Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică este condiţionata de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii. 

Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • condiţiile de studii prevăzute de lege,
 • care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor,
 • care dovedesc o conduită morală conformă deontologiei profesionale,
 • care  sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.

Nu pot ocupa posturile didactice / de conducere persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:

 • prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă;
 • comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 • practicarea, în public, a unor activități cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. (Art 234/LEN 1/2011).

În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet.

Supravegherea sănătății este asigurată prin medici de medicina muncii

În conformitate cu Legea securităţii și sănătății în muncă nr. 319/2006 supravegherea sănătății muncitorilor din orice domeniu de activitate, deci și din învăţământ, este asigurată prin medici de medicina muncii.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sănătății personalului angajat în învăţământ sunt examinările medicale la angajarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea activităţii, supravegherea specială și promovarea sănătății la locul de muncă, acestea fiind realizate de către medicii de medicină muncii.

Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la medicul de medicină muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, în acest caz fiind unităţile de învăţământ.

Personalul didactic din instituţiile de învățământ

Examinarea psihologică anuală a personalului din învățământul preuniversitar se realizează de către psihologii școlari. Totodată, personalul din învățământul preuniversitar este obligat să prezinte conducerii unității școlare o declarație pe propria răspundere că nu suferă de afecțiuni psihice. În cazul constatării unor tulburări de natură psihocomportamentală, psihologii școlari informează directorii unităților de învățământ. Aceștia vor solicita, în condițiile legii, un examen medical specializat de la un cabinet de medicină a muncii.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă. ( Cf. H.G. nr. 1169/2011).

Personalul didactic din instituţii de învăţământ trebuie sa efectueze:

Examen medical la angajare:

 • examen clinic general
 • examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
 • examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori).

Examen medical periodic:

 • examen clinic general- anual
 • examen psihiatric- la indicaţia medicului de medicina muncii
 • examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori)- anual

Lista bolilor profesionale incompatibile cu funcția didactică

A. Situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală:

 • episoade acute ale bolilor psihotice;
 • deteriorarea cognitivă, indiferent de etiologie;
 • tulburări severe de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot însoţi tulburările de identitate de gen şi preferinţă sexuală, precum şi cele datorate consumului de alcool şi/sau de substanţe psihoactive.

B. Afecţiuni neurologice:

 • tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică:
 • balbismul foarte grav;
 • afazia (de orice etiologie).

C. Boli transmisibile în evoluţie, până la vindecare, inclusiv starea de purtător, până la sterilizare:

 • TBC evolutiv.

Conform ordinului 2.796/2005 .