Legislație școlară

Drepturile copilului

Fiecare copil are dreptul de a trăi, de a crește în siguranță și de a fi respectat pentru gândurile și ideile sale. Interesul superior al copilului trebuie să fie întotdeauna o prioritate. Orice țară care refuză să protejeze copiii care sunt maltratați sau care neglijează necesitățile copiilor, încalcă legea. Copiii au o lege internațională pentru […]

Ordin comun privind deschiderea școlilor pe 8 februarie

Ordin comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul școlilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ART. 1 (1) Prezentul ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învățământ preuniversitar. ART.2 Scenariul de funcţionare al […]

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale si se comunica numai elevului sau părintelui. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.   Conform prevederilor din Rofuip Art.67 Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții profesorul diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea […]

Elevii cu CES care urmează să susțină examenul de Evaluare Nationala

În atenția părinților elevilor cu CES care urmează să suțină examenul de Evaluare Nationala pentru admiterea la liceu în clasa a IX-a. 1. Verificați certificatul de CES al elevului. Dacă nu este bifată căsuța ”tulburări/dificultăți de învățare” din certificatul CES, atunci elevul NU are dreptul la aplicarea măsurilor specifice de egalizare a șanselor la Evaluarea […]

Opționalele școlare

Metodologie privind dezvoltarea opționalelor – curriculumului la decizia scolii.  Prezenta metodologie reglementează regimul opționalelor – curriculumului la decizia școlii (CDS) din învățământul preuniversitar. Regimul opționalelor – curriculumului la decizia școlii CDS cuprinde discipline, module de pregătire opționale ofertate la nivel național și/sau discipline opționale ofertate la nivelul scolii, numite generic opționale. Numărul de ore pe […]

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Art. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. (3) În cazul […]

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, al inspectoratelor școlare şi al unităților de învățământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul sistemului de […]

Temele pentru acasă

ORDIN privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar Art. 1. (1) Prezentul ordin reglementează rolul temelor pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. (2) Prin tema pentru acasă propuse, se va urmări: a) obţinerea de rezultate imediate în învăţare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achiziţiilor şcolare în contexte noi de învăţare etc.); b) […]

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din: totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și a reprezentantului elevilor […]

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept: abuz fizic emoţional psihologic sexual […]

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele are dreptul de a se adresa conducerii unitatii […]

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea este o valoare fundamentală caracteristică ființei umane care stă la baza tuturor drepturilor omului. Unul dintre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la integritatea psihică […]

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt interzise cinci forme de abuz asupra copilului: fizic emotional psihologic sexual economic […]

Un elev este agresat de un cadru didactic? Ce se întâmplă cu agresorul?

Un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din personalul școlii. Ce responsabilități are cel care află de acel abuz? Ce se întâmplă cu agresorul? Asociația VeDem Just răspunde unei situații întâlnite în școlile noastre: un elev este agresat de un cadru didactic sau de altcineva din rândul personalului școlii. Am analizat […]

Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică este condiţionata de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii.  Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, care dovedesc o conduită morală conformă deontologiei […]

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Norme de comportament Conform art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului […]

Orarul școlar

Orarul școlar – elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu: – prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), cu modificările și completările ulterioare – Regulamentului de ordine interioară din […]

Procedura desfăşurării cercetării disciplinare a profesorilor

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic 1. Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de învăţământ. Sesizarea/petiţia/reclamaţia trebuie să fie formulată în scris și trebuie înregistrată la registratura unităţii de învăţământ. Autosesizarea reprezintă sesizarea din oficiu a unității de învățământ […]

Cine trebuie să intervină în cazurile de bullying de la școală

Cu siguranță mulți părinți se întreabă ce este de făcut și cine ar trebui să intervină în cazurile de bullying de la școală. În 2018 a fost semnat un protocol de colaborare care stabilește modul de relaționare al instituțiilor din București în cazul unor violente de tip bullying comise în școli.  1. Un copil victima a bullying-ului va […]

Transferul elevilor

Transferul elevilor ART. 148 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, […]

Lista cu proceduri necesare pentru implementarea SCIM

LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM – sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar. 1. Standardul 1 – Etica si integritate 1.1. Procedura operationala PO – 01.01: Desemnare consilier de etica Formular F01-PO-01.01: Hotararea C.A. privind desemnarea consilierului de etica; Formular F02-POO-01.01: Decizie numire a consilierului […]

Comitetul de părinți

În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de învățător / diriginte care prezidează ședința. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de […]

Codul de etică din învățământ

Codul de etică este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, […]

Dreptul la educație

Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor […]

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale

Răspunderea juridică disciplinară în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale Generalități privind răspunderea juridică disciplinară Sancţionarea angajaților este un act de cele mai multe ori ingrat, dar în acelaşi timp necesar pentru buna desfăşurare a activităţii manageriale. Atragerea răspunderii disciplinare a angajaților vizează două aspecte, respectiv aspectele de fond si aspectele de procedură. Aspectele de fond se […]

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. Pentru a putea fi sanctionati elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, […]

Excursii și tabere școlare

Organizarea si desfășurarea excursiilor și taberelor școlare. Regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber Art. 1. Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de timp liber, excursiilor, taberelor, expedițiilor şi conține prevederi specifice atât pentru activitățile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea […]

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei – copilul are dreptul la respectarea personalităţii si individualităţii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se […]

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Adunarea generală a părinților Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. În adunarea generală a părinților se […]

Documente solicitate de ARACIP

Documente solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității: Actul constitutiv al furnizorului de educație. Statutul furnizorului de educație. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație. Documente […]

Siguranța în școli

Creșterea siguranței în școli Siguranţa în școli se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare. […]

Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic In cazul in care un profesor abuzează un elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru incălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. (2) […]

Calitatea educatiei

Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Pentru a defini o şcoală de calitate trebuie analizat: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum-ul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori […]

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic Evaluarea activităţii profesorului se realizează în următoarele etape: Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice Evaluarea finală a activităţii personalului didactic se face în cadrul consiliului de administraţie. Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul […]

Fișa postului pentru profesor

Ministerul Educației a publicat în fisa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online. FIȘA CADRU A POSTULUI – CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a […]

Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru pentru gimnaziu este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din […]

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru pentru învățământul primar este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile […]

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Document oficial obligatoriu, fişa postului este un act care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. Fișa postului pentru director de școală gimnazială Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: […]

Contractul educational

Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul contractului educațional este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de […]

Transportul școlar

Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul școlar CAPITOLUL I – SCOPUL Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile. Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific educaţionale sunt: transportul […]

Copilul tău este victima a abuzului la școală? Ce trebuie să faci și ce riscă profesorii vinovați

Copilul tau este victima a abuzului la scoala? Legea prevede sanctiuni aspre pentru cadrele didactice care supun elevii la rele tratamente, insa putini parinti stiu cum isi pot proteja copiii in cazul in care acestia sunt jigniti, batuti sau nedreptatiti in mod repetat de invatatori sau profesori.In presa apar din cand in cand asemenea cazuri, […]

Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor si a personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al scolii. Procedurile […]

Notarea rezultatelor de la simulările naţionale

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională pot să fie trecute în catalog, la cererea elevilor sau a părinților. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor. Procedura privind notarea, organizare și desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, […]

Hotărârile consiliului de administrație

Hotărârile consiliului de administrație Ce ar trebui sa știm: ​1. Hotărârile luate in consiliul de administraţie trebuie făcute publice, fiind afişate la avizier sau pe site-ul școlii, conform Metodologiei-cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 4619/2014 – art. 14 pct.2. ​​ 2. Bugetul scolii trebuie […]

Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui – Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă. (2) Directorul unităţii de învăţământ nume […]

Notarea si evaluarea elevilor

Conform Legii educatiei nationale 1/2011 Dispoziţii generale privind evaluarea Art. 71. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. (2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire. (3) Rezultatele evaluării se exprima, după caz, prin calificative, in […]

Uniforma școlară

Uniforma școlară – în sensul celor stipulate de articolele de mai jos concluzia este că uniforma şcolară nu este obligatorie. Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de […]

Alimentația în școli

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei potabile cu gaz îmbuteliate. Pe lista neagră sunt incluse şi alimentele cu o valoare nutritivă mai mare de 300 de calorii sau produsele neetichetate şi […]

Temele de vacanță

Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanţa este o perioadă de relaxare pentru elevi. Astfel că, temele de vacanță nu sunt obligatorii.  Având în vedere prevederile din ordinul ministerului învățământului în ceea ce privește temele OMENCS 5893/28.11.2016: ​Art.5. – În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar […]
Sharing is caring!