Legislaţie

Părintii pot convoca ședința cu părinții?

Consiliul de administrație al școlii

Părintii pot convoca ședința cu părinții? Răspunsul este DA.

Adunarea generală a părinților

Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții elevilor de la clasă.

Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui copil se discută individual, numai în prezența părintelui copilului respectiv.

Cine poate convoca ședința cu părintii

Adunarea generală a părinților se poate convoca:

  • de către învățător / profesorul diriginte
  • de către președintele comitetului de părinți al clasei
  • de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

Ședința cu părintii se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

Back to list