Legislaţie

Opționalele școlare

Opționalele școlare

Opţionalele şcolare diferă că număr de la un ciclu de învăţământ la altul, de la o specializare la altă. Opţionalele se aleg din oferta pusă la dispoziţie de către şcoală.

Opţionalele şcolare fac parte din trei mari categorii:

 • disciplină nouă – care nu este cuprinsă în trunchiul comun;
 • disciplină de aprofundare
 • disciplină de extindere, propusă în general la clasele cu un nivel foarte ridicat, unde, de obicei, se depăşeşte programa.

Iată mai jos metodologia care reglementează regimul opționalelor – curriculumului la decizia școlii (CDS) – din învățământul preuniversitar.

Regimul opționalelor școlare

CDS cuprinde discipline, module de pregătire opționale ofertate la nivel național și/sau discipline opționale ofertate la nivelul scolii, numite generic opționale.

Numărul de ore pe săptămână alocat pentru CDS este stabilit prin planul-cadru de învățământ.

Oferta națională de CDS aprobată și promovată la nivel național cuprinde discipline relevante pentru toți elevii, în raport cu finalitățile educaționale.

Programele școlare ale disciplinelor promovate în oferta națională de CDS pot fi propuse de: ministerul educației, instituții aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului educației, alte organizații și instituții cu experiență în domeniul educației, inclusiv ca rezultat al dezvoltării sau pilotării în proiecte educaționale de interes național. Programele școlare respectă criterii de calitate, precum: relevanță în raport cu prioritățile de politică educațională (educație incluzivă, educație pentru dezvoltare durabilă, educație pentru sănătate, educație pentru cetățenie democratică, cetățenie digitală etc.); reflectarea unor teme de actualitate în raport cu profilul de formare al absolventului, cu mediul social și profesional; complementaritate în raport cu oferta de trunchi comun sau de curriculum diferențiat; caracter inovativ din perspectivă științifică sau metodologică. Programele se aproba prin Ordin de Ministru.

Opționalele ofertate la nivelul scolii au ca reper nevoile și interesele de învățare ale elevilor, resursele umane și materiale ale școlii, contextul cultural, social și economic local.

Tipurile de opționale care pot fi incluse în curriculumul la decizia școlii

La nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal pot fi stabilite următoarele tipuri de opționale:

a) Opțional de aprofundare

Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activități de învățare.

Caracteristici:

 • nu necesită denumire și programă nouă;
 • se păstrează aceleași competente specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi comun;
 • se elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde: justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective; lista de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun;
 • nu necesită rubrică nouă în catalog; calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.

b) Opțional ca disciplină nouă

Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unor noi achiziții, specifice nevoilor și intereselor de învățare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun sau în curriculumul diferențiat.

b.l) Opțional ca nouă disciplină

Definiție: este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă fată de cele incluse în trunchiul comun sau introduce noi domenii corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun, ori le dezvoltă pe cele existente.

Caracteristici:

 • necesită denumire și programă școlară nouă;
 • programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
 • necesită rubrică nouă în catalog.

b.2) Opțional integrat

Definiție: este acel tip de opțional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii auriculare.

Caracteristici:

 • necesită denumire și programă școlară nouă;
 • programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
 • necesită rubrică nouă în catalog.

Constituirea ofertei de opționale școlare

Proiectarea ofertei de CDS se face pe baza unei analize de nevoi realizată de Comisia pentru curriculum a scolii. Analiza de nevoi vizează: interesele de învățare ale elevilor înscriși în unitatea de învățământ; oportunitățile educaționale și resursele scolii, contextualizate în funcție de viziunea și misiunea asumate de către aceasta; specificul socio-economic și cultural local; analiza SWOT a implementării ofertei curriculare din anul școlar anterior, din perspectiva impactului asupra rezultatelor învățării; concluziile consultării directe a pârților interesate (elevi, părinți și, după caz, reprezentanți ai comunității locale).

Consultarea directă a elevilor și părinților se realizează de către învățător / diriginte, iar consultarea reprezentanților comunității locale, de către conducerea scolii. In cazul claselor al căror plan-cadru prevede plajă orară pentru CDS, părinții și elevii vor fi consultați și în legătură cu numărul de ore de CDS pentru care optează.

Documentul de analiză de nevoi se prezintă și se dezbate în Consiliul profesoral.

Cadrele didactice propun opționale, ținând cont de analiza nevoilor și de oportunitățile identificate, precum și de preferințele exprimate de elevi, părinți, comunitate locală.

Opționalele pentru clasele de început ale unui nivel de învățământ se propun de către cadrele didactice, pe baza experienței de implementare a opționalelor organizate în anii școlari anteriori.

Fiecare propunere de opțional include: denumirea și tipul opționalului, clasa, nivelul de învățământ la care este propus, aria curriculară în cadrul cărora este organizat , precum și durata de desfășurare (un an sau mai mulți ani școlari). De asemenea, propunerea include argumentarea relevanței opționalului și o scurtă prezentare a elementelor de conținut.

Propunerile de opționale vor fi analizate în colective de cadre didactice care predau aceleași discipline școlare, din cadrul acelorași arii curriculare. In cazul opționalelor integrate, analiza se va face cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate.

Comisia pentru Curriculum a scolii centralizează opționalele propuse de colectivele de cadre didactice și realizează oferta CDS a școlii, care conține lista de opționale propuse. Comisia pentru Curriculum se asigură că, dacă numărul maxim de ore alocate în planul-cadru pentru opționale la o clasă este n, atunci vor fi ofertate cel puțin n+1 propuneri de opționale.

Oferta de curriculum la decizia școlii este prezentată, dezbătută și avizată de Consiliul profesoral, iar forma finală rezultată din această dezbatere este propusă spre aprobare Consiliului de administrație al scolii.

Prezentarea ofertei elevilor și părinților

Comisia pentru curriculum a scolii coordonează prezentarea ofertei de CDS părinților și elevilor. Prezentarea publică a ofertei de CDS se poate face prin: afișare pe site-ul și în incinta scolii, discuții cu părinții și cadrele didactice care vor preda opționalul, informarea elevilor și părinților prin intermediul poștei electronice, precum și alte modalități de informare stabilite la nivelul scolii.

Fișa pentru alegerea opționalelor școlare

Alegerea opționalelor și a numărului acestora de către elevi/părinți se realizează pentru fiecare an școlar și se face prin completarea fișei pentru exprimarea opțiunilor, asumate prin semnătură, după cum urmează:

a) pentru elevul care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani, fișa este completată și semnată de către unul dintre părinți;

b) pentru elevul care a împlinit vârsta de 14 ani, fișa este completată și semnată de către acesta, iar părintele semnează pentru luare la cunoștință.

Fisa de alegere a optionalului
Fișă pentru alegerea opționalului 

Părinții sau, după caz, elevii claselor de început de nivel de învățământ (clasa pregătitoare sau clasele a V-a și a IX-a, în cazul în care înscrierea se face într-o altă unitate de învățământ) completează și semnează fișa pentru exprimarea opțiunilor odată cu depunerea dosarului de înscriere.

Învățătorul/ dirigintele centralizează opțiunile pentru CDS exprimate de către elevi și părinți la nivelul fiecărei clase.

Comisia pentru curriculum primește opțiunile pentru CDS de la învățători/ diriginți, le centralizează pentru fiecare nivel de clasă și prezintă rezultatul Consiliului profesoral. Situația opțiunilor pentru CDS este dezbătută în Consiliul profesoral, care întocmește și avizează lista de opționale ce urmează a fi înaintată Consiliului de administrație pentru aprobare.

In stabilirea listei de opționale, Consiliul profesoral va tine cont de criterii, precum:

a) numărul și ordinea opțiunilor exprimate pentru un anumit titlu;

b) respectarea prevederilor legale privitoare la numărul minim de elevi într-o formațiune de studiu.

In vederea respectării opțiunilor exprimate de elevi/părinți, stabilirea listei de opționale va lua în calcul inclusiv posibilitatea de organizare a unui bloc orar pentru CDS, care să permită participarea la un opțional comun a elevilor din clase diferite, de la același nivel de studiu.

Consiliul de administrație aprobă lista finală a opționalelor care vor fi organizate în unitatea de învățământ în anul școlar următor.

Elevii și părinții vor fi informați despre opționalele aprobate pentru clasa respectivă de către învățător/ diriginte.

Conducerea școlii transmite inspectoratului școlar lista de opționale aprobate, pe clase, pentru anul școlar următor.

Proiectarea programelor pentru opționalele alese

Pentru opționalele selectate ca nouă disciplină pentru a fi implementate în anul școlar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează proiectele acestor programe școlare. Elaborarea proiectelor trebuie să respecte structura programelor școlare pentru disciplinele din trunchiul comun.

Pentru opționalele de aprofundare selectate, cadrele didactice propunătoare elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective, și o listă de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun.

In cazul în care oferta de CDS a școlii cuprinde opționale selectate din oferta naționala, programele școlare corespunzătoare se anexează la dosarul Comisiei pentru curriculum și la portofoliul cadrelor didactice propunătoare.

Avizarea programelor pentru disciplinele opționale

Consiliul de administrație al scolii transmite inspectoratului școlar proiectele programelor de opțional ca nouă disciplină care urmează să fie implementate în anul școlar următor, în vederea obținerii avizului de specialitate al inspectoratului școlar. Avizul poate include, după caz, și o serie de recomandări.

Proiectele programelor de opționale care au primit avizul de specialitate din partea inspectoratului școlar sunt aprobate în Consiliul de administrație al scolii. După aprobare, profesorul care urmează să desfășoare opționalul elaborează planificarea calendaristică și, după caz, diferite materiale suport. Opționalele aprobate sunt incluse în schemele orare ale claselor.

Monitorizarea și evaluarea implementării opționalelor școlare

Conducerea scolii are responsabilitatea să verifice completarea corectă a cataloagelor cu opționalele pentru fiecare clasa.  

Comisia pentru curriculum a scolii coordonează procesul de monitorizare și evaluare a implementării CDS. Comisia elaborează anual un document de analiză a calității și eficienței opționalelor implementate la nivelul scolii, prin prelucrarea și interpretarea informațiilor obținute din procesul de monitorizare.

Evaluarea calității și eficienței unui opțional se face prin raportare la scopul și specificul opționalului implementat. Evaluarea se realizează prin modalități diverse, precum: asistențe, inspecții la clasă; investigarea opiniei elevilor și/sau a părinților/a altor factori interesați (de exemplu, agenți economici, parteneri ai școlii), cu privire la CDS implementat, prin discuții, aplicare de chestionare, inclusiv chestionare de evaluare a satisfacției, alte modalități stabilite la nivelul scolii.

Comisia pentru curriculum întocmește raportul privind calitatea și eficienta opționalelor desfășurate în unitatea de învățământ și îl prezintă în Consiliul profesoral. Concluziile și recomandările raportului sunt valorificate în raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară și fundamentează analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei de CDS din anul școlar următor.

Inspectoratele școlare monitorizează și evaluează calitatea și eficienta CDS dintr-o unitate de învățământ, în cadrul inspecțiilor generale și de specialitate.

Extras din OM 5915/2020. Documentul integral poate fi găsit aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *