Legislaţie

Grupul de acțiune anti-bullying din școli

Fiecare școală trebuie să aibă un grup de acțiune anti-bullying, din care vor face parte maximum 10 membri – directorul școlii, profesori, elevi și un reprezentant al elevilor – și care trebuie să aibă rolul de prevenire, identificare și soluționare a situațiilor de bullying.

La începutul fiecărui an școlar, învățătorii și profesorii diriginți organizează, cu sprijinul profesorului consilier școlar și cu participarea elevilor și a părinților, dezbateri pe tema violenței psihologice – bullying și informează cu privire la inițierea unui grup de acțiune anti-bullying ori la modificarea sau confirmarea componenței grupului creat în anii anteriori.

Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acțiune anti-bullying se supun spre dezbatere și aprobare structurilor reprezentative ale școlii, cu respectarea principiilor și procedurilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, după cum urmează:

 • consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice;
 • consiliul reprezentativ al părinților numește prin vot, pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinți, 2 părinți și, respectiv, 2 supleanți;
 • consiliul elevilor numește, ținând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulți elevi cu vârsta de cel puțin 12 ani.

Consiliul elevilor numește dintre membrii săi 2 sau mai mulți „ambasadori anti-bullying” și poate organiza echipe anti-bullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind:

 • creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor;
 • identificarea situațiilor de bullying;
 • importanta medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relațiile între elevi și care pot conduce la acte grave de violenta;
 • încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susținere a victimelor actelor de bullying;
 • responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenta psihologică către orice cadru didactic ori către grupul de acțiune anti-bullying;
 • promovarea activităților grupului de acțiune anti-bullying din școală.

După primirea propunerilor de membri ai grupului de acțiune anti-bullying, consiliul de administrație al scolii stabilește componenta acestuia și face cunoscută decizia sa de înființare a noii structuri învățătorilor, profesorilor diriginți și structurilor reprezentative ale elevilor și părinților.

Consiliul de administrație poate invita să facă parte din grupul anti-bullying reprezentanți ai instituțiilor din domeniul educației și protecției drepturilor copilului și ai organizațiilor neguvernamentale cu activități și expertiză în domeniul protecției drepturilor copilului.

Grupul de acțiune anti-bullying se întrunește lunar sau ori de câte ori consideră necesar, conținutul și rezultatul întâlnirilor fiind consemnate într-un raport și aduse la cunoștința conducerii școlii.

Ce atribuții are grupul de acțiune anti-bullying din școli

Grupul de acțiune antibullying are următoarele atribuții:

 • aplică legislația în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea și raportarea situațiilor de violenta asupra copilului și de violenta în familie și propune conducerii școlii sesizarea autorităților competente în cazul comiterii unor acte de violenta psihologică – bullying sau a altor acte de violenta gravă comise în unitatea de învățământ;
 • întocmește și implementează planul anti-bullying al școlii;
 • întocmește codul anti-bullying al școlii, care, pe lângă aspectele normative și descrierea valorilor de respect, toleranță, curaj și grijă, asumate și revendicate de școală, va include și măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situațiile de bullying și responsabilitățile elevilor, ale cadrelor didactice și ale părinților;
 • primește sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinților sau a personalului auxiliar cu privire la situațiile de bullying identificate și procedează imediat la investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare și stabilire a gravității faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore;
 • colaborează cu învățătorii și profesorii diriginți pentru soluționarea problemelor raportate și adoptarea măsurilor adecvate protecției victimei și corectării comportamentelor de bullying ale autorului;
 • asigură protecția elevilor care au raportat situațiile de bullying împotriva oricărei forme de discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice;
 • aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigație, intervenție și monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul Educației și Cercetării;
 • realizează materiale de informare și le distribuie, direct ori online, atât elevilor și cadrelor didactice, cât și părinților și membrilor personalului nedidactic;
 • ia legătura cu familiile victimelor și ale autorilor, în vederea gestionării situațiilor de bullying, actelor de bullying / cyberbullying;
 • derulează programe de informare cu elevii, părinții și cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, cu alte structuri interne ale școlii ori cu specialiști ai organizațiilor neguvernamentale, pentru cunoașterea caracteristicilor fenomenului de bullying și a riscurilor la care sunt supuși elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea și respectarea codului anti-bullying al școlii, precum și pentru prezentarea rolului grupului de acțiune anti-bullying;
 • organizează și coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice și al reprezentanților elevilor și părinților, sistemul de raportare al școlii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor anonimității și al confidențialității;
 • anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în școală și eficienta intervențiilor grupului de acțiune  anti-bullying;
 • participă la evaluarea și îmbunătățirea climatului școlar, la promovarea valorilor școlii și la organizarea de acțiuni în vederea creșterii gradului de coeziune între elevi și a comunicării pozitive între aceștia și cadrele didactice;
 • colaborează cu responsabilul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în vederea organizării de activități extrașcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conștientizare a problematicii bullying-ului / cyberbullying-ului, în cadrul școlii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât și pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al școlii;
 • organizează în școli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilitățile parentale în reducerea situațiilor de bullying;
 • pregătește și coordonează elevii numiți de către consiliile școlare ca „ambasadori anti-bullying”;
 • participă la întâlniri cu alte grupuri de acțiune anti-bullying, la evenimente și campanii organizate în acest domeniu și utilizează resursele online avizate de Ministerul Educației și Cercetării (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro și www.oradenet.ro);
 • îndeplinește orice altă activitate anti-bullying cerută de conducere ori de consiliul de administrație al unității școlare.

Ce măsuri poate lua grupul de acțiune anti-bullying din școli

În cazul confirmării actelor de bullying și în funcție de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acțiune anti-bullying le poate propune conducerii școlii, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării disciplinare la o altă clasă și a măsurii de exmatriculare, sunt:

 • conștientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat și adoptarea unei atitudini corecte fată de victimă;
 • medierea conflictului și împăcarea;
 • evaluarea psihologică pentru elevii implicați în actele de bullying/cyberbullying;
 • consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul;
 • implicarea victimelor, agresorilor și martorilor în activități educative specifice, cu participarea acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile și comportamentele prosociale și empatice între aceștia și în relația lor cu ceilalți colegi;
 • aplicarea unor practici restaurative și soluții de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte sau de împăcare;
 • implicarea necondiționată a părinților în soluționarea situației de bullying și prevenirea repetării comportamentelor agresive (întâlniri între părinți moderate de directorul unității școlare, unul dintre membrii grupului de acțiune antibullying ori de consilierul școlar, monitorizarea comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.);
 • aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor și de regulamentul de ordine interioară;
 • sesizarea organelor de politie, a serviciilor de asistenta socială ori SMURD.

Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referință antibullying vor beneficia de formare în domeniu, cu sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse și asistenta psihopedagogică și al organizațiilor neguvernamentale active, acreditate să desfășoare cursuri de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar, acreditate de către Ministerul Educației și Cercetării.

În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acțiune antibullying vor organiza scurte activități de informare la orele de dirigenție ale claselor din unitatea de învățământ, în vederea prezentării grupului de acțiune antibullying și a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor.

Rolul consilierului școlar

Ca membru al grupului de acțiune antibullying, profesorul consilier școlar, prin cabinetele școlare de asistenta psihopedagogică, asigură:

 • evaluarea inițială cu privire la situația de bullying și medierea conflictelor de tip bullying / cyberbullying, iar, dacă se impune, evaluarea psihologică a elevilor implicați în situațiile de bullying (victime și autori) și consilierea lor individuală, de grup și familială;
 • formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinți de a solicita sprijinul organelor de politie, al serviciilor de asistenta socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice;
 • comunicarea cu învățătorii, diriginții și părinții victimelor actelor de bullying / cyberbullying, în vederea monitorizării comportamentului lor și a interacțiunii cu autorii agresiunilor ori cu alți elevi;
 • intervenții psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea comportamentelor pozitive fată de colegii lor și fată de cadrele didactice;
 • verificarea caracterului adecvat și a relevanței materialelor și acțiunilor de informare destinate elevilor; coordonarea evaluării climatului școlar și a măsurilor de îmbunătățire a acestuia.

Cine are obligația de a interveni într-o situație de bullying?

Abordarea eficientă a fenomenului de bullying implică întreaga comunitate școlară (elevi, profesori, părinți). Politicile educaționale bazate pe dovezi confirmă faptul că intervențiile antibullying eficiente nu pot fi limitate doar la clasă, oră, la activitățile curriculare sau extracurriculare.

Inițiativele antibullying nu pot funcționa singure, fără angajamentul administrației școlii, profesorilor și personalului auxiliar. Implicarea părinților este de asemenea extrem de importantă. În ultimul rând, dar nu mai puțin important, participarea semnificativă din partea copiilor ar trebui văzută ca o resursă puternică în abordarea bullying-ului școlar.

În România, orice cadru didactic sesizat sau care observă o situație de bullying trebuie să intervină, respectând pașii prevăzuți de normele metodologice antibullying.

Grupul de acțiune anti-bullying din școli

ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare privind violenta psihologică – bullying

Sursa foto: Salvați copiii

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *