Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

Constituirea consiliului de administratie

b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia:

–  4 sunt cadre didactice,

– presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia,

– 2 reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

– 2 reprezentanti ai parintilor.

Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva;

Art. 5

(1) La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie.

c) emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o comunica membrilor si observatorilor si o afiseaza, la loc vizibil la sediul unitatii de invatamant, precum si in toate structurile acesteia.

Art. 7

(1) Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati, pana la sfarsitul anului scolar, dupa cum urmeaza:

a) reprezentantii personalului didactic de predare si de instruire practica sunt alesi, prin vot secret, de catre consiliul profesoral

b) reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt desemnati de acesta;

c) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, pentru unitatile de invatamant special de stat;

d) reprezentantii parintilor sunt desemnati de catre consiliul reprezentativ al parintilor, dintre membrii acestuia care, la data desemnarii, au copii in unitatea de invatamant. Se recomanda ca reprezentantii parintilor in consiliul de administratie sa nu fie cadre didactice in unitatea de invatamant respectiva si sa nu ocupe o functie de conducere, indrumare si control in inspectoratul scolar.

(e) reprezentantul elevilor, care a implinit 18 ani, este ales prin vot secret de catre toti elevii unitatii de invatamant, alegerile fiind organizate de catre consiliul elevilor.


Functionarea consiliului de administratie

Art. 10

(12) Reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot la toate şedinţele consiliului de administraţie. Însituaţiileîn care la nivelulunităţii de învăţământ nu există elevicare au împlinitvârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţeleconsiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedinteleconsiliului de administraţie la şedinţeleîn care se dezbat problematici privind elevii.”

(15) Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si sunt asumate de acestia prin semnatura.

Art. 14

(2) Hotararile consiliului de administratie se afiseaza la avizier si pe pagina de web a unitatii de invatamant.


Atributiile Consiliului de administratie

Art. 15

(1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:

d) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale;

e) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;

Documentul poate fi gasit integral aici:
http://www.edums.ro/Ordin%204619_22.09.2014_.pdf

 

Sharing is caring