Legislaţie

Motivarea absențelor

Motivarea absenţelor

Legislația privind motivarea absențelor elevilor se regăsește în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie.

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

Citiți aici mai multe despre atributiile dirigintelui.

În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal învăţător / diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz:

  • adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate
  • adeverinţă/ certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

Motivarea absențelor – ce trebuie sa facă părinții

Părinții pot motiva 40 de absențe pe an. Părintele scrie o cerere prin care se solicita motivarea absentelor efectuate de către elev. Cererea trebuie sa conțină și motivul absentării, motiv care poate fi de ordin personal sau familial, sau de ordin medical, dovedit cu acte.

În limita a 40 de ore de curs pe an şcolar, fără a depăşi 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului / dirigintelui clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învățător / diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Părintele scrie o cerere prin care se solicita motivarea absențelor efectuate de către elev. Cererea trebuie sa conțină și motivul absentării, care poate fi de ordin personal sau familial sau de ordin medical, dovedit cu acte. 

Motivarea absențelor pentru elevii care participă la olimpiade sau la competiții școlare

La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

De reținut este și faptul ca „este interzisa consemnarea absentei ca mijloc de coerciție”, prin urmare profesorii nu au voie sa treacă elevilor absența pentru a-i pedepsi.

Cerere pentru motivarea absențelor

Doamna Învățătoare
Doamna/domnule diriginte,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………, părinte / reprezentant legal al elevului/elevei …………………………………………………………. din clasa a ……., solicit motivarea absențelor fiului/fiicei mele din data de ……………………………., când a lipsit de la cursuri din motive ……. (medicale, personale, etc).

Data: ……………………..

Semnătura părintelui: …………………………..

Extras din Rofuip

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *