Legislaţie

Transportul școlar

Transportul școlar

Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul școlar

CAPITOLUL I – SCOPUL

Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile.

Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific educaţionale sunt:

 • transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale şi competiţiilor sportive prevăzute în calendarele de activităţi ale Ministerului Educaţiei
 • transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;
 • transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţionale şi internaţionale;
 • transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şi extraşcolare;
 • transportul cadrelor didactice ale unităţii şcolare respective, la conferinţe, întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la şcoală şi spre domiciliu acestora;

Art. 3 Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar în scopurile prevăzute la art. 2 este nevoie de avizul conform al inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct. Avizul se obţine în urma întocmirii de către directorul unităţii de învăţământ a unui memoriu justificativ în acest sens.

Art. 4

a) Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, asigurare pentru persoanele transportate, etc.).

b) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul a cad în sarcina consiliilor locale şi trebuiesc prevăzute ca atare în bugetul unităţii şcolare.

CAPITOLUL II – UTILIZAREA MICROBUZULUI

Art. 5 Pentru mijloacele de transport şcolar conducerea unităţii de învăţământ este cea care stabileşte orarului de funcţionare, traseul, numărul de elevi transportaţi într-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic.

Art. 6 La stabilirea orarului de funcţionare se vor avea în vedere:

 • orele de începere ale cursurilor;
 • timpul necesar parcurgerii traseului;
 • starea drumurilor;
 • condiţiile meteo în funcţie de anotimp;
 • numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;
 • orice alt factor care poate influenta orarul de funcţionare.

În cazuri bine justificate se solicită printr-un memoriu justificativ aprobarea inspectorului şcolar general pentru decalarea orelor de începere a cursurilor.

Art. 7

 1. Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor va fi discutat în Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare şi propus spre aprobare Consiliului Local al localităţilor de unde provin elevii.
 2. Staţiile de îmbarcare-debarcare ale elevilor aflate pe diferite tipuri de drumuri (comunal, orăşenesc, judeţean, local, etc.), necesită acordul Autorităţii Rutiere Române, pentru a fi considerate staţii pentru îmbarcare – debarcare persoane.
 3. Staţiile de îmbarcare-debarcare precum şi orele de îmbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului (dus şi întors).
 4. Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării – debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru.
 5. în cazul transportului elevilor din ciclul preşcolar sau primar aceştia vor fi obligatoriu însoţiţi pe întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic numit prin decizie a directorului în acest sens. Se recomandă asigurarea prezentei unui cadru didactic pe întreaga durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora şi asigurării condiţiilor de securitate.

Art. 8 Numărul de elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşii numărul locurilor. Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea şi cu avizul Consiliului Local al localităţii respective.

Art. 9 În cazuri bine justificate şi fără a perturba graficul de transport al elevilor, microbuzele pot fi folosite (eventual concomitent) şi pentru transportul cadrelor didactice sau altor categorii de angajaţi ai unităţii de învăţământ, specificându-se exact, nominal persoanele angajate ale instituţiei şcolare care se deplasează, pe ce rute şi pe grafice orare.

Art. 10 Pentru utilizarea microbuzului şi pe alte trasee decât cele stabilite, fără a perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o notă de fundamentare întocmită de directorul şcolii şi avizată de către inspectorul şcolar general/ inspectorul şcolar general adjunct. Acest lucru este posibil temporar şi în cazuri bine justificate, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte transportul de persoane.

Art. 11

 1. Microbuzele şcolare nu pot efectua transport public de persoane la terţe persoane sau unităţi.
 2. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi ai unităţii/unităţilor de învăţământ deservite de microbuzul şcolar.
 3. Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol aparţine conducătorului mijlocului de transport şi poate conduce în funcţie de repetabilitate şi gravitate până la desfacerea contractului de muncă.

Art. 13 Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum şi trimiterea conducătorilor auto cu microbuzele şcolare pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al unităţii şcolare deţinătoare a microbuzului (sau a Consiliului Local în cazul în care microbuzul este înmatriculat pe acesta), cu respectarea cu stricteţe a regulamentelor de transport persoane intern şi internaţional.

CAPITOLUL III – CONDUCĂTORII AUTO

Art. 22 Programul de lucru al conducătorului auto se va stabili de către angajator conform legislaţiei în vigoare. Acest program va tine cont de orarul de transport al elevilor, orar ce nu poate fi perturbat.

Art. 23 Documentele care vor însoţi permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului şcolar:

 • pe langa alte acte tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportaţi, vizat de către directorul de unitate şcolară, consiliul local sau Primărie (dacă este cazul);

Art. 26 Responsabilităţi si sarcini ale conducătorului auto:

 • înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
 • efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
 • nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat coordonatorul de transport pentru a se remedia defecţiunile;
 • menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
 • face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi încălzire a microbuzului, etc.)
 • parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;
 • se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control;
 • va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto; • respectă regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

CAPITOLUL IV – PARTICIPAREA LA ACTIVITĂTII EDUCATIVE ŞCOLARE SI EXTRASCOLARE

Art. 27

 1. Efectuarea transportului pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare (inclusiv excursiile) se va efectua de regulă, în afara orelor de curs sau în vacante.
 2. Este interzisă cu desăvâşire perturbarea graficului de transport şcolar al elevilor la şi de la şcoală cu ajutorul microbuzelor şcolare.

Art. 28 Deplasarea echipajelor cu copii, la toate activităţile deservite de către microbuz se va face doar după aprobarea deplasării de către conducerea unităţii şcolare, respectiv directorul instituţiei, precum şi a inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct, după prelucrarea şi însuşirea elevilor a normelor de comportament şi siguranţă pe toată perioada efectuării transportului.

Art. 30 Directorul unităţii şcolare este cel care are responsabilitatea numirii delegatului (conducătorului de grup) în cazul pentru participării grupurilor de elevi la aceste activităţi sau acţiuni educative şcolare şi extraşcolare.

Art. 31 Pe toată durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători de buna desfăşurare a deplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum şi de respectarea programului şi a condiţiilor aprobate pentru deplasarea respectivă.

Art. 33 Fiecare unitate şcolară deţinătoare de microbuz de transport şcolar va întocmi şi păstra un dosar complet cu toate activităţile efectuate cu microbuzul şcolar, separat fată de activităţile zilnice, cu transportul elevilor la şcoală şi invers.

CAPITOLUL V – CHELTUIELI

Art. 35

Cheltuielile cu utilizarea şi întreţinerea microbuzelor de transport şcolar se estimează luând în considerare:

 • rutele aprobate;
 • starea tehnică a microbuzului;
 • taxele legale obligatorii;
 • costurile reviziilor periodice obligatorii;
 • costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorilor auto.

Toate aceste cheltuieli vor fi incluse în proiectul de buget prezentat primăriei la începutul fiecărui an financiar (sau cu ocazia eventualelor rectificări de buget). După aprobarea bugetului de către consiliul local, execuţia bugetului revine unităţii de învăţământ.

Art. 36 Nu se vor percepe sub nicio formă taxe de la elevi sau de la unităţile şcolare arondate pentru transportul elevilor de la domiciliu la şcoală şi de la şcoală la domiciliu.

Art. 37 Unităţile de învăţământ preuniversitar pot efectua transport de persoane cu autovehicule în proprietate ti cu microbuze destinate transportului şcolar pentru deplasarea elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu ti pentru deplasarea elevilor/cadrelor didactice la activităţi în interesul învăţământului. Transportul elevilor cu microbuze oferite de Ministerul Educatiei si administraţia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport, pot călători, fără plată, si cadrele didactice si didactice auxiliare ale unităţii şcolare deţinătoare de microbuz, care nu dispun de locuinţă si cărora nu li se poate asigura o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde au postul.