Legislaţie

Temele pentru acasă

temele pentru acasă

Temele pentru acasă, un subiect controversat atât pentru elevi cât și pentru profesori, sunt reglementate de Ordinul de ministru nr. 5893 / 2016, care reglementează rolul temelor pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. Rolul temelor pentru acasă este de consolidare, remediere, recuperare, performanță, sau dezvoltare.

Prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

 • obţinerea de rezultate imediate în învăţare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achiziţiilor şcolare în contexte noi de învăţare etc.);
 • obţinerea unor efecte pe termen lung în învăţare (încurajarea învăţării în timpul liber; construirea unei atitudini pozitive faţă de şcoală; motivaţia pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare în viaţa cotidiană etc.);
 • obţinerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozităţii, a responsabilităţii, dezvoltarea abilităţii de a persevera în învăţare; capacitatea de a-şi organiza timpul; motivaţia, creşterea încrederii în sine etc.);
 • consolidarea relaţiei familie – şcoală (respectarea principiului egalităţii de şanse, creşterea încrederii familiei în şcoală etc.).

Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând toate disciplinele, în aşa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă şi în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.

Temele pentru acasă vor fi stabilite diferenţiat, în funcţie de nivelul de pregătire a elevului

Temele pentru acasă la clasele I-IV să fie diferențiate, relevante și să nu aibă un volum mare. Tema se compune dintr-o parte comună, de nivel mediu, pentru toți elevii, la care se adaugă o parte diferențiată, care va avea rol de recuperare pentru unii elevi sau dezvoltare pentru alții.

Temele pentru acasă vor fi stabilită diferenţiat, în funcţie de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează:

 • tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toţi elevii clasei;
 • tema suplimentară, individuală şi diferenţiată, fără caracter permanent, pentru situaţii adecvate, precum:
  • activităţi de recuperare;
  • activităţi pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc.;
 • tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (de exemplu: referate, proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

Timpul total alocat temei pentru acasă va fi de maximum 2 ore

La clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la învăţământul primar va fi de maximum 1 oră.

Pentru celelalte niveluri de învăţământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore.

In special, în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicaţii şi activităţi in clasă, asemănătoare temei pentru acasă.

În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.

Citește aici mai mult despre tema de vacanță.

Temele pentru acasă trebuie evaluate

Temele pe care elevii le efectuează acasă vor fi verificate şi corectate (cantitativ şi calitativ) de către cadrul didactic şi discutate cu elevii, altfel încât să aibă finalitate. Constatările făcute vor constitui punct de pornire pentru activitățile ulterioare. Pentru temele corectate se vor face aprecieri, recomandări care să aibă caracter constructiv pentru elevi.

Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temelor se poate realiza:

 • frontal;
 • prin discutarea în clasă a părţilor la care elevii au întâmpinat dificultăţi;
 • printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă.

Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie.

În cadrul orelor la clasă o atenţie specială se va acorda tehnicilor de învăţare independentă. In acest sens, în programul şcolar se vor exersa modalităţi de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile şi în efectuarea temelor pentru acasă.

În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariţia unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului faţă de învăţare (din cauza cantităţii, dificultăţii sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică şi emoţională, reducerea timpului liber destinat unor activităţi recreative (activităţi sportive, artistice, gospodăreşti, lectură etc.), adâncirea diferenţelor dintre elevii performanţi şi cei aflaţi în dificultate etc.

Se interzice utilizarea temelor ca instrument de pedeapsă

Se interzice utilizarea temelor ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciţii repetitive), precum şi solicitarea realizării unor activităţi de învăţare care necesită o abordare sistematică în clasă şi nu pentru a fi desfăşurate individual, ca temă pentru acasă.

Directorii unităţilor de învăţământ şi diriginţii colaborează cu părinţii şi elevii în vederea raţionalizării temelor pentru acasă.

Sugestii pentru eficientizarea învățării prin efectuarea temelor pentru acasă 

Temele nu trebuie să aibă rol punitiv.

Să fie relevante pentru copii, în concordanţă cu activitățile de învățare derulate în cadrul lecţiilor.

Să necesite implicarea independentă (autonomia învățării, dezvoltarea competentei-cheie de a învăța să înveți) a copilului, fără să fie necesar sprijinul unei alte persoane în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Să fie atractive, fără sarcini repetitive.

Să aibă legătură cu viața copiilor

Rezolvarea temelor să intre în rutina zilnică.

Să se respecte curba de efort.

Dozarea temelor pentru acasă să țină seama de comunicarea cu profesorii din consiliul clasei.