidirectional in comunicare.

  1. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE

6.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

6.2 Participarea la activitati metodice, stagii de formare / cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice etc.

6.3 Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite.

  1. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE

7.1 Implicarea in realizarea ofertei educationale.

7.2 Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale.

7.3 Facilitarea procesului de cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale

7.4 Participarea si implicarea in procesul decizional in cadrul institutiei si la elaborarea si implementarea proiectului institutional.

7.5 Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor.

II. ALTE ATRIBUTII

In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum si sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU, in conditiile legii: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Atributiile functiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedra si ale altor comisii functionale din scoala sunt prevazute in prezenta fisa (daca este cazul).

Raspunderea disciplinara:

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.

Data: ……………………….

Director, (nume, semnatura, stampila) …………………

Semnatura titularului de luare la cunostinta: …………………………………………

Anexa Nr. 3 ORDIN NR.6143/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar