Elevii cu CES care urmează să susțină examenul de Evaluare Nationala

În atenția părinților elevilor cu CES care urmează să suțină examenul de Evaluare Nationala pentru admiterea la liceu în clasa a IX-a. 1. Verificați certificatul de CES al elevului. Dacă nu este bifată căsuța ”tulburări/dificultăți de învățare” din certificatul CES, atunci elevul NU are dreptul la aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor la Evaluarea […]

Opționalele școlare

Metodologie privind dezvoltarea opționalelor – curriculumului la decizia scolii.  Prezenta metodologie reglementează regimul opționalelor – curriculumului la decizia școlii (CDS) din învățământul preuniversitar. Regimul opționalelor – curriculumului la decizia școlii CDS cuprinde discipline, module de pregătire opționale ofertate la nivel național și/sau discipline opționale ofertate la nivelul scolii, numite generic opționale. Numărul de ore pe […]

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Art. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. (3) În cazul […]

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, al inspectoratelor școlare şi al unităților de învățământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul sistemului de […]

Temele pentru acasă

ORDIN  privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar In baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, […]

Consiliul clasei

Art. 60. — (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, […]

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept: abuz fizic emoţional psihologic sexual […]

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

(1) Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele are dreptul de a se adresa conducerii […]

Interzicerea pedepselor fizice şi a tratamentelor umilitoare

Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, […]

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. REGULI GENERALE 1. Demnitatea este o valoare fundamentală caracteristică ființei umane care stă la baza tuturor drepturilor omului. Unul dintre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la integritatea psihică […]

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt interzise cinci forme de abuz asupra copilului: – fizic – emotional – […]

Un elev este agresat de un cadru didactic? Ce se întâmplă cu agresorul?

Un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din personalul școlii. Ce responsabilități are cel care află de acel abuz? Ce se întâmplă cu agresorul? Asociația VeDem Just răspunde unei situații întâlnite în școlile noastre: un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din rândul personalului școlii. Am analizat […]

Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Potrivit art. 233 din LEN 1/2011 personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia. Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: – condiţiile de studii prevăzute de lege, – care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, – care dovedesc o conduită morală conformă deontologiei profesionale, – […]

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Conform art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului […]

Orarul școlar

Orarul școlar – elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu: – prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), cu modificările și completările ulterioare – Regulamentului de ordine interioară din […]

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic 1. Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de învăţământ. Sesizarea/petiţia/reclamaţia trebuie să fie formulată în scris și trebuie înregistrată la registratura unităţii de învăţământ. Autosesizarea reprezintă sesizarea din oficiu a unității de învățământ […]

Bullying la şcoala? Ce e de făcut si cine trebuie sa intervină?

Modul de relaționare al instituțiilor din București în cazul unor violențe de tip bullying, comise în unitățile de învățământ 1. Un copil victima a bullying-ului va anunţa ceea ce i se întâmpla, in prima fază (de la apariţia primelor conflicte, de cele mai multe ori, verbale) invatătorului, profesorului diriginte sau profesorului de serviciu pe şcoala, […]

Transferul elevilor

Transferul elevilor ART. 148 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, […]

Lista cu proceduri necesare pentru implementarea sistemului de control intern managerial

Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 București, 16 mai 2018 LISTA cu numarul minimal de proceduri formalizate necesare pentru implementarea unitara a sistemului de control intern […]

Comitetul de părinți

Comitetul de părinți Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Art. 178. (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. (2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de educatorulpuericultor/educatoarea/învățătorul/ […]

Codul de etică din invătământul preuniversitar

Codul de etica este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) – (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic […]

Drepturile copilului – Educaţie, activităţi recreative şi culturale

Drepturile copilului – dreptul la educaţie, activităţi recreative şi culturale ART. 51 (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. (2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să […]

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale Generalități privind răspunderea juridică disciplinară Sancţionarea angajaților este un act de cele mai multe ori ingrat, dar în acelaşi timp necesar pentru buna desfăşurare a activităţii manageriale. Atragerea răspunderii disciplinare a angajaților vizează două aspecte, respectiv aspectele de fond si aspectele de procedură. Aspectele de fond se […]

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ de stat, particular și confesional autorizat/acreditat Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. Pentru a putea fi sanctionati elevii din sistemul de invatamant […]

Excursii și tabere școlare

Organizarea si desfășurarea excursiilor și taberelor școlare. Regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber Art. 1. Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de timp liber, excursiilor, taberelor, expedițiilor şi conține prevederi specifice atât pentru activitățile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea […]

Drepturile copilului – Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Drepturile copilului – Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei ART. 89 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de […]

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Adunarea generală a părinților Art. 176. — (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. (2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității […]

Lista documentelor solicitate de ARACIP

Lista documentelor solicitate de ARACIP Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității: Actul constitutiv al furnizorului de educație. Statutul furnizorului de educație. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație. Documente de deținere/utilizare a […]

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Protecția și promovarea drepturilor copilului Art. 33(1) Copilul are dreptul la respectarea personalităţii si individualităţii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.(2) Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se […]

Creșterea siguranței în unitățile de învatamant

Creșterea siguranței în unitățile de învatamant LEGEA Nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamant 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. – Siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor […]

Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic In cazul in care un profesor abuzează un elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru incălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. (2) […]

Calitatea educatiei

Calitatea educației Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi studenţii. Beneficiarii indirecţi ai […]

Bugetul scolii

Bugetul scolii trebuie făcut public, de către fiecare şcoala in parte, prin afişarea pe site sau la avizier. Finanţarea de baza – de la Ministerul Educaţiei Statul asigura finanţarea de baza pentru toţi elevii din invatamantul obligatoriu. Finanţarea se face in baza costului standard per elev. Acesta este de 3.740 lei/an Ce acoperă costul standard? […]

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic Evaluarea activităţii personalului didactic din unităţile învăţământ se realizează în următoarele etape: Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice Evaluarea finală a activităţii personalului didactic se face în cadrul consiliului de administraţie. Activitatea desfăşurată pe parcursul anului […]

Fișa postului pentru profesor

Ministerul Educației a publicat în fisa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online. FISA CADRU A POSTULUI – CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a […]

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Fișa postului pentru director de școală gimnazială Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul didactic: Obligația de predare: ______ ore/săptămână Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr.: Data numirii în funcția de conducere: Vechime în funcție: Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: inspector […]

Contractul educational

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. (2) Modelul contractului educațional este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al […]

Transportul școlar

Transportul școlar Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor CAPITOLUL I – SCOPUL Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile. Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific […]

Copilul tau este victima a abuzului la scoala – Ce trebuie sa faci si ce risca profesorii vinovati

Copilul tau este victima a abuzului la scoala? Legea prevede sanctiuni aspre pentru cadrele didactice care supun elevii la rele tratamente, insa putini parinti stiu cum isi pot proteja copiii in cazul in care acestia sunt jigniti, batuti sau nedreptatiti in mod repetat de invatatori sau profesori.In presa apar din cand in cand asemenea cazuri, […]

Accesul în școală

Accesul în școală In conformitate cu nota Ministerului Educatiei nr. 27267/12.11.2012: Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al scolii. Procedurile vor fi aduse la cunoştinţa membrilor comunitarii […]

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională – Procedura privind organizare și desfăşurarea simulării evaluării naţionale  Art. 15 Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptării masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor şcolare. […]

Hotărârile consiliului de administrație

Hotărârile consiliului de administrație Ce ar trebui sa știm: ​1. Hotărârile luate in consiliul de administraţie trebuie făcute publice, fiind afişate la avizier sau pe site-ul școlii, conform Metodologiei-cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 4619/2014 – art. 14 pct.2. ​​ 2. Bugetul scolii trebuie […]

Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui – Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă. (2) Directorul unităţii de învăţământ nume […]

Notarea elevilor

Notarea elevilor Conform Legii educatiei nationale 1/2011 Dispoziţii generale privind evaluarea Art. 71. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. (2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire. (3) Rezultatele evaluării se exprima, după caz, prin […]

Uniforma școlară

Uniforma școlară – în sensul celor stipulate de articolele de mai jos concluzia este că uniforma şcolară nu este obligatorie. Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de […]

Alimentația în școli

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei potabile cu gaz îmbuteliate. Pe lista neagră sunt incluse şi alimentele cu o valoare nutritivă mai mare de 300 de calorii sau produsele neetichetate şi […]

Tema de vacanță

Tema de vacanță – în sensul celor stipulate de articolele de mai jos și elevii au dreptul la odihnă, iar vacanţa este o perioadă de relaxare pentru elevi, neexistând prevăzută că atare obligativitatea temelor de vacanţă. Având in vedere prevederile din ordinul ministerului invatamantului in ceea ce priveste temele OMENCS 5893/28.11.2016: ​Art.5. În perioada vacanţelor, de regulă, […]

Dreptul la pauza

Elevii au dreptul la pauză ​Art. 11. (5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30—35 de […]

Înscrierea la orele de Religie

Înscrierea la orele de Religie Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar ​Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie. ​Art. 2. (1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Normele de igienă privind unitățile pentru educarea, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor

Normele de igienă sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor din sistemul public şi privat. Nerespectarea Normelor de igienă atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii. In 2011 a intrat în vigoare Legea educaţiei […]

Consiliul de administrație al școlii

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar Functionarea consiliului de administratie Art. 10 (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (5) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea persona […]

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi […]
Spread the love