Legislaţie

Notele de la simulare nu se trec în catalog

Simularea examenelor de Evaluare Națională

Notele de la simulare nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui. Rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate și sunt comunicate direct elevilor la nivelul unităților de învățământ. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Cum se face notarea?

Evaluarea lucrărilor se realizează astfel: fiecare lucrare este evaluată de 2 profesori evaluatori din școală. In situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate în unitatea de învățământ, există posibilitatea evaluării și de către un profesor din afara școlii.

Nota fiecărei lucrări de la simulare se stabilește în felul următor:

  • după notarea lucrării de către cei 2 profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.
  • în cazul în care diferența între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți 2 profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două valori extreme (cea mai mare și cea mai mică), ca medie aritmetică a celor două valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare.

Citiți aici și despre precizări privind redactarea lucrărilor la Evaluarea Națională.

Procedura privind notarea rezultatelor de la simulare

Rezultatele obținute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părintii, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performantelor școlare.

Notele de la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise.

Fiecare unitate de învățământ analizează rezultatele la simulare pentru elevii pe care îi școlarizează și elaborează un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere acolo unde acest fapt se impune.

Inspectoratele școlare analizează rezultatele simulărilor și elaborează un raport pe baza rapoartelor unităților de învățământ. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere acolo unde acest fapt se impune.

Raportul se transmite Ministerului Educației în termen de maximum o lună de la încheierea ultimei probe scrise a simulării

Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulare sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul școlar, în vederea creșterii calității educației.

Model de cerere pentru trecerea notelor de la simulare în catalog

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………….., părinte/tutore al elevului/elevei ………………………… clasa …………. din cadrul școlii/liceului  ……………………………………………………… doresc trecerea în catalog a notei obținute la simularea Evaluării Naționale (sau Bacalaureatului) anul …. la disciplina ……………………………………………………….

Data

Semnătura

Procedura privind organizarea şi desfășurarea simulării evaluării naționale şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat.