Legislaţie

Orarul școlar

Orarul școlar

Orarul școlar reprezintă un document de planificare aplicabil în cadrul fiecărei școli în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și de organizare a activităților didactice, la nivel zilnic, săptămânal, semestrial, anual.

Orarul școlar influențează în mare măsură activitatea elevului, de aceea el trebuie întocmit cu grijă, ținând cont pe cât posibil de anumite norme.

Elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu:

  • prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  • Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), cu modificările și completările ulterioare
  • Regulamentului de ordine interioară din fiecare școală
  • pe baza programei școlare.

Potrivit prevederilor legale menționate, directorul coordonează comisia  de întocmire a  orarului  cursurilor  unității  de învățământ și îl propune spre aprobare consiliului de administrație.

Învăţământul primar

Învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. Pentru unităţile de învăţământ care funcţionează în cel puţin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.

În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative.

În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.

Învăţământul gimnazial si liceal

Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

Back to list