Legislaţie

Notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Simularea examenelor de Evaluare Națională

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională se trec în catalog, doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui legal. Rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate și sunt comunicate direct elevilor la nivelul unităților de învățământ. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor.

Procedura privind notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Rezultatele obținute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părintii, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performantelor școlare.

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale.

Model de cerere pentru notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………….., părinte/tutore al elevului/elevei ………………………… clasa …………. din cadrul școlii  ……………………………………………………… doresc trecerea în catalog a notei obținute la simularea Evaluării Naționale anul …. la disciplina ……………………………………………………….

Data

Semnătura

Back to list