You are currently viewing Notarea si evaluarea elevilor

Notarea si evaluarea elevilor

Conform Legii educatiei nationale 1/2011

Dispoziţii generale privind evaluarea

Art. 71.

(1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea.
(2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire.
(3) Rezultatele evaluării se exprima, după caz, prin calificative, in invatamantul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, in invatamantul secundar si in invatamantul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, in mod similar testelor internaţionale.
(4) Controlul utilizării si al respectării standardelor naţionale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecţia şcolara.
(5) Notarea elevilor fara utilizarea si respectarea standardelor naţionale si a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinara si se sancţionează conform prevederilor prezentei legi.

„Standardele de evaluare nu au fost elaborate, întrucât nu a fost clarificat procesul de elaborare a descriptorilor de evaluare pentru fiecare competență specifică din programa în vigoare.”(Raspunsul ministerului Educatiei)


Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – ROFUIP

 Art. 113 – (3) Rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj, etc. nu poate fi folosit ca mijlloc de coercitie, aceasta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale.

 Art. 115 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
a) chestionări orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate;
e) proiecte;
f) interviuri;
g) portofolii;
h) probe practice;
i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către ministerul educaţiei /inspectoratele şcolare, elaborate în conformitate cu legislația națională;

Sharing is caring!