drepturile copiilor

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Art. 33
(1) Copilul are dreptul la respectarea personalităţii si individualităţii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
(2) Masurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla in legătura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care afectează starea emoţionala a copilului.

Art. 51
(1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care sa ii permită dezvoltarea, in condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalităţii sale.
(2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează sa fie data copiilor lor si au obligaţia sa înscrie copilul la şcoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare.

Art. 52
(1) Ministerul Educaţiei Naţionale si inspectoratele şcolare si unităţile de invatamant sunt obligate sa întreprindă masuri necesare pentru:

  • facilitarea accesului la educaţia preşcolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toţi copiii;
  • dezvoltarea de programe de educaţie pentru părinţii tineri, inclusiv in vederea prevenirii violentei in familie;
  • organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerinţele programei şcolare naţionale, pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii;
  • organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, in vederea reintegrării lor in sistemul naţional de invatamant;
  • respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber, precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica;
  • prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând masuri active de acordare a unor servicii sociale in mediul şcolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport si altele asemenea.

(2) In cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice si de a fi informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalităţilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante in cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise

(3) Copilul, personal si, după caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalităţile si rezultatele evaluării si de a se adresa in acest sens conducerii unitarii de invatamant, in condiţiile legii.
(4) Cadrele didactice au obligaţia de a referi centrelor judeţene de resurse si asistenta educaţionala cazurile de abuz, neglijare, exploatare si orice alta forma de violenta asupra copilului si de a semnala serviciului public de asistenta sociala sau, după caz, direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului, aceste cazuri.

Art. 53
(1) Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
(2) Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii vârstei sale si la activităţile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Autorităţile publice au obligaţia sa contribuie, potrivit atribuţiilor ce le revin, la asigurarea condiţiilor exercitării in condiţii de egalitate a acestui drept.

Art. 94
(1) Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntara a unei persoane care se afla intr-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sănătatea fizica sau psihica a copilului, si se clasifica drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual si economic.

Art. 95
Sunt interzise savarsirea oricărui act de violenta, precum si privarea copilului de drepturile sale de natura sa pună in pericol viata, dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, integritatea corporala, sănătatea fizica sau psihica a copilului, atât in familie, cat si in instituţiile care asigura protecţia, îngrijirea si educarea copiilor, in unitati sanitare, unitati de invatamant, precum si in orice alta instituţie publica sau privata care furnizează servicii sau desfasoara activitati cu copii.

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014