You are currently viewing Ordin de ministru privind învăţarea online

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea online

Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online

Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, al inspectoratelor școlare şi al unităților de învățământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.

(2) Măsurile prevăzute de prezenta instrucțiune au scopul de a asigura desfășurarea procesului de învățare online.

Secțiunea 2 – Măsuri la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării şi al instituțiilor centrale din subordine / in coordonare privind învăţare online

Art. 2. Ministerul Educației şi Cercetării, prin Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (DGIP), elaborează şi adoptă Planul național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar.

Art. 3. (1) Ministerul Educației şi Cercetării, prin Centrul National de Politici şi Evaluare în Educație (CNPEE), operaționalizează portalul Digital pe educred.ro (https: / /digital.educred.ro), ca totalitate a platformelor de e-clearing şi a resurselor de învățare online asigurate şi, după caz, validate şi recomandate de Ministerul Educației şi Cercetării.

(2) Portatul Digital pe educred.ro va conține o secțiune cu tutoriale şi alte materiale de învățare, destinată formării şi susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare online şi gestionării activităților elevator pe platforme de învățare

(3) Ministerul Educației şi Cercetării dezvoltă instrumente pentru toți actorii din sistemul de învățământ: preșcolari, elevi, cadre didactice, directori ai unităților de Învățământ, inspectori cotari, consilieri cotari, părinți/reprezentanți telali etc., în vederea monitorizării, susținerii şi îmbunătățirii accesului la învățare.

(4) Informațiile relevante pentru monitorizarea, susținerea şi îmbunătățirea accesului la Învățare vor fi completate în SIIIR de unitățile de învățământ, în conformitate cu solicitările Ministerului Educației şi Cercetării.

Art. 4. (1) CNPEE, pe baza datelor preluate din SIIIR elaborează şi publică, semestrial, analize privind accesul unităților de învățământ, al cadrelor didactice şi al elevilor la resurse pentru învățarea online, precum şi referitoare la pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor de clearing şi a resurselor de învățare online asigurate şi, după caz, validate şi recomandate de Ministerul Educației şi Cercetării.

(2) Analizele vor evidenția pentru fiecare unitate de învățământ şi pentru fiecare structură subordonată:

 1. dotarea cu terminale de tip desktop, laptop, tabletă funcționale.
 2. conectarea la internet.
 3. gradul de acces al unităților de învățământ la platforme de învățare, instrumente şi resurse necesare desfășurării activităților de învățare ontine;
 4. numărul şi procentajul cadrelor didactice, care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă şi telefon inteligent, conectate la internet, în folosință exclusivă şi/sau partajată cu alți membri ai familiei;
 5. numărul şi procentajul elevilor, care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă şi telefon inteligent, conectate la internet, in folosință exclusivă şi/sau partajată cu alți membri ai familiei;
 6. aspecte privind calitatea procesului didactic online prin valorificarea rezultatelor din instrumentele de feedback.

Art. 5. (1) Ministerul Educației şi Cercetării va face demersurile necesare pentru introducerea in curriculumul programelor de formare psihopedagogică inițiată, a disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-învățare-­evaluare.

(2) începând cu data intrării in vigoare a prezentei instrucțiuni, Casele Corpului Didactic vor elabora programe de formare continuă destinate personalului didactic, iar Comisia Specializată de Acreditare (CSA) din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării, va acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei in procesul de predare-învățare-evaluare, pentru cadrele didactice.

Art. 6. (1) Ministerul Educației şi Cercetării poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriu României, a stării de urgenta) şi pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată şi

(2) Ministerul Educației şi Cercetării elaborează şi diseminează, prin experții Centrului National de Politici în Evaluare şi Examinare (CNPEE), pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test şi bareme de evaluare şi de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea Evaluării Naționale a elevilor de clasa a VIII-a şi a Examenului National de Bacalaureat.

(3) Ministerul Educației şi Cercetării actualizează actele normative care reglementează fișa postului cadrelor didactice şi evaluarea acestora, incluzând atribuții specifice şi indicatori de performanta, referitori la proiectarea, realizarea şi evaluarea activităților de învățare online.

Secțiunea 3 – Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare privind învăţare online

Art. 7. Inspectoratele școlare județene/ al municipalului București realizează următoarele activități:

 1. elaborează Planul județean / al Municipiului București de intervenție educațională pentru situația suspectării cursurilor prin adaptare la specificul regional şi local în concordanță cu Planat național prevăzut la Art. 2;
 2. monitorizează organizarea şi desfășurarea activităților suport pentru învățarea online în unitățile de invătamant din subordine;
 3. monitorizează completarea în SIIIR de către unitățile de învățământ, a informațiilor relevante pentru susținerea şi Îmbunătățirea accesului la învățare at beneficiarilor sistemului de educație analizează aceste date cu scopul actualizării periodice a planului prevăzute la lit. a);
 4. colaborează cu autoritățile administrației publice județene şi locale In vederea asigurării echipamentelor informatice şi a conectării la Internet a unităților de Învățământ;
 5. asigură, monitorizează, analizează şi pune In aplicare împreună cu unitățile de Învățământ, cu casele corpului didactic şi cu furnizorii programelor de formare continuă acreditate, pregătirea personalului didactic din Învățământul preuniversitar;
 6. îndrumă prin inspectorii școlari de specialitate / profesorii metodiști, cadrele didactice in: – proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare online; – elaborarea unor exemple de resurse educaționale;

7. organizează sesiuni online cu cadrele didactice pentru transferul de bune practici în învățarea online;

8. transmit Ministerului Educației şi Cercetării, raportări cu privire la organizarea şi desfășurarea activității suport pentru Învățarea ontine, conform formatului şi termenelor stabilite de Ministerului Educației şi Cercetării;

9. aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal Implicat în organizarea şi desfășurarea activității suport pentru Învățarea online, în scopul luării măsurilor care să conducă la Îmbunătățirea accesului, participării şi a calității activităților desfășurate online.

Secțiunea 4 – Măsuri la nivelul unităților de învățământ preuniversitar privind învăţare online

Art. 8. Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a învățării on-tine:

 1. aplică planul de acțiune at ISJ / ISMB prevăzut la art. 7, lit. a);
 2. informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii şi părinții acestora, cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ şi la modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line In această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligațiile acestora;
 3. realizează completarea în SIIIR a informaților relevante pentru susținerea şi îmbunătățirea accesului la învățare at beneficiarilor sistemului de educație;
 4. asigură accesul cadrelor didactice şi elevator la platforme educaționale, prin înregistrarea unității de învățământ (dacă este cazul);
 5. colaborează cu autoritățile administrație publice tocate şi cu inspectoratul școlar, pentru completarea dotării cu echipamente informatice şi pentru conectarea la Internet, în funcție de nevoile identificate;
 6. analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice şi le desemnează pe cele care trebuie să participe ta programe de formare;
 7. stabilește, împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginți, platformele, aplicațiile şi resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate in activitatea desfășurată;
 8. realizează, împreună cu profesorii diriginți şi cadrele didactice, un program săptămânal care include activitățile de învățare pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora;
 9. stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele didactice;
 10. identifică şi aplică modalități de susținere a activității pentru posibile inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);
 11. aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea şi desfășurarea activității suport pentru învățarea on-Line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării şi a calității activității;
 12. actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line.

Art. 9. (1) Educatoarea / Profesorul pentru învățământ preșcolar/ învățătorul de la clasele pregătitoare, clasele I şi clasele a II-a / Profesorul pentru Învățământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I şi clasele a II-a realizează, după caz, următoarele activități:

 1. informează părinții preșcolarilor / elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor in unitatea de Învățământ şi modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile şi obligațiile acestora;
 2. coordonează activitatea grupei/ clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolarilor/ elevilor ta activitatea de învățare on-line;
 3. participă împreună cu celelalte cadre didactice şi conducerea unității de Învățământ, la stabilirea platformelor, aplicaților şi resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
 4. transmite părinților preșcolarilor/ elevilor de La grupa / clasa pe care o coordonează programul stabilit ta nivelul unității de Învățământ, precum şi alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;
 5. asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor/ elevator la activitățile suport pentru Învățarea on-line;
 6. colectează feedback-ul de la preșcolari/elevi şi părinți, cu privire la organizarea şi desfășurarea activității suport pentru învățarea on-tine şi it transmit conducerii unității de învățământ;
 7. intervine In soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, in care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei.

(2) învățătorul de la clasele a III-a şi clasele a IV-a / Profesorul pentru învățământ primar de la clasele a III-a şi clasele a IV-a / Profesorul diriginte realizează, după caz, următoarele activități:

 1. informează elevii şi părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de Învățământ şi modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile şi obligațiile acestora;
 2. coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line
 3. participă împreună cu celelalte cadre didactice şi conducerea unității de învățământ, la stabilirea platformelor, aplicațiilor şi resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
 4. transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum şi alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-tine;
 5. menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;
 6. oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităților suport pentru învățarea on-line;
 7. asigură comunicarea cu părinții elevilor;
 8. colectează feedback-ul de la elevi şi părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea şi desfășurarea activității suport pentru învățarea on-line şi it transmit conducerii unității de învățământ;
 9. intervine in soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, in care sunt implicați elevii / profesorii clasei.

Art.10. Cadrele didactice realizează următoarele activități:

 1. colectează informații necesare accesului şi participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;
 2. proiectează activitatea suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principilor didactice şi a celor privind învățarea on-line;
 3. desfășoară activitatea didactică în sistem on-line şi sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;
 4. elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum şi alte categorii de resurse şi mijoarce care pot fi utilizate, în procesul de învățare on-line.
 5. elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevator;
 6. oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, in urma participării la activitățile desfășurate şi a rezolvării sarcinilor de lucru;
 7. raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile şi termenele de raportare stabilite de către aceasta;
 8. participă la activitățile de formare şi webinariile recomandate de către MEC, ISJ /ISMB si conducerea unității de învățământ.

Art. 11. (1) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul şi participarea preșcolarului/ elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.

(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice şi de comunicare în situația 1n care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ.

Art. 12.(1) Preșcolarul/ elevul are dreptul de a avea acces gratuit ta portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale şi la alte resurse de învățare digitate, în funcție de nevoi.

(2) Elevul are obligația de a participa la activitățile de Învățare on-line stabilite de unitatea de Învățământ.

Secțiunea 5 – Dispoziții finale privind învăţare online

Art. 13. Ministerul Educației şi Cercetării va actualiza legislația subsecventă Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, in concordantă cu prevederile prezentei Instrucțiuni.

Art. 14. La reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ/notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal.

Art. 15. (1) Pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate, inspectoratele școlare şi unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților locale şi al altor parteneri educaționali, lau măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare şi a accesului la activități de învățare prin identificarea nevoilor şi a soluțiilor de dotare cu echipamente informatice şi conectare la internet.

(2) Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare şi planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, ta activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

Art. 16. in organizarea şi desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?