Combinaţia de teste limba română – limba engleză

În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare:

 1. Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare.
 2. Raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani);

Cateva concluzii

 1. se poate constata că elevii performează, în general, mai bine la itemii care testează nivelul de înţelegere a textului suport în comparaţie cu itemii care vizează nivelul de exprimare liberă;
 2. Elevul de clasa a şasea are o dificultate vădită în abordarea textului non literar în română, dificultate diminuată în cazul limbii străine (care, de altfel, se situează în cu totul altă paradigmă a învăţării). Constatarea nu face decât să dubleze, completeze şi reconfirme concluziile la care au ajuns de-a lungul anilor studiile PISA cu privire la capacitatea de citire şi înţelegere a textelor non literare la elevii români;
 3. se remarca o ușoară creștere a nivelului de perfomanță la itemii care vizează înțelegerea textelor, dar și o scădere greu explicabilă a capacității de exprimare în scris, atât în limba maternă, cât și în limba română;
 4. Aproximativ 50% dintre elevi demonstrează că au unele dificultăți privind exprimarea opiniei personale/justificării pornind de la aspecte-cheie ale textului citit la prima vedere;
 5. Aproximativ 50% dintre elevii de clasa a VI-a oferă răspunsuri parțiale unor sarcini de lucru simple probabil deoarece nu citesc cu atenție cerința formulată, atât în limba română, cât și în limba maternă și în limba modernă 1. Procentajele ridicate de răspunsuri parțiale pot indica fie lipsa de atenție / concentrare / motivare în înțelegerea sarcinii de lucru, fie înțelegerea parțială a sarcinii de lucru. Aceste informații de bază pot fi integrate într-un feedback sau într-un diagnostic individualizat de către cadrul didactic de la clasă, prin corelarea cu informații suplimentare, provenind din surse diferite: evaluarea curentă, de la clasă, eventual alte teste formative etc.

Matematica si stiinte (matematica, fizica, biologie)

Pentru proba transdisciplinară „Matematică şi Ştiinţe”, analiza curriculumului monodisciplinar actual la „Matematică”, „Fizică” şi „Biologie” a făcut posibilă formularea următorului set de competenţe de evaluat, comune la nivelul disciplinelor aflate în aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”:

 1. C1. Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar.
 2. C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale.
 3. C3. Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă.
 4. C4. Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete.
 5. C5. Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice.
 6. C6. Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Testele conțin atât itemi cu un nivel scăzut de dificultate, cât și itemi mai dificili, astfel încât să se poată obține informații descriptive detaliate despre gradul de formare/dezvoltare a competențelor evaluate pentru cât mai mulți dintre elevi.

Deoarece activitatea desfășurată în domeniul matematicii și științelor necesită abilități integrate care interacționează unele cu altele, au fost formulați itemi care prin intermediul codurilor alocate răspunsurilor oferă simultan informații despre formarea mai multor competențe.

evaluarea nationala

Cateva concluzii

 1. în general, în județele în care scorul mediu obținut la proba de matematică și științe din cadrul evaluarii de la cls a VI-a este sub media de la nivel național si media notelor obținute la proba de matematică de la evaluarea de la clasa a VII-a este sub media la nivel național;
 2. analizarea corelațiilor dintre scorul mediu la proba de matematică și științe, ENVI și media notelor obținute la ENVIII scoate în evidență următoarele aspecte:
  1. în mediul urban, coeficientul de corelație indică o corelație foarte puternică între scorul mediu (ENVI) și media notelor (ENVIII), chiar dacă este vorba despre elevi de la clase diferite (a VI-a, respectiv a VIII-a).
  2. in mediul rural, corelația dintre scorul mediu la nivel de școală la proba de matematică și științe la ENVI și media la nivel de școală de la ENVIII este slabă;
 3. Trebuie înțeles faptul că o „cosmetizare” a rezultatelor obținute la evaluările realizate de către profesorii din școală nu este nici în interesul elevului, nici în interesul procesului de învățământ, împiedicând cunoașterea situației reale și orientarea școlară corectă a elevilor;
 4. In medie, sub 35% dintre elevi demonstrează faptul că au gândire logică, creativă, că au capacitatea de analiză și de sinteză pentru rezolvarea unei situații problemă în ceea ce privește starea de sănătate a organismului, manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții.
 5. In medie, aproximativ 20% dintre elevi dau răspunsuri corecte, dar nu pot motiva, argumenta răspunsul dat. O cauză ar putea fi aceea că învățarea nu este activă, elevii nu sunt antrenați în analizarea unor situații problemă, nu sunt puși în situații de interpretare contextualizată a unor informații științifice, de rezolvare a unor situații concrete de viață pe baza unei gândiri logice.
 6. În cadrul probei de matematică și științe (in 2017) 6% dintre elevi au răspuns corect și complet la cel mult un item, iar 20% dintre elevi au răspuns complet și corect la cel mult trei itemi. Aceste procente (care pot fi considerate un indicator al numărului elevilor cu performanțe foarte scăzute) sunt foarte apropiate de cele înregistrate in 2015;
 7. Pentru elevii care încă înregistrează performanțe extrem de scăzute se pune problema unei intervenții de urgență în scopul creșterii nivelului de interes și motivație și al acordării de ajutor în vederea recuperării decalajelor. Nu trebuie uitați nici elevii aflați la celălalt capăt al spectrului, elevii capabili de performanță, care trebuie încurajați și sprijiniți, inclusiv prin oferirea de activități științifice suplimentare de învățare.

***

Surse

Like
Sharing is caring!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *