Legislaţie

Documente solicitate de ARACIP

documente aracip

Documente solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar

Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității:

 1. Actul constitutiv al furnizorului de educație.
 2. Statutul furnizorului de educație.
 3. Hotărâre judecătorească de înființare a furnizorului de educație.
 4. Codul de identitate fiscală (CIF) al furnizorului de educație.
 5. Documente de deținere/utilizare a spațiilor școlare.
 6. Documente de deținere/utilizare a bazei materiale.
 7. Proiectul de dezvoltare instituțională – PDI/ plan de acțiune al școlii – PAS.
 8. Planuri operaționale.
 9. Oferta educațională.
 10. Lista dotărilor disponibile.
 11. Lista cu fondul de carte propriu.
 12. Stat de funcții.
 13. Regulamentul de ordine interioară.
 14. Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare și a parteneriatelor încheiate de unitatea de învățământ, pe ultimul ciclu de învățământ / Protocoalele de colaborare cu diferite instituții, Parteneriate cu unități de învățământ similare din țară și străinătate
 15. Contract educațional.
 16. Situațiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanțele obținute la concursuri și olimpiade școlare, respectiv situațiile prvind inserția absolvenților pe piața forței de muncă, după caz.
 17. Oferta curriculară.
 18. Lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unității de învățământ.
 19. Lista planurilor de învățământ și a programelor școlare.
 20. Lista cadrelor didactice.
 21. Declarația-angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfășoare activități de învățământ în unitatea școlară respectivă.
 22. Acte privind inspecțiile și controalele efectuate în unitatea de învățământ pe ultimul ciclu de învățământ, conform registrului de procese-verbale de inspecții.
 23. Autorizația sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs.
 24. Aviz PSI, dacă este cazul, conform legislației în vigoare.
 25. Autorizația de funcționare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.
 26. Regulamentul CEAC.
 27. Decizie privind desemnarea membrilor CEAC.
 28. Strategia CEAC.
 29. Raportul anual de evaluare internă a calității – RAEI.
 30. Proceduri operaționale care să susțină Sistemul de control intern/ managerial.
 31. Proceduri de autoevaluare instituțională.
 32. Proceduri de evaluare sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți.
 33. Proceduri de evaluare sistematică a satisfacției personalului.
 34. Proceduri de comunicare inetrnă, decizie și raportare.
 35. Proceduri de identificare și de prevenire a perturbărilor majore.
 36. Proceduri de control al documentelor și al înregistrărilor.
 37. Proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi.
 38. Instrumente de monitorizare și evaluare internă specifice unității de învățământ (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiză cantitativă și calitativă).
 39. DOcumente privind progresul în dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare și informare (CDI).
 40. Evidența activității de perfecționare și formare continuă a personalului/ participarea cadrelor didactice la programe și activități de dezvoltare profesională.
 41. Portofolii de progres ale elevilor (fișe/ documente de evaluare. indicatori de performanță, lucrări/teste/ produse ale activității).
 42. Portofoliile cadrelor didactice (planificări calendaristice, proiectele activităților de învățare, lista manualelor și a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de notare a testelor/ lucrărilor elevilor).
 43. Procedură privind accesul la informațiile de interes public.
 44. Formulare tip – Cerere, solicitare informații de interes public; Reclamație administrativă; răspuns la cerere; răspuns la reclamație administrativă.
 45. Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.
 46. Contracte de muncă.
 47. Decizii de numire pe post.
 48. Fișe de post.
 49. Fișe anuale de evaluare a activității.
 50. Decizii de încetare a raporturilor contractuale.
 51. REVISAL (partea care poate fi imprimată).
 52. Scheme orare pe nivel de studiu.
 53. Orarul unității de învățământ.
 54. Planul de școlarizare.
 55. Registrul de procese-verbale.
 56. Documente școlare.
 57. Acte de studii.
 58. Graficul activităților extracurriculare.
 59. Organigrama.
documente aracip
documente aracip
documente aracip
documente aracip
documente aracip

Prin legislaţia calităţii se înţelege:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și compeltările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 • Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • OMECTS nr. 4688/2012 privind aprobarea Ghidului general – Calitate în școala din România prin standarde și standarde de referință, a cerințelor minimale pentru serviciile educaționale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învățământul
  preuniversitar;
 • OMECTS nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar.