You are currently viewing Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

Art. 94

(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal învăţător / diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/ certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului / dirigintelui clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţător / diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

Motivarea absenţelor pentru elevii care participă la olimpiade sau la competiții școlare

Art. 95

(1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

Extras din Rofuip

Cerere pentru motivarea absenţelor

Domnule/Doamnă diriginte/-ă,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………, părinte / tutore legal al elevului/elevei …………………………………………………………. din clasa a ……., solicit motivarea absențelor fiului/fiicei mele din dată de …………………………….,

când a lipsit de la cursuri din motive ……. (medicale, personale, etc).

Dată: ……………………..

Semnătura părintelui: …………………………..

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?