Temele de vacanță

Temele de vacanță

Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanţa este o perioadă de relaxare pentru elevi. Astfel că, temele de vacanță nu sunt obligatorii. 

Având în vedere prevederile din ordinul ministerului învățământului în ceea ce privește temele OMENCS 5893/28.11.2016:

 • Art.5. – În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.

Având in vedere Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014:

 • Art. 52
  (1) Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda masuri necesare pentru:
  e) respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber, precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica;
 • Art. 53
  (1) Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
  (2) Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii varstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie, potrivit atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii in conditii de egalitate a acestui drept.

Având in vedere prevederile din Statutul Elevului:

 • Art. 3 – (2) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită toate îndatoririle pe care le au în calitate de cetățeni.
 • Art. 7 – Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

Sharing is caring!