Legislație școlară

Contestarea notelor

Contestarea notelor

Contestarea notelor primite la lucrările scrise este un drept al elevilor, conform Statutului Elevului. În vederea exercitării acestui drept, elevul (sau, după caz, părintele), poate acționa, astfel: Elevul sau, după caz, părintele, solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, în termen de maximum 5 zile de la comunicare. […]

Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională

Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională

Candidații și părinții acestora pot solicita comisiei vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională numai după afișarea rezultatelor finale, adică după etapa de soluționare a contestațiilor. La avizierul unității de învățământ se afișează perioada și intervalul orar în care se pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor. Conform programului afișat, părinții candidatului depun la sediul unității de […]

Grupul de acțiune anti-bullying din școli

Grupul de acțiune anti-bullying din școli

Fiecare școală trebuie să aibă un grup de acțiune anti-bullying, din care vor face parte maximum 10 membri – directorul școlii, profesori, elevi și un reprezentant al elevilor – și care trebuie să aibă rolul de prevenire, identificare și soluționare a situațiilor de bullying. La începutul fiecărui an școlar, învățătorii și profesorii diriginți organizează, cu […]

Feedback-ul semestrial

Feedback-ul semestrial

Feedback-ul semestrial reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare — învățare — evaluare și despre relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecați de valoare, este specific activității didactice fiind utilizat ca instrument de baza pentru îmbunătățirea actului educațional. Scopul colectării feedback-ului este creșterea calități procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și […]

Drepturile copilului

Drepturile copilului

Copiii nu s-au bucurat dintotdeauna de locul pe care îl ocupă în prezent în societate. În întreaga istorie a omenirii, ideea de a le acorda protecție reprezenta cel mult o preocupare a părinților, nicidecum un obiectiv al societății și instituțiilor sale. De unde provine ideea de drepturi ale copilului? Interesul pentru drepturile copilului a apărut […]

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale si se comunica numai elevului sau părintelui. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.   Conform prevederilor din Rofuip Art.67 Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții profesorul diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea […]

Elevii cu CES care urmează să susțină examenul de Evaluare Nationala

Elevii cu CES care urmează să susțină examenul de Evaluare Nationala

În atenția părinților elevilor cu CES care urmează să suțină examenul de Evaluare Nationala pentru admiterea la liceu în clasa a IX-a. 1. Verificați certificatul de CES al elevului. Dacă nu este bifată căsuța ”tulburări/dificultăți de învățare” din certificatul CES, atunci elevul NU are dreptul la aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor la Evaluarea […]

Opționalele școlare

Opționalele școlare

Opţionalele şcolare diferă că număr de la un ciclu de învăţământ la altul, de la o specializare la altă. Opţionalele se aleg din oferta pusă la dispoziţie de către şcoală. Opţionalele şcolare fac parte din trei mari categorii: disciplină nouă – care nu este cuprinsă în trunchiul comun; disciplină de aprofundare disciplină de extindere, propusă […]

Motivarea absențelor

Motivarea absențelor

Legislația privind absențele elevilor se regăsește în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. În cazul elevilor […]

Temele pentru acasă

Temele pentru acasă

Temele pentru acasă, un subiect controversat atât pentru elevi cât și pentru profesori, sunt reglementate de Ordinul de ministru nr. 5893 / 2016, care reglementează rolul temelor pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. Prin temele pentru acasă propuse, se va urmări: obţinerea de rezultate imediate în învăţare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea […]

Consiliul clasei

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din: totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și a reprezentantului elevilor […]

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Abuz asupra copilului înseamnă orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept: abuz fizic emoţional psihologic sexual economic Sunt […]

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele are dreptul de a se adresa conducerii unitatii […]

Un elev este agresat de un coleg – cum se procedează în mod legal?

Un elev este agresat de un coleg – cum se procedează în mod legal?

Un elev este agresat de un coleg? Judecătorul Cristi Danileț ne spune cum se procedează în mod legal. Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea este o valoare fundamentală caracteristică ființei umane […]

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Legea însă nu are sancțiuni specifice. Ca urmare, se va aplica dreptul comun în materie. Potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea […]

Un elev este agresat de un cadru didactic? Ce se întâmplă cu agresorul?

Un elev este agresat de un cadru didactic? Ce se întâmplă cu agresorul?

Un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din personalul școlii. Ce responsabilități are cel care află de acel abuz? Ce se întâmplă cu agresorul? Asociația VeDem Just răspunde unei situații întâlnite în școlile noastre: un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din rândul personalului școlii. Am analizat […]

Evaluarea psihologică a profesorilor

Evaluarea psihologică a profesorilor

Evaluarea psihologică a profesorilor și a educatorilor se realizează anual. Aceste testări sunt obligatorii pentru personalul didactic din școli, iar obligativitatea este prevăzută atât de hotărârea de guvern privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cât și de Legea Educației.  Comunicatul Ministerului Educației privind evaluarea psihologică a profesorilor Personalul didactic din unitățile de învățământ este testat anual din […]

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Norme de comportament Conform art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului […]

Orarul școlar

Orarul școlar

Orarul școlar reprezintă un document de planificare aplicabil în cadrul fiecărei școli în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și de organizare a activităților didactice, la nivel zilnic, săptămânal, semestrial, anual. Orarul școlar influențează în mare măsură activitatea elevului, de aceea el trebuie întocmit cu grijă, ținând cont pe cât posibil de anumite norme. Elaborarea schemei […]

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic

Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de învăţământ. Sesizarea/petiţia/reclamaţia trebuie să fie formulată în scris și trebuie înregistrată la registratura unităţii de învăţământ. Autosesizarea reprezintă sesizarea din oficiu a unității de învățământ (în calitate de angajator) cu privire la săvârşirea de către […]

Transferul elevilor

Transferul elevilor

Transferul elevilor este reglementat de regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).  Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare […]

Mita, Cadourile și Funcționarii Publici

Mita, Cadourile și Funcționarii Publici

Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Adică fac parte dintre acele infracțiuni care limitează evoluția societății în care trăim noi azi și în care ne educăm copiii. Îi împiedică pe aceștia să aibă o școală, de exemplu, în care tot mai mulți oameni […]

Lista cu proceduri SCIM

Lista cu proceduri SCIM

LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM – sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar. Sistemul de control intern managerial (SCIM) reprezintă în esență, un control al performanțelor obținute și în stare să răspundă cel mai bine, intereselor urmărite de către entitatea publică în atingerea obiectivelor. Privit […]

Comitetul de părinți

Comitetul de părinți

Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de învățător / diriginte care prezidează ședința. În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de […]

Codul de etică din învățământ

Codul de etică din învățământ

Codul de etică din învățământ este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar […]

Dreptul la educație

Dreptul la educație

Dreptul la educație constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenției internaționale pentru Drepturile Copilului. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. In Declarația Drepturilor Copilului se prevede ca un copil are dreptul la educație gratuită și obligatorie la un nivel elementar care să contribuie la cultura […]

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ Sancționarea elevilor presupune parcurgerea mai multor etape. Sancțiunea se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților. Aceasta se aplică din momentul comunicării sau ulterior, după caz. Pentru ca elevii să fie sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. […]

Excursii și tabere școlare

Excursii și tabere școlare

Regulament cadru de organizare pentru excursii și tabere școlare şi a altor activități de timp liber Cadrele didactice și/sau unitățile de învățământ preuniversitar care organizează excursii și tabere școlare, expediții şi alte activități de timp liber, au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor/preșcolarilor pe durata activității respective. În […]

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Adunarea generală a părinților Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. În adunarea generală a părinților se […]

Documente solicitate de ARACIP

Documente solicitate de ARACIP

Documente solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității: Actul constitutiv al furnizorului de educație. Statutul furnizorului de educație. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație. Documente […]

Siguranța în școli

Siguranța în școli

Creșterea siguranței în școli Siguranţa în școli se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare. […]

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic din școli se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi are două componente: a)autoevaluarea; b)evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual. Procedura de evaluare […]

Fișa postului pentru profesor

Fișa postului pentru profesor

Ministerul Educației a actualizat în 2020 fișa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online. Fișa postului pentru profesor este obligatorie pentru orice instituție de învățământ și reprezinta documentul care stabilește caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile și responsabilitățile fiecărui angajat. Fișa postului pentru profesor In temeiul Legii […]

Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru pentru gimnaziu este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din […]

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru pentru învățământul primar este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile […]

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Fişa postului este un act care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. Fișa postului pentru director de școală gimnazială Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: […]

Contractul educațional

Contractul educațional

Contractul educațional se încheie între școală și părinți, tutori sau susținătorii legali, în momentul înscrierii elevilor și unde sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul contractului educațional este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ. (cf. Rofuip). Contractul educațional […]

Transportul școlar

Transportul școlar

Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul școlar CAPITOLUL I – SCOPUL Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile. Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific educaţionale sunt: transportul […]

Copilul tău este victima a abuzului la școală? Ce trebuie să faci și ce riscă profesorii vinovați

Copilul tău este victima a abuzului la școală? Ce trebuie să faci și ce riscă profesorii vinovați

Copilul tau este victima a abuzului la scoala? Legea prevede sanctiuni aspre pentru cadrele didactice care supun elevii la rele tratamente, insa putini parinti stiu cum isi pot proteja copiii in cazul in care acestia sunt jigniti, batuti sau nedreptatiti in mod repetat de invatatori sau profesori.In presa apar din cand in cand asemenea cazuri, […]

Accesul în școală

Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor și a personalului școlii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor în perimetrul unităților şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al școlii. Procedurile […]

Notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională se trec în catalog, doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui legal. Rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate și sunt comunicate direct elevilor la nivelul unităților de învățământ. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor. Procedura privind notarea rezultatelor de la […]

Dirigintele – numire, atribuții, responsabilități

Dirigintele – numire, atribuții, responsabilități

Cine numește dirigintele? ​Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă. Directorul unităţii de învăţământ numeste diriginţii, conform Rofuip, respectând principiul continuităţii si al performantei. Pentru numirea profesorilor diriginţi la clasa, directorul unității de învățământ poate elabora o […]

Notarea și evaluarea elevilor

Notarea și evaluarea elevilor

Notarea și evaluarea elevilor are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. Evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă […]

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară nu este obligatorie Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ […]

Alimentația în școli

Alimentația în școli

Alimentația joacă un rol important în dezvoltare fizică și psihică a copilului. Din această cauzaexista chiar o lege prin intermediul căreia sunt restricționate anumite alimente în grădinițe și școli.  Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile […]

Tema de vacanță

Tema de vacanță

Tema de vacanţă este interzisă la clasele primare şi gimnaziale. Acest lucru este stipulat atât în statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea educației naționale. Psihologii atrag atenția că temele exagerat de multe pot genera reacții de respingere din partea copiilor şi unii vor ajunge să urască școala sau anumite […]

Dreptul la pauză

Dreptul la pauză

Elevii au dreptul la pauză ​Art. 11. (5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de […]

Ora de religie – înscrierea și retragerea de la ora de religie

Ora de religie – înscrierea și retragerea de la ora de religie

Ora de religie este parte a trunchiului comun potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Înscrierea pentru ora de religie se face o singură dată în perioada în care elevul urmează cursurile învățământului preuniversitar. Astfel, părinții elevilor minori sau elevii majori nu mai sunt nevoiți să depună o cerere privind participarea la ora […]

Norme de igienă în școli

Norme de igienă în școli

Care este greutatea maximă a ghiozdanului, câți copii pot fi într-o sală de clasă, care ar trebui sa fie numărul de ore pe care elevii îl petrec zilnic la școală? Acestea sunt câteva dintre regulile și recomandările prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății prin care sunt aprobate norme de igienă în școli, licee, grădinițe. Normele […]

Consiliul de administrație al școlii

Consiliul de administrație al școlii

Consiliul de administraţie al scolii este organul de conducere al unităţii de învăţământ. Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ […]

Statutul elevului

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi […]