Legislaţie

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Consiliul de administrație al școlii

Adunarea generală a părinților

Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu.

Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența părintelui copilului/elevului respectiv.

Cine poate convoca sedinta cu parintii

Adunarea generală a părinților se poate convoca:

  • de către educatorul/învățătorul/profesorul diriginte
  • de către președintele comitetului de părinți al clasei
  • de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

Back to list